Ju­bel og skuf­fel­se over lov­end­rin­gen

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KAMILLA RUDBERG

En som jub­ler over lov­end­rin­gen, er Norsk Her­pe­to­lo­gisk Fore­ning (NHF). I mot­satt ende står både Folke­helse­in­sti­tut­tet og Dyre­vern­al­li­an­sen.

NHF har job­bet med å få til en end­ring i lov­ver­ket si­den for­bu­det mot de ekso­tis­ke dy­re­ne kom i 1977.

– Vi skul­le helst sett at lis­ten var stør­re, men det er sole­klart bed­re enn in­gen­ting. Jeg hå­per det­te blir en god start og at vi på sikt får ut­vi­det lis­ten med for­nuf­ti­ge ar­ter, sier Thor Hå­kon­sen, leder for NHF.

– Noen er fort­satt ne­ga­ti­ve uten at vi kan se noe vi­ten­ska­pe­lig grunn­lag for at det. Det har blant an­net vært be­kym­rin­ger fra Folke­helse­in­sti­tut­tet med tan­ke på sal­mo­nella­smit­te, men det er in­gen­ting som ty­der på at sal­mo­nella­smit­te er et re­elt pro­blem, sier han.

Ka­rin Ma­ria Ny­gård, se­nior­råd­gi­ver i Folke­helse­in­sti­tut­tet er mind­re en­tu­si­as­tisk:

– Vi er litt skep­tis­ke til å til­la­te hold av rep­ti­ler for­di det er en høy fore­komst av sal­mo­nel­la blant dy­re­ne. Det ser vi i rappor- ter fra and­re land som har vært åpne for rep­til­hold, sier Ny­gård.

Hun sier at stu­di­er vi­ser at opp til 50 % av de un­der­søk­te rep­ti­le­ne er bæ­re­re av sal­mo­nella­bak­te­ri­en, og at barn og men­nes­ker med ned­satt im­mun­for­svar er ut­sat­te grupper som helst skal unn­gå kon­takt med dy­re­ne.

– I res­ten av Euro­pa ser vi at dyre­vern­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne ar­bei­der for å stram­me inn på an­tall til­lat­te ar­ter, men i Nor­ge går vi nå i mot­satt ret­ning. Det­te er et langt steg til­ba­ke for dyre­vel­fer­den, sier Ka­ja Ring­nes Ef­skind, kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver i Dyre­vern­al­li­an­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.