Venst­re til valg på rene fjor­der

Faedrelandsvennen - - MENING -

Plast­for­søp­lin­gen i ha­vet er et enormt, glo­balt pro­blem, og det har nådd din nær­mes­te strand. Venst­re går blant an­net til valg på en ma­rin re­no­va­sjons­tje­nes­te.

●● Ak­ku­rat nå er fjor­den på sitt bes­te. Var­met av en lang som­mer, fris­ten­de å bade i, full av mat. Men vi svøm­mer i plast. Drikke­flas­ker, tau­stum­per og an­net av­fall vas­ker inn på stren­de­ne våre. Makrel­len vi fisker på hyt­ta har det i ma­gen. Kan­skje er plas­ten så li­ten at vi ikke ser den, og spi­ser den selv. For Venst­re er det viktig at alle har til­gang til na­tu­ren, og at den skal være ren. Dyr og plan­ter skal tas vare på, ikke øde­leg­ges med ufor­sik­tig­het og forsøpling. Øko­sys­te­met har egen­ver­di, men ha­vet er også mat­fat og jobb­ska­per.

Når vi skal be­kjem­pe ma­rin forsøpling må vi gjø­re to ting på én gang. For det førs­te må vi set­te i gang en stor rydde­inn­sats for å fjer­ne plas­ten som al­le­re­de er i ha­vet. I til­legg må sør­ge for at vi ikke fort­set­ter å for­uren­se og for­søp­le.

Rydde­inn­sat­sen må gjø­res på man­ge plan. Venst­re me­ner det er be­hov for en ma­rin re­no­va­sjons­tje­nes­te – de­di­kert til ryd­ding av kys­ten. Frem­over må i stør­re grad ta i bruk ny tek­no­lo­gi for å ryd­de og ren­se plas­ten i fjor­de­ne, og det må set­tes av pen­ger til forsk­ning, slik at vi kan bli enda mer ef­fek­ti­ve i frem­ti­den.

For å hind­re at vi for­søp­ler mer i frem­ti­den, vil Venst­re få på plass fle­re pan­te- og re­tur­ord­nin­ger og øke flaske­pan­ten. Slik fris­ter det mer å re­sir­ku­le­re plas­ten enn å kas­te den i na­tu­ren. All plast som ikke er bio­plast el­ler re­sir­ku­lert bør av­gifts­be­leg­ges, slik at fær­re

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.