– Kan­skje det bes­te jeg har le­vert i Start

Start la grunn­la­get til 2–1-sei­e­ren gjen­nom en fan­tas­tisk første­om­gang mot Mjøn­da­len lør­dag. Best av alle, Da­ni­el Aase.

Faedrelandsvennen - - SPORT - HÅVARD KARLSEN

28-årin­gen var in­volvert i beg­ge må­le­ne til Start i sei­e­ren på Spare­ban­ken Sør Are­na. Beg­ge kom etter gode død­bal­ler fra kant­spil­le­ren.

Han vis­te også fram sin emi­nen­te tek­nikk fle­re gan­ger, ser­ver­te man­ge her­li­ge fram­spill, og had­de gode kom­bi­na­sjo­ner med lag­ka­me­ra­te­ne.

– Første­om­gan­gen er kan­skje det bes­te jeg har le­vert i Start noen gang, så det er vel­dig gøy, sier Aase om egen inn­sats lør­dag.

Han har star­tet 16 av 18 se­rie­kam­per så langt i se­son­gen, sco­ret tre gan­ger og le­vert fem mål­gi­ven­de.

– Jeg fø­ler jeg har hatt en god se­song i hele år, men det­te her var nok noe av det bed­re, sier Aase.

Også kap­tein Si­mon Larsen lot seg be­geist­re av lys­lug­gen mot Mjøn­da­len.

– Når Da­ni­el er i det hu­mø­ret, og har den fly­ten og for­men han har nå, da le­ker han stort sett med alle back­er han mø­ter, i hvert fall på det­te ni­vå­et, sier midt­stop­pe­ren.

– EN UTRO­LIG SPIL­LER

Han er glad han spil­ler på sam­me lag som Aase, ikke mot ham.

– Had­de jeg spilt mot ham, vil­le jeg ha klip­pet han ned med en gang, sier Larsen og smi­ler.

– Vi prø­ver så ofte vi kan å set­te opp Da­ni­el i gode po­si­sjo­ner, og vi vet at han ikke bare er god med bal­len selv, han er også god til å spil­le gjen­nom and­re, sier Larsen, og pe­ker på det gode sam­ar­bei­det Aase har ut­vik­let med Ei­rik Wich­ne på høyre­back­en.

– Kla­rer vi å set­te ham opp i gode po­si­sjo­ner, får vi man­ge inn­legg, fri­spark og cor­ne­re. Det er vel­dig fint, sier Larsen.

Aase slo cor­ne­ren som Tapio Heik­kilä stus­set vi­de­re til mål­sco­rer Ni­els Vort­ho­ren på 2–0-må­let til sør­len­din­ge­ne. Ne­der­len­de­ren skry­ter av Aase, og se­son­gen sør­len­din­gen har hatt så langt.

– Da­ni­el er en utro­lig spil­ler. Jeg er fra Ne­der­land, og jeg har all­tid els­ket sån­ne ty­per. Han er vel­dig god med bal­len, og har glim­ren­de tek­nikk, sier Vort­ho­ren.

– Da­ni­el har kan­skje vært vår vik­tigs­te spil­ler den­ne se­son­gen, sam­men med Es­pen Børuf­sen. Han har også sør­get for man­ge mål og mål­gi­ven­de pas­nin­ger i år, sier Vort­ho­ren.

KNALLGOD FØRSTE­OM­GANG

Start do­mi­ner­te bane­spil­let mot et svakt Mjøn­da­len-lag de førs­te 45 mi­nut­te­ne i Kris­tian­sand. Ver­te­ne bur­de ha le­det mer enn 2–0 til pau­se.

Abu­ba­kar Ibra­him sat­te inn 1–0 etter 14 mi­nut­ter, etter at han fikk bal­len via Si­mon Larsen etter en cor­ner fra Aase.

Vort­ho­ren dob­let le­del­sen sju mi­nut­ter sei­ne­re. Sør­len­din­ge­ne had­de fle­re gode sjan­ser til å sco­re fle­re gan­ger, blant an­net da Ibra­him sat­te bal­len i tverr­lig­ge­ren like før pau­se.

– I førs­te om­gang spil­te vi den bes­te fot­bal­len vi har gjort i år. Vi kun­ne le­det med fem-seks mål til pau­se, sier Aase.

I andre­om­gang kom Mjøn­da­len mer med i kam­pen, og re­du­ser­te ved Amahl Pelle­gri­no 13 mi­nut­ter før slutt.

Det ble et press mot må­let til Hå­kon Op­dal mot slut­ten av kam­pen, men sør­len­din­ge­ne holdt ut, og kun­ne jub­le over tre po­eng da dom­me­ren blås­te av kam­pen.

TEKST: ha­vard.karlsen@fvn.no

FOTO: TOR ERIK SCHRØDER / NTB SCANPIX

Starts spil­le­re og tre­ne­re kun­ne fei­re tre po­eng foran sine egne sup­por­te­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.