Tre ska­det i front­kol­li­sjon

Faedrelandsvennen - - NYHETER - STEI­NAR VINDSLAND TORMOD FLEM VEGGE

Lør­dag front­kol­li­der­te to bi­ler på E 18. Tre per­soner ble ska­det.

– Det har skjedd en front­kol­li­sjon mel­lom to per­son­bi­ler i 60-so­nen, for­tel­ler Kurt Ul­ven, inn­sats­le­der ved Agder po­liti­dis­trikt, til Fædre­lands­ven­nen.

110 Agder meld­te klok­ka 23.29 lør­dag at brann­ve­se­net ryk­ket ut til en tra­fikk­ulyk­ke på E 18 ved Lon­gum i Aren­dal. Agder po­liti­dis­trikt opp­lys­te like etter at det drei­de seg om en front­kol­li­sjon, og at nød­eta­te­ne var på vei til ste­det.

TRE SKA­DET

Det satt én per­son i den ene bi­len og tre per­soner i den and­re.

Pa­si­en­te­ne ble frak­tet med am- bu­lan­ser til Sør­lan­det syke­hus i Aren­dal.

Iføl­ge de førs­te rap­por­te­ne fra ulyk­kes­ste­det ble til­stan­den for to av per­sone­ne be­teg­net som kri­tisk, mens til­stan­den til de to and­re ble be­teg­nes som al­vor­lig.

– Det­te er de umid­del­ba­re rap­por­te­ne fra ste­det. Rap­por­te­ne kan end­re seg når pa­si­en­te­ne an­kom­mer syke­hu­set, pre­si­ser­te Ul­ven over­for Fædre­lands­ven­nen.

Rundt klok­ka 02.00 pub­li­ser­te akutt­mot­ta­ket ved Sør­lan­det syke­hus opp­lys­nin­ger om til­stan­den til de fire:

■ En mann har uav­klar­te ska­der.

■ En mann har mo­de­ra­te ska­der.

■ En kvin­ne har let­te­re ska­der. ■ En kvin­ne er uska­det.

SATT FASTKLEMT

– Et øye­vit­ne har for­talt at en bil med én per­son kom over i feil kjøre­felt. Den­ne bi­len traff en bil med tre per­soner, for­kla­rer inn­sats­le­de­ren.

Bi­len med de tre per­sone­ne ble skjø­vet ut av vei­en. Bi­len med den ene per­sonen var så pass ska­det at sjå­fø­ren måt­te skjæ­res løs fra bil­vra­ket.

VEI­EN BLE STENGT

Red­nings­mann­ska­pe­ne ar­bei­det natt til søn­dag med å ryd­de vei­ba­nen. E 18 ble stengt på ste­det inn­til vei­ba­nen var ryd­det. Det ble etab­lert om­kjø­rings­vei via Da­len. Like etter klok­ka 01.00 opp­lys­te po­li­ti­et at vei­en var åpen for nor­mal tra­fikk.

– Vi opp­ret­ter sak på for­hol­det, for­tel­ler Ul­ven.

FOTO: ERNEST BOSWARVA

Lør­dag kveld front­kol­li­der­te to bi­ler på E 18 i Aren­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.