De vil re­gje­re sam­men. Men vel­ger­ne de­res li­ker ikke hver­and­re

Re­sul­ta­ter fra Norsk med­bor­ger­pa­nel vi­ser at vel­ger­ne i KRF og Venst­re ikke er sær­lig be­geist­ret for hver­and­re.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Kløf­ten mel­lom Krf-vel­ge­re og Venst­re-vel­ge­re har vokst kraf­tig i lø­pet av de fire åre­ne de to par­ti­ene har sit­tet i sam­me båt, som støtte­par­ti­er for re­gje­rin­gen.an­de­len Krf-vel­ger­ne som sier at de mis­li­ker Venst­re har mer enn dob­let seg de sis­te fire åre­ne (fra 19 til 40 prosent). Nå er det fle­re som mis­li­ker Venst­re enn som li­ker dem.

– Jeg er ikke over­ras­ket, sier Harei­de, som me­ner Venst­re nå ut­ford­rer KRF i verdi­spørs­mål.

SYMPATIBAROMETER

Norsk med­bor­ger­pa­nel ved Uni­ver­si­te­tet i Bergen (UIB) har fulgt fle­re tu­sen nord­menn i fire år, helt si­den for­ri­ge stor­tings­valg. Del­ta­ker­ne ut­gjør et tverr­snitt av be­folk­nin­gen.

– Det uni­ke er at vi føl­ger de sam­me del­ta­ker­ne over tid, men sam­ti­dig stil­ler vi spørs­mål re­la- tivt hyp­pig. Der­med er det mu­lig å se at folk skif­ter me­ning un­der­veis, sier pro­fes­sor Eli­sa­beth Ivars­fla­ten ved Insti­tutt for sam­men­lik­nen­de po­li­tikk ved UIB.

Medborgerpanelet har både spurt del­ta­ker­ne om hva de stem­te, men også om hva de til en­hver tid sy­nes om de and­re stor­tings­par­ti­ene. Re­sul­ta­te­ne er sam­let i et eget sympatibarometer som Ber­gens Ti­den­de har la­get i sam­ar­beid med Norsk med­bor­ger­pa­nel.

– Jeg tror vel­ger­ne tar det som en selv­føl­ge at vi står sam­men i de sto­re spørs­må­le­ne. Og så har det vært en del opp­merk­som­het om sa­ker der vi er ueni­ge, sier Harei­de.

Han nev­ner mil­jø, so­si­al pro­fil og asyl­po­li­tikk som om­rå­der der KRF og Venst­re har stått sam­men og fått gjen­nom­slag i Stor­tin­get.

SURROGATI OG KRLE

– Men så har Ven­st­res lands­møte for ek­sem­pel åp­net for surrogati og sagt nei til K-en i KRLE. Venst­re ut­ford­rer oss på vik­ti­ge verdi­om­rå­der. Vi har vært vant til at Frp har gjort det, men nå har også Venst­re tatt noen sli­ke valg. Det merker jeg, sier Harei­de.

Blant Venst­re-vel­ge­re er det et fler­tall som sier at de mis­li­ker KRF, mens 29 prosent li­ker par­ti­et. Her har sym­pa­ti­en gått litt opp og ned i pe­rio­den.

Mot­set­nin­ge­ne var på sitt høy­es­te vår­en 2014, da de­bat­ten om re­ser­va­sjons­rett gikk for fullt. Men jevnt over har mis­nøy­en med KRF økt med rundt ti pro­sent­po­eng blant Venst­re-vel­ge­re.

– Det har nok vært mer opp­merk­som­het på de få, men tun­ge verdi­la­de­de sa­ke­ne vi har vært ueni­ge i enn på alt vi har fått til sam­men, sier Venst­re-nest­le­der Ter­je Brei­vik.

Han nev­ner mer res­sur­ser til sko­len, til­tak mot barne­fat­tig­dom, mer makt til kom­mu­ne­ne og mil­jø som sa­ker der KRF og Venst­re har fått gjen­nom­slag sam­men.

– Vi er gode al­li­er­te og har i det sto­re og hele fel­les gle­de og nyt­te av sam­ar­bei­det. Så vil det selv­sagt være for­skjel­ler i en del verdi­spørs­mål, sier Brei­vik.

KRF + SP = SANT

Sym­pati­baro­me­te­ret vi­ser også at langt fle­re Krf-vel­ge­re li­ker Sen­ter­par­ti­et enn Venst­re. 53 prosent av Krf-vel­ger­ne sier at de li­ker Sp, en fram­gang på ni pro­sent­po­eng si­den val­get for fire år si­den. Sånn sett had­de det kan­skje vært mer na­tur­lig å sam­ar­bei­de med Sp, Harei­de?

– Vi har aldri valgt vekk Sp. Vi sier at vi vil ha et bre­dest mu­lig sen­trum inn i re­gje­rin­gen. Men for­hol­det mel­lom Venst­re og Sp er kan­skje et an­net.

Krf-vel­ge­re li­ker Høy­re al­ler best (60 prosent). Selv om det er litt ned fra 2013, har sym­pa­ti­en med Høy­re holdt seg sta­bilt høy i pe­rio­den.

Bare 20 prosent av Krf-vel­ger­ne li­ker der­imot det and­re re­gje­rings­par­ti­et, Frp. Tre av fire sier at de mis­li­ker Frp, en an­del som har økt de sis­te fire åre­ne.

47 prosent av Krf-vel­ger­ne li­ker Ap, om­trent som i 2013. Harei­de har selv lan­sert MDG som en mu­lig re­gje­rings­part­ner, men da tros­ser han egne vel­ge­re. Bare 23 prosent li­ker dem.

AP POP I VENST­RE

Blant Venst­re-vel­ge­re er Ar­bei-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.