Det er klokt av po­li­ti­et i Ag­der å vise vil­je til selv­kri­tikk etter nazi­mar­sjen for­ri­ge lør­dag.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

Det er klokt av po­li­ti­et i Ag­der å vise vil­je til selv­kri­tikk etter nazi-mar­sjen for­ri­ge lør­dag. Yt­rings­fri­he­ten må gjel­de, men også dens spille­reg­ler.

En uke har gått si­den 70 na­zis­ter fra fle­re nor­dis­ke land mar­sjer­te gjen­nom Mar­kens gate i Kris­tian­sand. Opp­trin­net sjok­ker­te ikke bare by­ens inn­byg­ge­re, men hele Nor­ge. Si­den har en­ga­sje­men­tet vært stort. Po­li­ti­et for­svar­te i de førs­te da­ge­ne at de­mon­sta­sjo­nen ikke ble stan­set. Men un­der et de­batt­møte i regi av Fædre­lands­ven­nen tors­dag etter­mid­dag tok fun­ge­ren­de po­liti­mes­ter Ar­ne Sund­voll selv­kri­tikk på fle­re punk­ter – først og fremst på at for­ar­bei­det ikke had­de vært godt nok.

Det må ikke få fes­te seg et inn­trykk av at na­zis­ter el­ler and­re po­ten­si­elt vol­de­li­ge grup­pe­rin­ger skal få sær­be­hand­ling.

Det var en klok er­kjen­nel­se. Ut fra det som nå er kjent, bur­de or­dens­mak­ten skaf­fet seg bed­re in­for­ma­sjon om de­mon­stra­sjo­nen før den fak­tisk ble star­tet opp og kalt inn fle­re mann­ska­per slik at den kun­ne vært stan­set.

Det­te be­tyr ikke at yt­rings­fri­he­ten ikke skal gjel­de for na­zis­ter. Alle lov­li­ge grup­pe­rin­ger er om­fat­tet av den­ne grunn­leg­gen­de ret­tig­he­ten. Men det må ikke få fes­te seg et inn­trykk av at na­zis­ter el­ler and­re po­ten­si­elt vol­de­li­ge grup­pe­rin­ger skal få sær­be­hand­ling, ver­ken i for­hold til ikke å mel­de inn en de­mon­stra­sjon på for­hånd el­ler få po­liti­be­skyt­tel­se un­der selve de­mon­stra­sjo­nen. Slik lør­da­gens opp­trinn ut­vik­let seg, fikk na­zis­te­ne be­skyt­tel­se av or­dens­mak­ten, mens de som for­søk­te å de­mon­stre­re mot na­zis­te­ne, ble på­gre­pet av po­li­ti­et. Det har skapt ster­ke re­ak­sjo­ner, med god grunn. Desto vik­ti­ge­re er det at po­liti­le­del­sen vi­ser vil­je til å se med kri­tisk blikk på egen opp­tre­den.

Det po­si­ti­ve som har kom­met ut av den sis­te uka, er en stør­re be­visst­het blant folk flest om at na­zis­men fort­satt ek­sis­te­rer og at dens støtte­spil­le­re er i stand til å plan­leg­ge og gjen­nom­føre en re­la­tivt stor de­mon­stra­sjon. Det­te har igjen be­visst­gjort svært man­ge om at den­ne hate­ful­le ideo­lo­gi­en ikke kan ig­no­re­res, men må be­kjem­pes ak­tivt. Tro­lig er også et re­sul­tat av det som skjed­de for en uke si­den og alt en­ga­sje­men­tet i etter­kant, at po­li­ti­et nep­pe en gang til vil til­la­te at en lik­nen­de de­mon­stra­sjon får fin­ne sted på sam­me måte.

Det er i så fall po­si­tivt.

Fun­ge­ren­de po­liti­mes­ter Ar­ne Sund­voll sa un­der tors­da­gens de­batt­møte i regi av Fædre­lands­ven­nen at po­li­ti­et bur­de hånd­tert fle­re si­der ved lør­da­gens nazi­marsj på en an­nen måte.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.