Det har vært noen spe­si­el­le uker. Det pre­ger folk, og det pre­ger byen.

Tre da­ger etter at Kris­tian­sand ble rys­tet av nok et barne­drap, så satt ord­fø­rer Ha­rald Fur­re på hytte­ter­ras­sen i Skotte­vig og les­te over­skrif­ten «Ny­na­zis­ter mar­sje­rer i Mar­kens». Det har vært mør­ke sky­er over det som skul­le vært en blid sør­lands­som­mer.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ROALD ANKERSEN roald.ankersen@fvn.no

– Hva har skjedd med byen din i som­mer, ord­fø­rer?

– Det har vært noen spe­si­el­le uker for byen. Det pre­ger folk, og det pre­ger byen. Dra­pet er helt me­nings­løst og for­fer­de­lig, sier ord­fø­rer i Kris­tian­sand Ha­rald Fur­re.

GRUSOM HENDELSE

Vi tref­fer ham på fa­mi­lie­hyt­ta i Skotte­vig i Hø­våg, i nabo­kom­mu­nen Lillesand. Her har Fur­re til­brakt de fles­te som­mer­fe­rier i sitt liv. Ord­fø­re­ren har en uke igjen av fe­rien sin, en fe­rie som ikke ble helt slik han had­de tenkt.

Fra sitt til­holds­sted i skjær­går­den har han lest både tra­gis­ke og opp­rø­ren­de ny­he­ter om byen sin.

Han kal­ler mar­sjen av høyre­eks­tre­me i by­ens sen­trum for opp­rø­ren­de. Dra­pet er noe helt an­net, noe mye ver­re.

– Dra­pet på Sør­lands­sen­te­ret er dypt tra­gisk. Det er helt ab­surd at ei 17 år gam­mel jen­te skal bli re­vet bort på den må­ten. Det er et helt uvir­ke­lig tap for for­eld­re og fa­mi­lie, rett og slett gru­somt. Tan­ke­ne går til hen­ne og fa­mi­li­en, sier Ha­rald Fur­re.

– KAN BLI RED­DE

Da Ma­rie Sku­land (17) ble stuk­ket ned mens hun var på som­mer­jobb på Coop Obs, var det det fjer­de drap be­gått av et barn i Kris­tian­sand-re­gio­nen på to år. Tre uli­ke barn har drept and­re men­nes­ker; en i Søg­ne i 2015, dob­belt­dra­pet på Lund i 2016 og dra­pet på Sør­lands­sen­te­ret 27. juli i år.

– Det er nok mest til­fel­dig at det­te har skjedd i vårt nær­om­rå­de. Jeg ser ikke noen spe­si­el­le trekk som for­kla­rer det­te. Hver for seg er det tra­gis­ke hen­del­ser. – Hva gjør det med byen?

– Det gode er at det får frem om­tan­ke og med­men­nes­ke­lig­het hos folk. Men det kan også gjø­re folk mer red­de, sier Fur­re.

GLAD FOR GRANSKING

Ord­fø­re­ren sy­nes si­tua­sjo­nen rundt den 15 år gam­le jen­ta som er sik­tet for dra­pet, er tung og vans­ke­lig. Hun har vært i barne­ver­nets, alt­så det of­fent­li­ges, om­sorg i man­ge år. Både barne­vern og helse­eta­ter har hatt mye med hen­ne å gjø­re. Li­ke­vel fan­get in­gen opp at hun var en po­ten­si­ell draps­per­son.

– Det er kre­ven­de i for­hold til at et barn be­går drap. Ut fra det jeg for­står i medie­ne, har si­tua­sjo­nen rundt hen­ne vært vans­ke­lig len­ge. Vi har et prin­sipp som sier at barn ikke skal sper­res in­ne. Sam­ti­dig har sam­fun­net rett til be­skyt­tel­se. Og nå kom­mer snart et spørs­mål om straff, sier Fur­re.

– Har sam­fun­net svik­tet når et barn i of­fent­lig om­sorg dre­per?

– Det er et godt spørs­mål, og det må vi fin­ne ut av. Der­for er det bra at Sta­tens helse­til­syn skal ha til­syn mot barne­ver­net og Sør­lan­det syke­hus. Alle bør være yd­my­ke i for­hold til at man skul­le gjort en bed­re jobb, sier Fur­re.

Han sier det fin­nes en del til­fel­ler av ty­de­lig om­sorgs­svikt og for­fer­de­li­ge skjeb­ner.

– Sam­ti­dig er det viktig å få frem men­nes­kers an­svar for egne hand­lin­ger. Man kan ikke bare skyl­de på sam­fun­net, sier ord­fø­re­ren.

TRENGER KUNNSKAP

– Men hva kan sam­fun­net, ved Kris­tian­sand kom­mu­ne, gjø­re?

– Før det­te skjed­de, tok vi ini­tia­tiv til en dyb­de­de­batt om barne­ver­net. Vi har be­stilt en rap­port for­di jeg har opp­levd at vi ikke vet nok. Det er ikke en kri­tikk av barne­ver­net. Pla­nen er å få en mer kva­li­fi­sert dis­ku­sjon. Po­li­ti­ker­ne skal få mer kunnskap, sier ord­fø­re­ren.

HVORFOR KOM DE HIT?

Vi snak­ker med Fur­re på en ty­pisk som­mer­dag i 2017. Det er litt sol, ok tem­pe­ra­tur, tru­en­de sky­er in­ne i lan­det og det blå­ser fra vest. Ord­fø­re­ren sit­ter i so­fa­en på ter­ras­sen uten­for hyt­ta. En le­vegg tar av for vin­den.

En uke tid­li­ge­re satt han sam­me sted da en Face­bo­ok-post slo i mot ham: «Ny­na­zis­ter mar­sje­rer i Mar­kens».

– Hva i alle da­ger gjør de her var det førs­te jeg tenk­te. Det var vel­dig spe­si­elt at de kom hit, til Sør­lan­det. Som ord­fø­rer er jeg opp­tatt av kom­mu­nens inn­hold, men også av om­døm­met.

– Hvorfor tror du de kom ak­ku­rat til Kris­tian­sand?

– Det har vel å gjø­re med at det er en gans­ke stor by med man­ge folk om som­mer­en. De øns­ket mye opp­merk­som­het, noe de også fikk.

– For mye?

– Ja, jeg har litt am­bi­va­lent for­hold til medie­opp­merk­som­he­ten. De står for så ufy­se­li­ge me­nin­ger at det er for­ståe­lig at det får stor opp­merk­som­het. Det er viktig å dis­ku­te­re sa­ken, sam­ti­dig opp­når de nå det de vil.

MINNER OM YTRINGSFRIHET

Fur­re kal­ler me­nin­ge­ne til de høyre­eks­tre­me som av­skye­li­ge. Han sy­nes det er høyst un­der­lig at noen en­ga­sje­rer seg så sterkt mot det de kal­ler «ho­molob­by­en». Hvorfor er de så red­de for an­ner­le­des­het? Li­ke­vel minner han om yt­rings­fri­he­ten og pe­ker på at de­bat­ten har vært lite ny­an­sert. Han sier mar­sjen var lov­lig, bort­sett fra at den ikke var meldt inn.

– Vi kan ikke for­by alt vi ikke li­ker, og vi kan ikke nek­te folk som har en an­nen me­ning å ytre seg. En dag kan det være vår egen me­ning som går på tvers av det folk flest me­ner er rik­tig, sier han.

– Så om de­mon­stra­sjo­nen var blitt meldt inn som den skul­le, og du ble spurt til råds, så vil­le du sagt ja?

– Da tror jeg det had­de gått som i Fred­rik­stad. Det had­de blitt vars­let mot­de­mon­stra­sjon, og po­li­ti­et vil­le stop­pet dem, sier Fur­re.

Han er usik­ker på om po­li­ti­et bur­de ha stop­pet de­mon­stra­sjo­nen som var i Kris­tian­sand.

– Jeg vil høre hva po­li­ti­et sier selv. Det gikk jo bra, det ble ikke noe vold. Men hvis de bru­ker be­grun­nel­sen om at de ikke vil kal­le folk inn fra fe­rie, så er det pin-

SKUL­LE ALDRI PÅGREPET

På et punkt nø­ler han li­ke­vel ikke med å kri­ti­se­re po­li­ti­et.

– De skul­le aldri pågrepet og satt hånd­jern på dem som stil­te seg opp i vei­en. Om de står midt i vei­en og ut­tryk­ker sin me­ning, om de så er i fare for å bli slått ned, så bur­de de fått lov til det. Det rea­ger­te jeg på, og det er merk­ver­dig at de ikke fikk lov til å ta til mot­mæle, sier ord­fø­re­ren.

Fur­re sier også at de i kom­mu­nen bur­de fått be­skjed om de­mon­stra­sjo­nen før han ble vars­let via medi­er og Face­bo­ok.

– Det vek­ker så ster­ke fø­lel­ser at vi bur­de få høre om det når det

NYNAZISTISKE GRUPPER

– Viss­te du at dis­se kref­te­ne fin­nes i re­gio­nen?

– Jeg har ikke hatt spe­si­fikk in­for­ma­sjon om dis­se, men vi vet at det har vært nynazistiske grupper her. Det over­ras­ker meg ikke at det fin­nes men­nes­ker med til­knyt­ning til det­te mil­jø­et.

Fur­re tror det kom­mer til å kom­me fle­re de­mon­stra­sjo­ner av den­ne ty­pen, men han me­ner ikke at høyre­eks­tre­me ut­gjør en stor ri­si­ko for Nor­ge.

– Pro­ble­met har kan­skje blitt over­dre­vet ak­ku­rat nå, men vi må ha øyne­ne åpne for at pro­ble­met kan bli stør­re, sier ord­fø­re­ren.

– Kan Kris­tian­sand mot­ar­bei­de det­te?

– Vi gjør al­le­re­de mye. Vi er førs­te kom­mu­ne med egen kri­mi­na­li­tets­fore­byg­gen­de plan, og vi har egen kri­mi­na­li­tets­fore­byg­gen­de ko­or­di­na­tor. Der job­ber vi mot det som be­ve­ger seg. Det er mest mot ra­di­kal islam, men også mot sli­ke mil­jø­er. Men ar­bei­det går mest mot barn og unge. Det hand­ler om å ta pro­ble­met ved ro­ten.

VALGKAMP OG SKEIVE DA­GER

Mens alt det­te har skjedd, har Fur­re hatt fe­rie.

– Har det vært lett å ha fri dis­se uke­ne?

– I lik­het med alle and­re blir jeg be­rørt når opp­rø­ren­de og tra­gis- ke ting skjer. Men fra kom­mu­nens side så sy­nes jeg fun­ge­ren­de ord­fø­rer Jør­gen Kris­ti­an­sen har hånd­tert det­te helt rik­tig. Syste­met har fun­gert. Det har ikke vært noen grunn til å in­ter­ve­ne­re, sier ord­fø­re­ren.

Om en uke er fe­rien slutt og da er det full fart med Aren­dal­s­uka, Uia-åp­ning, åp­ning av tor­vet og valg­kamp­åp­ning for Fur­re, som også leder Vest-agder Høy­re.

– Så er det ikke len­ge til Skeive Sør­lands­da­ger. Der tror jeg det blir eks­tra stor opp­slut­ning i år etter at de som mar­sjer­te en­ga­sjer­te seg så sterkt mot ho­mo­fi­le.

FOTO: JACOB BUCHARD

Ha­rald Fur­re er rys­tet over dra­pet på Sør­lands­sen­te­ret og vil vite mer om barne­ver­net. Han lik­te dår­lig nazi­de­mon­stra­sjo­nen for­ri­ge lør­dag, men pri­ser en­ga­sje­men­tet hos folk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.