Har du sett all kuns­ten?

Ut au­gust kan du se by­ens gate­kunst på veg­ger, gjer­der og and­re inn­ret­nin­ger.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - JULIE SØRENSEN MOLVIK

Årets gate­kunst­fes­ti­val va­rer ut au­gust, og det er usik­kert hva som vil skje med gate­kuns­ten etter den tid.

– Jeg vet ikke helt hva som skjer, men noe skal ned. Det mes­te er jo mid­ler­ti­dig, sier Ar­ne Vil­helm Tellef­sen som går un­der kunst­ner­nav­net «Vlek».

– Hvor­dan har til­bake­mel­din­ge­ne på gate­kuns­ten ge­ne­relt vært her i byen?

– Vel­dig for­skjel­lig. Jeg vil si 95 prosent har vært po­si­ti­ve. De fles­te bryr seg lite om de mind­re pene byg­nin­ge­ne vi bru­ker, men hvis det er byg­nin­ger med litt be­tyd­ning så rea­ge­rer folk. Som for ek­sem­pel Mu­sik­kens hus, sier Tellef­sen.

Han an­slår at Kris­tian­sand nå har rundt 40–50 gate­kunst­verk på uli­ke ste­der i byen, i uli­ke stør­rel­ser.

– Det er hele ti­den nye ting som duk­ker opp, og det kom­mer to sto­re pro­sjek­ter til i år, rø­per han.

Kunst­ne­ren for­tel­ler at det er mye jobb å lage gate­kunst rundt om­kring i byen. Spe­si­elt er de vel­dig av­hen­gi­ge av væ­ret.

– Vi er ikke den størs­te el­ler ri­kes­te fes­ti­va­len. Det er få kunst­ne­re som er med, og det er mye jobb. Og de som er med får fak­tisk be­talt. Så det blir gøy å vise fram, for­tel­ler han.

«Fly­vedik­tet» som hen­ger over Mar­kens, skal fjer­nes. Det var et kort­va­rig pro­sjekt på et par uker, som ut­vi­det seg for­di det fikk så po­si­ti­ve til­bake­mel­din­ger.

FOTO: JULIE SØRENSEN MOLVIK

Mu­sik­kens Hus i Kon­gens gate har også et kunst­verk litt gjemt, rundt et hjør­ne. Kunst­ner er Hå­kon Andersen.

FOTO: JULIE SØRENSEN MOLVIK

Ener Ko­nings står bak bil­de­ne på mu­ren vis-à-vis Cale­do­ni­en i Vest­re Strand­gate. Gjen­nom som­mer­en har det blitt noe slitt.

FOTO: LENA RUSTAN FIDJESTAD

Fus-barne­ha­gen i Vågs­bygd har også blitt de­ko­rert. Den er malt av kunst­ne­ren Hå­kon Andersen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.