Har skre­vet ut 143 bø­ter på sjø­en

Rundt 1500 båt­fø­re­re har hit­til i som­mer blitt kon­trol­lert av po­liti­bå­te­ne i dis­trik­tet. Po­li­ti-over­be­tjent Mi­riam Staus­land skul­le øns­ket fær­re var tatt for høy fart.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ANETTE LARSEN anette.larsen@fvn.no

– Så langt har vi kon­trol­lert cir­ka 1500 båt­fø­re­re, sier Mi­riam Staus­land, leder for sjø­tje­nes­ten i Agder po­liti­dis­trikt.

I som­mer har po­li­ti­ets sjø­tje­nes­te hatt tre ak­ti­ve po­liti­bå­ter på sjø­en, i til­legg til en båt i be­red­skap. Før se­son­gen had­de po­li­ti­et mål om å kon­trol­le­re 2300 båt­fø­re­re.

– Om vi når må­let på 2300 er vel­dig av­hen­gig av vær og vind, og båt­tra­fik­ken ut­over, sier Staus­land.

FLEST BØ­TER I KRIS­TIAN­SAND

Staus­land for­tel­ler at båt­tra­fik­ken så langt i se­son­gen har vært litt blan­da på grunn av usta­bilt som­mer­vær.

– Det har vært en del vind og gans­ke rus­ke­te vær, så det har til ti­der vært lite båt­tra­fikk, sier hun.

Po­liti­bå­te­ne har pa­trul­jert i Aren­dal, Man­dal og Kris­tian­sand på hver­da­ger og i hel­ger, dag­tid og kvelds­tid. Flest bø­ter har det blitt ut­delt i Kris­tian­sand.

– I Kris­tian­sand har det blitt delt ut 65 for­enk­le­de fore­legg, i Man­dal 52 og i Aren­dal 22. Po­liti­bå­ten i Aren­dal har dess­ver­re hatt noen tek­nis­ke pro­ble­mer, slik at den har blitt lig­gen­de en­kel­te da­ger.

FOR MAN­GE MED HØY FART

Hit­til i år har det blitt delt ut flest for­enk­le­de fore­legg for farts­over­tre­del­ser.

– Det har vært 74 for­enk­le­de fore­legg for farts­over­tre­del­ser. 23 fø­re­re har blitt an­meldt for pro­mille­kjø­ring og 41 for­enk­le­de fore­legg for brudd på vest­på­bu­det, sier Staus­land som sy­nes an­tal­let fore­legg for farts­over­tre­del­ser er for høyt.

– Per­son­lig sy­nes jeg det er 74 for man­ge. Vi had­de hå­pet på at fær­re had­de blitt tatt for fart. Sær­lig i kom­bi­na­sjo­nen med rus­på­virk­ning er det et tall vi ikke er for­nøyd med.

Red­nings­sel­ska­pet i re­gio­nen ut­tal­te tid­li­ge­re i som­mer at de had­de sett en øken­de fart på sjø­en.

Bøte­sat­sen for farts­over­tre­del­ser på sjø­en er på 1500 kro­ner, men der­som båt­fø­re­ren blir an­meldt for for høy fart, kan det kom­me til å kos­te at­skil­lig mer.

VIKTIG MED PO­LI­TI På SJØ­EN

I for­hold til fjor­årets som­mer har po­li­ti­et i år hatt en økt be­red­skap på sjø­en. Staus­land me­ner det er viktig med po­li­ti­ets til­stede­væ­rel­se på sjø­en.

– Vi har hatt kon­trol­ler ret­tet inn mot fes­ti­va­ler, ar­ran­ge­men­ter som har sam­let mye båt­folk på Fiske­bryg­ga og pa­trul­jert langs kyst­lin­ja, sier hun.

Hun for­tel­ler po­liti­bå­ten både har gjen­nom­ført van­li­ge kon­trol­ler, men at de også har dratt ut etter tips fra pub­li­kum.

– Jeg hå­per og tror at folk flest set­ter pris på vår til­stede­væ­rel­se på sjø­en, sier Staus­land.

STOR KONTROLL I ØST

Natt til søn­dag ble det holdt en stor kontroll på sjø­en i Ri­sør, Tved­strand og Aren­dal. 103 ble kon­trol­lert. To ble an­meldt for å ha kjørt båt i be­ru­set til­stand. I til­legg ble det delt ut tre ge­by­rer for mang­len­de bruk av vest, samt ett ge­byr for mang­len­de bruk av lan­ter­ne.

FOTO: ARKIVFOTO: STEFFEN STENERSEN

Leder for sjø­tje­nes­ten i Agder po­liti­dis­trikt, Mi­riam Staus­land, er ikke for­nøyd med an­tall båt­fø­re­re som blir tatt for å kjø­re for fort.

FOTO: ARKIVFOTO: KJARTAN BJELLAND

Po­liti­bå­ten på pa­trul­je i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.