Po­li­ti­et tar selv­kri­tikk etter nazi­mar­sjen: – Vi ble

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Fun­ge­ren­de po­liti­mes­ter Ar­ne Sund­voll inn­røm­mer at po­li­ti­et kun­ne hånd­tert nazi­mar­sjen an­ner­le­des.

– Vi ble tatt på sen­ga, Had­de vi vært i en an­nen po­si­sjon, had­de vi vært mer fram­over­lent og på hug­get og hatt an­nen in­for­ma­sjon kun­ne vi kan­skje stan­set det­te uten å gå på be­kost­ning av yt­rings­fri­he­ten, sa Sund­voll.

Det­te sa han un­der de­batt­mø- tet Fædre­lands­ven­nen ar­ran­ger­te tors­dag kveld i By­hal­len i Kris­tian­sand om nazi­mar­sjen.

Sund­voll vil­le ikke gå i de­tal­jer om hva kon­kret som bur­de vært gjort an­ner­le­des, for­di po­li­ti­et hol­der på med en grun­dig eva­lu­e­ring av det som har skjedd. Når kon­klu­sjo­ne­ne av det ar­bei­det er kla­re, vil han være ty­de­li­ge­re på det­te.

– Men vi ser al­le­re­de nå en rek­ke læ­rings­punk­ter, og vi øns­ker å for­mid­le vi­de­re til po­li­ti i hele Nor­ge hva vi læ­rer av det­te, sa han.

Godt over 200 men­nes­ker møt­te opp til de­bat­ten. To uni­for­mer­te po­liti­bi­ler, uni­for­mert og si­vilt po­li­ti var også til ste­de.

Vara­ord­fø­rer Jør­gen Kris­ti­an­sen be­kref­tet at han ikke ble ori­en­tert før etter­på og at han bur­de vært in­for­mert så snart po­li­ti­et had­de fått in­for­ma­sjo­nen.

Kris­ti­an­sen sa også at kom­mu­nen kun­ne bi­dratt med av­gjø­rel­se på om ar­ran­ge­men­tet skul­le vært gjen­nom­ført. For kom­mu­nen har an­svar for fas­te stands, mens po-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.