Den for­hat­te gull­vin­ne­ren

Jus­tin Gat­lin øde­la Usain Bolts fest­kveld, og ble møtt av en stor pipe­kon­sert fra pub­li­kum.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: NICHOLAS BERGH nicholas.bergh@af­ten­pos­ten.no TEKST: er­lend.nesje@af­ten­pos­ten.no

Det­te var kvel­den Usain Bolt skul­le full­byr­de sin utro­li­ge sprint­kar­riè­re. Da de åtte fi­na­lis­te­ne sto i start­blok­ke­ne, had­de Bolt 11. Vm-gull og 8 Ol-gull.

Men det hjalp han lite da start­skud­det gikk.

Bolt slet i star­ten, og på slut­ten kom ame­ri­kans­ke Jus­tin Gat­lin (35) som en kule. Gat­lin vant på ti­den 9.92, foran lands­mann Chris­ti­an Cole­man og Bolt. Tid­li­ge­re do­pin­gute­steng­te Gat­lin tok til tå­re­ne etter at sei­e­ren var et fak­tum.

– Det var et sur­rea­lis­tisk øye­blikk, sier Gat­lin til NRK.

Det­te sa Bolt til Gat­lin

Usain Bolt var stor­fa­vo­ritt før fi­na­len. Ja­mai­ca­ne­ren var ikke ras­kest i hver­ken for­sø­ket el­ler semi­fi­na­len, men de fles­te trod­de han vil­le mo­bi­li­se­re og vin­ne fi­na­len. Slik gikk det ikke.

Gat­lin ble i ste­det ti­de­nes elds­te 100-me­ter­vin­ner i VM. Etter lø­pet knel­te han for Usain Bolt – i en hyl­lest til sprint­le­gen­den.

– Jeg snak­ket med Usain Bolt på bak­rom­met. Han ba meg ha det gøy, og slap­pe av. Da han klem­te meg etter lø­pet, sa han: «Ikke bry deg om bu­in­gen. Du har job­bet hardt for det­te. Du er en god mann, og du for­tje­ner det­te», for­tel­ler Gat­lin.

– Har Bolt vært en in­spi­ra­sjons­kil­de for deg?

– Han har in­spi­rert meg. Han har in­spi­rert meg til å løpe ras­ke­re enn jeg noen­sin­ne har gjort. Jeg vil­le bare være ved si­den av ham på banen, bare være hans størs­te kon­kur­rent. Jeg vil at våre epis­ke slag skal stå i his­to­rie­bø­ke­ne. Jeg re­spek­te­rer ham skik­ke­lig, sier Gat­lin.

Pipe­kon­sert

Ut­fal­let var svært lite po­pu­lært på Olym­pia­sta­dion i London. Gat­lin har nem­lig to gan­ger vært ute­stengt for brudd på do­ping­reg­le­ne.

Både før og etter fi­na­len ble Gat­lin buet på av London-pub­li-

FAKTA

Her er ti­de­ne i 100-me­ter­fi­na­len

● Gull: Jus­tin Gat­lin (USA), 9,92.

● Sølv: Chris­ti­an Cole­man (USA), 9,94.

● Bron­se: Usain Bolt (Ja­mai­ca), 9,95.

● 4) Yo­han Blake (Ja­mai­ca), 9,99, 5) Aka­ni Sim­bi­ne (Sør-afri­ka), 10,01, 6) Jim­my Vi­caut (Frank­ri­ke), 10,08, 7) Re­ece Pres­cod (Stor­bri­tan­nia), 10,17, 8) Su Bing­ti­an (Kina), 10,27.

kum­met. Bronse­vin­ner Bolt ble på sin side hyl­let av pub­li­kum. «Usain Bolt! Usain Bolt!», rop­te de.

Bolt rea­ger­te imid­ler­tid ved å gra­tu­le­re Gat­lin med en bamse­klem.

– Han er en stor kon­kur­ranse­mann, sier Bolt om gull­vin­ne­ren.

– Du må være på ditt bes­te for å slå ham. Jeg har satt vir­ke­lig pris på å kon­kur­re­re mot ham, og han er et godt men­nes­ke.

Bolt: – JEG er vel­dig lei meg

Bolt skal løpe sta­fet­ten for Ja­mai­ca på VMS nest sis­te dag. Men som in­di­vi­du­ell idretts­ut­øver pen­sjo­ner­te Usain Bolt seg klok­ken 22.47 i kveld. Han gjor­de det med Vm-bron­se på 100 me­ter.

– Jeg er vel­dig lei meg for at jeg in­ne kun­ne av­slut­te med sei­er, sier Bolt, som li­ke­vel un­der­stre­ker:

– Det var vid­un­der­lig å være her i kveld. Jeg set­ter stor pris på all støt­te jeg fikk. Tu­sen takk, jeg har vir­ke­lig nytt det.

Han had­de kla­re tan­ker om hva som gikk galt.

– Star­ten øde­la for meg. Nor­malt kom­mer det seg ut­over i run­de­ne, men det vil­le seg ikke helt. Det fak­tum at jeg ikke fikk til star­ten er grun­nen til at jeg tap­te.

FOTO: REUTERS/NTB SCANPIX

Her kne­ler Jus­tin Gat­lin for Usain Bolt etter å ha sik­ret Vm-gul­let. Bolt fikk kun bron­se i sin sis­te, in­di­vi­du­el­le 100 me­ter.

FOTO: AP

Her er Jus­tin Gat­lin rett etter at han sik­ret 100-me­ter­gul­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.