Det er ikke viktig med fle­re be­sø­ken­de, men at folk tri­ves.

Når den 29. Skall­dyr­fes­ti­va­len tar til til uka, job­bes det ikke mot nye be­søks­re­kor­der.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JARLE R. MARTINSEN jarle.martinsen@fvn.no

– Nei, det er ikke viktig med fle­re be­sø­ken­de, men at folk tri­ves. Vi er helt i grense­land for hva Man­dal tå­ler av an­tall fes­ti­val­gjes­ter, sier skall­dyr­fes­ti­val­ge­ne­ral Jal­lis Erik­sen.

For 6. gang fron­ter han Sør­lan­dets størs­te fes­ti­val. De sis­te åre­ne har det kom­met mel­lom 50.000 og 60.000 be­sø­ken­de til lil­le Man­dal. And­re hel­ga i au­gust set­tes byen på ho­det.

MATFESTIVAL

Nå skal kon­sep­tet rundt det å være en matfestival spis­ses enda ster­ke­re. Nytt av året er en egen mat­sce­ne som skal plas­se­res på tor­vet. Her skal uli­ke kok­ker for­tel­le hvor­dan man la­ger uli­ke skall­dyr­ret­ter.

– Det kan for ek­sem­pel være hvor­dan man la­ger hum­mer­kraft til skall­dyr­mat. I etter­kant de­les det ut smaks­prø­ver av det som kok­ke­ne har la­get på sce­nen, for­tel­ler mat­an­svar­lig Ma­ri­us Tellef­sen.

Ak­ku­rat det med å dele ut mat­prø­ver un­der fes­ti­va­len skal ut­vi­des kraf­tig fra tid­li­ge­re. Det skjer fra seks uli­ke ste­der i fes­ti­val­om­rå­det in­klu­dert ved Amfi.

Og en av ak­tø­re­ne som skal dele ut er Ed­gards Ba­ke­ri som skal lage bake­verk med skall­dyr.

ONSDAG KVELD

Også i år tjuv­star­ter fes­ti­va­len onsdag kveld med ons­dags­kon­ser­ten. Men det er tors­dag for­mid­dag det hele of­fi­si­elt tar til. Da vil, som de sis­te åre­ne, res­tau­rant­tel­te­ne og salgs­bo­de­ne stå tett i tett i Brygge­gata.

Fis­keri­mi­nis­ter Per Sand­berg åp­ner fes­ti­va­len tors­dag etter- mid­dag. Han skal være i re­gio­nen et døgn, og skal blant an­net også be­sø­ke Nø­sted Kjet­ting.

Det er en rek­ke kon­ser­ter un­der fes­ti­va­len, og førs­te run­de er tors­dag kveld. Da vil nok The Main Le­vel trek­ke man­ge unge foran sce­nen på Giert Ka­ris plass.

SLAG I SLAG

Fre­dag går det slag i slag med blant an­net ver­dens størs­te wok og bar­nas kokke­sko­le. På kvel­den står JOWST fra årets Me­lo­di Grand Prix, Sand­ra Lyng og Halv­dan Si­vert­sen på sce­nen.

Men ikke minst ar­tis­ten Mat­hias Gor­set Bo­din fra Span­ger­eid og duo­en TRXD der den ene, Truls Dyr­stad, er fra Man­dal.

Fes­ti­va­lens høyde­punkt for noen, VM i reke­pil­ling, er lør­dag klok­ken 13.30 der re­gje­ren­de ver­dens­mes­ter fort­satt er Li­ve Ue­land. Men fjor­årets VM ble en sær­de­les lat­ter­mild af­fæ­re med Svein Lind­land som pro­kla­mer­te at han had­de lig­get i høyde­tre­ning på Ura­nien­borg i for­kant av kon­kur­ran­sen.

KURT NILSEN

Lør­da­gens høyde­punkt blir nok Kurt Nilsen for man­ge, men verdt å nev­ne er også Hil­de Sel­vik­våg og ikke minst all­sang i Heste­troa med Svein å Di.

Og tar vi med at det også i år blir uten­dørs guds­tje­nes­te på Giert Ka­ris plass skal vi ha nevnt det mes­te.

– Det blir en ny, so­lid fa­mi­lie­fes­ti­val, sier Erik­sen.

AN­NET RENOMMÉ

Det er man­ge år si­den Skall­dyr­fes­ti­va­len had­de et slett ryk­te på seg som en rølpe­fes­ti­val det knapt var trygt å be­ve­ge seg i. Etter at sen­trum ble gjer­det inn, man be­gyn­te med inn­gangs­bil­let­ter og sik­ker­he­ten ble skrudd mar­kert opp, har fes­ti­va­len nå et helt an­net renommé.

– Vi har en­ga­sjert vek­te­re og helse­per­so­nell til å iva­re­ta pub­li­kum, for­tel­ler han.

Fes­ti­va­len er svært viktig for lag, for­enin­ger og næ­rings­liv i byen. Den er med på å gi gode inn­tek­ter på tam­pen av som­mer­en.

– Vi mø­tes av god­vil­je på alle kan­ter, ikke minst av kom­mu­nen, sier Erik­sen.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Skall­dyr­fes­ti­val­ge­ne­ral Jal­lis Erik­sen (t.v.) og mat­an­svar­lig Ma­ri­us Tellef­sen er kla­re for den 29. Skall­dyr­fes­ti­va­len. Nå spis­ses mat­kon­sep­tet enda ster­ke­re enn tid­li­ge­re med en egen mat­sce­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.