Valg­kamp­ner­ver på høy­kant

Faedrelandsvennen - - MENING -

Valg­da­gen nær­mer seg med ras­ke skritt, og man merker at po­li­ti­ker­ner­ve­ne be­gyn­ner å kom­me på høy­kant. Hyp­pig­he­ten og gra­den av ufin­het øker.

●● Si­tat fra vg.no den 3. au­gust: «Syl­vi List­haug bru­ker en gam­mel ka­ri­ka­tur­strid som fersk am­mu­ni­sjon i verdi­kam­pen mot Ar­bei­der­par­ti­et». «– Hvil­ken po­li­ti­ker var det som hang en norsk re­dak­tør ut til tørk for å ha tryk­ket ka­ri­ka­tu­re­ne? Ja, det var Jo­nas Gahr Stø­re. En per­son som nå øns­ker å bli norsk stats­mi­nis­ter, sier List­haug i vi­deo­en».

Det drei­er seg om at Jo­nas Gahr Stø­re kom med en of­fent­lig unn­skyld­ning for gjen­gi­vel­sen av Kurt Wes­ter­gaards Mu­ham­med-ka­ri­ka­tur i det krist­ne bladet Ma­gazi­net i 2006. Kan­skje litt «upe­da­go­gisk» av Gahr Stø­re, sett fra én vin­kel, men han var selv­sagt redd for ter­ror­hand­lin­ger på norsk jord som føl­ge av tryk­kin­gen, og gjor­de der­for det lil­le han kun­ne for å for­hind­re noe slikt. Det­te bur­de Syl­vi List­haug skjøn­ne. Men i ste­det vil hun nå at Gahr Stø­re skal be om unn­skyld­ning for unn­skyld­nin­gen - 11 år se­ne­re...

En 11 år gam­mel sak hen­tes alt­så fram i valg­kam­pen. Men det­te er in­gen­ting mot dem som prø­ver å ris­te av seg det sta­dig mer po­pu­læ­re Sen­ter­par­ti­et - for der må de 84-85 år til­ba­ke i ti­den. I det da­væ­ren­de Bonde­par­ti­et had­de de en tele­mar­king ved navn Vid­kun

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.