Ver­di-de­batt uten ver­di

Den så­kal­te ver­di-de­bat­ten som har gått den sis­te uka, star­tet opp med for­vir­ren­de ut­sagn og har stort sett fort­satt i sam­me leia.

Faedrelandsvennen - - MANDAG -

Det vak­te opp­sikt da de po­li­tis­ke ho­ved­mot­stan­der­ne Ola Bor­ten Moe (Sp) og kul­tur­mi­nis­ter Lin­da Hof­stad Helle­land (H) for en ukes tid si­den kom med et fel­les ut­spill i VG. Beg­ge var be­kym­ret for­di det de kal­te nors­ke ver­di­er er un­der press. El­ler som kul­tur­mi­nis­te­ren sa: «Vi må våge å være nors­ke». Som om det er noe pro­blem.

Som kon­kre­te ek­semp­ler nevn­te de to K-en i KRLE, at alle ele­ver skal ha gym sam­men, at de skal lære å svøm­me og at «un­ge­ne skal selv­sagt du­sje etter­på», som Hof­stad Helle­land sa. Bor­ten Moe mim­ret til­ba­ke til egen barn­dom da «alle så på bar­ne-tv på NRK, og første­gangs­tje­nes­ten var re­ell». Sp-le­de­ren slo også et slag for sko­len, «som en av de sis­te fel­les are­na­ene».

Det er ikke rart at en slik sam­men­sau­sing av uli­ke sa­ker fø­rer til en for­vir­ren­de de­batt.

Det er ikke rart at en slik sam­men­sau­sing av uli­ke sa­ker fø­rer til en for­vir­ren­de de­batt. For de al­ler fles­te hand­ler ikke fel­les gym, svømme­opp­læ­ring og dusjing om noe an­net enn sunn for­nuft. K-en i KRLE som de to nå har så stor om­sorg for, var det in­gen and­re par­ti­er enn KRF som kjem­pet fram etter sist valg. Og fel­les­sko­len, som Bor­ten Moe er opp­tatt av, må han først og fremst kjem­pe mot Hof­stad Helle­lands Høy­re for å be­va­re. I etter­kant har de­bat­ten dels ut­løst gro­ve over­tramp, som når Ive­lands vara­ord­fø­rer Sig To­ve Aa­sen (Ap) trek­ker lin­je­ne til­ba­ke til 1930-tal­let for Sps del. Og dels uin­ter­es­san­te ord­veks­lin­ger, som når tid­li­ge­re stats­mi­nis­ter Gro Har­lem Brundt­land ad­var­te mot å tro at «da­gens Nor­ge er et re­sul­tat av en bred tverr­po­li­tisk inn­sats». Før hun re­du­ser­te en verdi­de­batt til å hand­le om skatte­kutt opp mot fel­les­skaps­løs­nin­ger.

Hel­dig­vis har både Bor­tens Moes og Hof­stad Helle­lands parti­le­de­re for­søkt å kor­ri­ge­re sine parti­fel­ler. Tryg­ve Slags­vold Ve­dum har ad­vart mot å bru­ke Gud i valg­kam­pen, og Er­na Sol­berg tok i vår avis av­stand fra Hof­stad Helle­lands ord­valg. Kul­tur­mi­nis­te­ren ut­tal­te seg etter å ha reist langs den nors­ke pi­le­grims­le­den fra Oslo til Trond­heim. Hun men­te «Det å være pi­le­grim nå er å for­stå de nors­ke ver­di­ene, de­mo­kra­ti, yt­rings­fri­he­ten, rett­fer­dig­he­ten, men også neste­kjær­lig­he­ten.»

Hun har rett i at det­te er helt grunn­leg­gen­de ver­di­er. Men de kom, som man­ge and­re ver­di­er, til oss fra ut­lan­det.

Kul­tur­mi­nis­ter Lin­da Hof­stad Helle­land gikk slut­ten av juli pi­le­grims­le­den til Trond­heim.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.