START-BØRSEN

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Hå­kon Op­dal 5 Var knapt i ak­sjon de førs­te 45 mi­nut­te­ne. Sjanse­løs på 2-1-må­let til Mjøn­da­len. Viktig mot slut­ten da Start skul­le sik­re sei­e­ren.

Ei­rik Wich­ne 6

Har vir­ke­lig fun­net to­nen med Aase. Man­ge su­gen­de løp of­fen­sivt, og slo gode død­bal­ler fra Starts venstre­side.

Si­mon Larsen 6

Vant alt av du­el­ler, både i luf­ta og langs bak­ken. In­volvert i 1-0-må­let til Start. Tok tak da MIF pres­set på for ut­lig­nin­gen helt på tam­pen av opp­gjø­ret.

Tapio Heik­kilä 5

Had­de full kontroll på MIFS an­gri­pe­re stort sett gjen­nom hele kam­pen. Mål­gi­ven­de da Vort­ho­ren sat­te inn 2-0. Rolf Da­ni­el Vik­støl 5 Til­ba­ke på venstre­back­en si­den Rob­stad måt­te hvi­les. Had­de bra kontroll på sin side i for­svar, og var god til å kom­bi­ne­re med Børuf­sen of­fen­sivt.

Ni­els Vort­ho­ren 6

Sat­te inn sitt sju­en­de mål for se­son­gen. Vis­te fle­re gan­ger at han er en vå­pen of­fen­sivt, med man­ge gode løp.

Er­lend Seg­berg 5

God til å sty­re tem­po­et på Starts midt­bane. Stort sett all­tid spill­bar, og flink til å ta ut MIFS midt­bane­spil­le­re de­fen­sivt. Tho­mas Zer­nichow 5 Star­tet sin and­re kamp på rad. Åp­net opp­gjø­ret bra, med gode be­ve­gel­ser og tek­nis­ke fi­nes­ser. Sterk de­fen­siv jobb. Kun­ne ha tatt stør­re ri­si­ko. Da­ni­el Aase 8

For en kamp av Aase. Ar­ki­tek­ten bak mye av det Start skap­te of­fen­sivt. Vis­te gang på gang sin krea­ti­vi­tet og gode fot­ball­hode. Slo gode død­bal­ler.

Abu­ba­kar Ibra­him Ali­yu 4

Var på rik­tig plass til rett tid da han sat­te inn 1-0. Klar­te seg greit i du­ell­spil­let, men vis­te fle­re gan­ger at han mang­ler fart.

Es­pen Fjo­ne Børuf­sen 5

La som van­lig ned en so­lid inn­sats opp og ned langs Starts venstre­side. Ikke like mye in­volvert of­fen­sivt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.