Nå blir den­ne lov­lig som kjæle­dyr

Fra 15. au­gust end­res et 40 år gam­mel re­gel­verk.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KAMILLA RUDBERG kamilla.rudberg@fvn.no

Det an­slås å være om­trent 100.000 ulov­li­ge rep­ti­ler i nors­ke hjem, selv om det har vært for­budt si­den 1977. End­rin­gen har skjedd etter at Mat­til­sy­net i fjor send­te ut et for­slag på hø­ring.

– For­bu­det re­spek­te­res ikke og blir ikke fulgt. Det er en ut­ford­ring for dyre­vel­fer­den, og det er uhel­dig å ha et re­gel­verk som ikke re­spek­te­res, sier Tor­unn Knæ­vels­rud, sek­sjons­sjef for dyre­vel­ferd i Mat­til­sy­net.

I til­legg har det vært vans­ke­lig for Mat­til­sy­net å gå ut med in­for­ma­sjon om hold av dyr som ikke er lov­li­ge.

– Men nå har vi fått ut­ar­bei­det en lis­te med 19 ar­ter som opp­fyl­ler våre kri­te­ri­er, og vi hå­per folk hol­der seg til dis­se. Vi har blant an­net vur­dert hy­gie­ne, smitte­fare og ri­si­ko­en dy­re­ne ut­gjør for na­tu­ren, sier hun.

En rek­ke kri­te­ri­er må li­ke­vel opp­fyl­les før rep­ti­le­ne kan inn­fø­res, om­set­tes og hol­des.

FLE­RE BESLAG

– Med så man­ge ulov­li­ge rep­ti­ler i Nor­ge, var for­skrifts­end­rin­gen nes­ten uunn­gåe­lig, sier Trond Tjoms­land, dyre­pas­ser i Kris­tian­sand Dyre­park med an­svar for rep­ti­le­ne, og nev­ner at de ofte tar inn beslag:

– De fles­te rep­ti­le­ne vi har i Dyre­par­ken, er fak­tisk be­slag­lagt fra pri­vat­per­soner.

Tor­unn Knæ­vels­rud for­tel­ler at Mat­til­sy­net jevn­lig må be­slag­leg­ge ulov­li­ge dyr, og sy­nes det er synd at dis­se of­test blir av­li­vet. Det er Tjoms­land helt enig i.

– Det er jo synd, for­di de fles­te som har rep­ti­ler, er vel­dig flin­ke med dem. Det er de­res sto­re li­den­skap, sier han.

Rundt 35 av rep­ti­le­ne i Kris­tian­sand Dyre­park er tatt inn fra pri­vat­per­soner etter beslag de sis­te 6-7 åre­ne.

KREVER GRUNDIG FORARBEID

Tjoms­land sy­nes der­for lov­end­rin­gen på man­ge må­ter er bra. I til­legg sy­nes han det er en let­tel­se at det nå blir enk­le­re for eiere å opp­søke ve­te­ri­næ­ren.

– Men det må ikke bli en men­ta­li­tet at det er lett å skaf­fe seg en slan­ge. Det som kan bli be­kym­rings­ver­dig, er jo om folk tar inn en konge­boa bare for­di det er kult å ha, sier han.

Dyre­pas­se­ren sier det er viktig å gjø­re et grundig forarbeid der­som det fris­ter med en slan­ge, øgle el­ler skil­pad­de i stua. Å hol­de rep­ti­ler krever mye til­rette­leg­ging. Man må ha et ter­ra­ri­um, rik­tig tem­pe­ra­tur, fuk­tig­het og be­ri­kel­se.

– Det er man­ge de­tal­jer og man blir aldri fer­dig ut­lært. Men det gjør også at det er utro­lig gøy å hol­de på med.

MERKER AL­LE­RE­DE PÅGANG

Kvad­ra­tu­ren Zoo Nils­sen og Trope­ha­gen Zoo i Kris­tian­sand får al­le­re­de man­ge spørs­mål om rep­ti­ler fra spen­te kun­der.

– Vi gle­der oss vel­dig, og vi reg­ner med at det blir litt trøkk når det nå blir lov­lig, sier Ing­rid Dal­seg, dag­lig leder i Trope­ha­gen Zoo.

– Mest sann­syn­lig skal vi ta inn gekko og dverg­va­ran. Så blir det gans­ke na­tur­lig å ta inn kornsnok, konge­py­ton og melke­snok, sier hun.

RUSTER OPP KLINIKKENE

Ellef Blak­stad, ve­te­ri­nær og fag­an­svar­lig i Den Nors­ke Ve­te­ri­nær­for­ening, sier for­skrifts­end­rin­gen vil føre til at ve­te­ri­næ­rer over hele lan­det i mye stør­re grad vil få an­led­ning til å be­hand­le syke rep- til­er.

– Man­ge av ei­er­ne vært har engste­li­ge for å gå til dyr­le­gen i frykt for å bli fra­tatt dy­re­ne. Men jeg vet også at en­kel­te har vært i jevn­lig kon­takt med ve­te­ri­næ­rer de sto­ler på, sier han, og un­der­stre­ker at ve­te­ri­næ­re­ne aldri har hatt melde­plikt.

FOTO: KAMILLA RUDBERG

Trond Tjoms­land, dyre­pas­ser i Dyre­par­ken, vi­ser fram en konge­py­ton. Han har opp­levd å få inn man­ge be­slag­lag­te rep­ti­ler de sis­te åre­ne. Med rundt 100.000 ulov­li­ge rep­ti­ler i Nor­ge me­ner han for­skrifts­end­rin­gen var uunn­gåe­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.