– Skal for­ut­se mi­grene­an­fall

Da han mis­tet job­ben i olje­næ­rin­gen, valg­te Æli Manouchehri å star­te for seg selv. Nå har han ut­vik­let en mo­bi­lap­pli­ka­sjon som han me­ner kan vars­le mi­grene­an­fall.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: CHRISTINA ØSTTVEIT christina.ost­tveit@fvn.no

– Må­let med ap­pen er at den skal vars­le fa­ren for et mi­grene­an­fall som er trig­get av vær­end­rin­ger. Det­te vil også gjø­re at man tar medi­si­nen til rik­tig tids­punkt, me­ner Manouchehri.

Appli­ka­sjo­nen «My­mi­grai­ne Ma­te» har GPS og er kob­let opp mot en glo­bal vær­tje­nes­te.

– Den læ­rer å se hva du pla­ges av - ak­ku­rat som de søvn-ap­pe­ne som ana­ly­se­rer hvor­dan du so­ver. De­ret­ter ad­va­rer den deg om nes­te gang det er vær­for­hold som trig­ger ube­hag, ut­dy­per han.

– TRIG­GER MIN MIGRENE

Var­se­let om vær­end­rin­ge­ne kom­mer 24 ti­mer i for­vei­en.

Æli Manouchehri har job­bet med pro­sjek­tet si­den 2015. Bak­grun­nen for pro­sjek­tet er at han selv, samt fle­re fa­mi­lie­med­lem­mer, pla­ges av så­kalt vær­re­la­tert migrene.

– Jeg har vært pla­get av migrene len­ge, og vær­tryk­ket trig­ger an­fal­le­ne. Jeg fikk etter hvert til­bud om ster­ke­re medi­si­ner, men da gikk alar­men. Det re­sul­ter­te i at jeg la­get en proto­type av ap­pen til meg selv, sier Manouchehri.

– Da den så ut til å fun­ge­re fint, tok jeg med ide­en vi­de­re til in­no­va­sjon Nor­ge. Vi gikk gjen­nom de for­skjel­li­ge test­fa­se­ne og de øns­ket å støt­te pro­sjek­tet, leg­ger han til.

Da han mis­tet job­ben i olje­næ­rin­gen, valg­te kris­tian­san­de­ren å star­te sel­ska­pet Digi­med1. Etter gode til­bake­mel­din­ger fra In­no­va­sjon Nor­ge, som har gitt et til­skudd på 500.000 kro­ner, valg­te han å gå «all inn». Micro­soft har spon­set med to års gra­tis ser­ver­tid, som han an­slår har en ver­di på rundt 1,2 mil­lio­ner kro­ner.

LANSERES INNEN EN MÅNED

Manouchehri sier han har brukt 500.000 fra egen lom­me.

Ap­pen er ute på det nors­ke mar­ke­det på sen­som­mer­en.

– I lø­pet av en måned kom­mer den både på IOS og An­d­roid-te­le­fo­ner, sier Manouchechri.

Han hå­per å inn­ta det svens­ke og dans­ke mar­ke­det til nes­te år. Drøm­men er å lan­se­re ap­pen i Tysk­land og US.

– Rundt 300 per­soner har vært med og tes­tet ap­pen si­den mars. Til­bake­mel­din­ge­ne vi får, er gode, sier Manouchehri, og leg­ger til at han er in­vi­tert til TEDxa­ren­dal i sep­tem­ber for å snak­ke om pro­duk­tet.

– KAN VÆRE NYTTIG

Un­der­veis i pro­ses­sen har Manouchechri råd­ført seg med fast­le­ger og fag­mil­jø­er.

Alek­san­der Sand­nes, fast­le­ge og spe­sia­list i all­menn­me­di­sin ved Sør­lands­par­ken lege­sen­ter, tror det kan bli et godt verk­tøy.

– Det­te er noe vi øns­ker vel­kom­men. Det be­gyn­ner å bli re­la­tivt van­lig med sli­ke verk­tøy. Blant an­net har vi er­fa­ring med det­te fra dia­be­tes­pa­si­en­ter, som har lig­nen­de ap­per med vars­lin­ger, sier Sand­nes.

San­des har tro på at ap­pen vil fun­ge­re.

– Det­te kan bli et nyttig verk­tøy, både for le­ger og pa­si­en­te­ne. Vi har gode be­vi­ser på at det går bed­re med pa­si­en­te­ne som læ­rer syk­dom­men sin bed­re å kjen­ne. De som bru­ker en slik app, kan lære noe av tren­de­ne som re­gist­re­res, sier Sand­nes.

Per Mon­stad er spe­sia­list i nev­ro­lo­gi og job­ber ved Spe­sia­list­sen­te­ret i Kris­tian­sand.

– Det­te hø­res in­ter­es­sant ut, er Mon­stads kom­men­tar da han får høre om verk­tøy­et.

MEDISINBRUK

– Sam­men­hen­gen mel­lom vær­end­rin­ger og fore­komst av migrene er ikke de­fi­ni­tivt etab­lert, men vi har vis­se holde­punk­ter på at det­te kan være en trig­ger, sier Mon­stad.

Ett av ap­pli­ka­sjo­nens ho­ved­mål er å hjel­pe bru­ke­ren til å re­du­se­re medi­sin­bru­ken.

– Alle til­tak som kan be­gren­se jevn­lig for­bruk av smerte­stil­len­de ved plag­som migrene vil være guns­tig. Der­som man får et mi­grene­an­fall, skal man ta medi­sin. – Når bør man ta medi­si­ne­ne? – Lo­gisk sett kun­ne det vært slik at man bur­de ta medi­si­nen på for­hånd. Sånn er det egent­lig ikke. Stu­di­er har vist at trip­ta­ne- ne (medi­sin­type som bru­kes spe­si­elt mot migrene, journ. anm) vir­ker best idet mi­gre­nen be­gyn­ner. Tar man medi­si­nen på for­hånd, har den be­gren­set ef­fekt, sier Mon­stad.

FOTO: CHRISTINA ØSTTVEIT

Æli Manouchehri har ut­vik­let en mo­bi­lap­pli­ka­sjon, som han me­ner kan vars­le mi­grene­an­fall.

FOTO: PRIVAT

Appli­ka­sjo­nen re­gist­re­rer mi­grene­an­fal­le­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.