Lü­gen­pres­se og eli­ten

Faedrelandsvennen - - MENING - JAN GRØNLUND, Kris­tian­sand

Na­zis­te­ne bruk­te or­det fa­ke news el­ler lü­gen­pres­se hyp­pig når de var uenig med inn­hol­det i avis­ar­tik­ler. Det er for­uro­li­gen­de at man bru­ker dis­se ord i mo­der­ne de­mo­kra­ti­er.

●● Hvor den frie pres­se er kvalt som i Ki­na, Russ­land el­ler Saudi-ara­bia, bru­kes ikke dis­se ord.

Noe an­net er at de po­li­tis­ke kref­ter yt­terst på ven­st­re og høyre­fløy bru­ker or­de­ne fol­ket og eli­ten for å vise hvem fien­den er. Fol­ket og eli­ten er to mot­satt ret­tet ord. Med fol­ket for­står man at der er ta­le om lik­het og fel­les­skap. Eli­ten er det mot­sat­te, som gir go­der til egen klas­se el­ler mang­ler for­stå­el­se for van­li­ge folks pro­ble­mer.

Hvem eli­ten er, er der til gjen­gjeld ikke enig­het om. Der fin­nes en øko­no­misk eli­te. Uto­ver det kan man mene at der er en ut­dan­nel­ses-, po­li­tisk- og kul­tu­rell eli­te, som ten­ker og hand­ler an­ner­le­des enn fol­ket. Det er til­sva­ren­de vans­ke­lig å vite hvem fol­ket er. Fol­ket øns­ker ho­mo­vig­sel. Fol­ket øns­ker fle­re vei­er. Fol­ket øns­ker åpent om søn­da­gen. Ikke alle i fol­ket øns­ker fle­re vei­er men bed­re of­fent­lig trans­port med tog, buss el­ler bed­re syk­kel­vei. Man kan for­bed­re ut­tryk­ket fol­ket, hvis det gjel­der 70 pro­sent el­ler mer. Hvis det er ta­le om en klar ma­jo­ri­tet i be­folk­nin­gen, så fol­ket er kris­tent, bru­ker bok­mål og støt­ter vel­ferds­sam­fun­net. Når Trump sier at fol­ket øns­ker å av­skaf­fe Oba­ma­ca­re, blir det feil, for­di fler­tal­let av ame­ri­ka­ne­re øns­ker å be­hol­de Oba­ma­ca­re.

Kri­tik­ken av eli­ten kom­mer når sam­fun­net ikke fun­ge­rer ak­sep­ta­belt. Med det­te me­nes den øken­de øko­no­mis­ke ulik­het med etter­virk­nin­ger fra fi­nans­kri­sen, en ga­lop­pe­ren­de kli­ma­kri­se og en ut­bredt opp­le­vel­se av pro­ble­mer med flykt­nin­ger. Tek­no­lo­gi­en og hver­da­gen er un­der stor for­and­ring som gjør at man fø­ler seg mer frem­med­gjort.

Ti­tus Le­vi­us, Ro­mas mest kjen­te his­to­ri­ker, ad­var­te i sin sam­tid om at ver­ken aris­to­kra­ter el­ler frie menn skul­le bli for grå­di­ge. Der var bruk for mo­de­ra­sjon fra beg­ge si­der for at sam­fun­net el­ler Ro­ma skul­le be­stå. For stor ulik­het har gjen­nom his­to­ri­en vært mor til opp­rør, krig og re­vo­lu­sjo­ner.

Na­sjo­na­lis­men og kon­ser­va­tis­men, som står bak Brexit, Trump som pre­si­dent og vre­den mot EU, er ba­sert på en kri­tikk av medi­er, eli­te og glo­bal han­del. Mer na­sjo­na­lis­me, lü­gen­pres­se el­ler ster­ke­re kri­tikk av eli­ten gir in­gen bed­re ver­den, selv om det er en for­kla­ring for ver­dens til­stand. Det er kun i fel­les­skap at de gode løs­nin­ger kan gjen­nom­fø­res, hvil­ket kre­ver en an­nen inn­stil­ling og hand­ling fra ver­dens le­de­re og eli­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.