Nor­ges størs­te cross­fit­kon­kur­ran­se i Tres­se

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: ANETTE LARSEN anette.larsen@fvn.no

Lør­dag ble Nor­dic Beach Brawl, Nor­ges størs­te uten­dørs cross­fit-kon­kur­ran­se, ar­ran­gert i Tres­se.

– Vi had­de 150 på­meld­te del­ta­ke­re og 50 lag, hvor­av halv­par­ten gikk vi­de­re til lør­da­gens kon­kur­ran­se. Del­ta­ker­ne kom­mer fra for­skjel­li­ge ste­der i Nor­ge, men også fra Lat­via, Ca­na­da, Bel­gia, Dan­mark og Sve­ri­ge, sier Sind­re Trond­sen, en av ar­ran­gø­re­ne.

Sam­men med Chris­ter De­pui Sven­sen har Trond­sen de sis­te må­ne­de­ne job­bet med å få på plass årets Nor­dic Beach Brawl, Nor­ges størs­te uten­dørs cross­fit-kon­kur­ran­se. Ar­ran­ge­men­tet gikk av sta­be­len fre­dag i ruske­vær og lør­dag i Tres­se i strå­len­de sol­skinn.

– Kon­kur­ran­sen har gått over all for­vent­ning, sier Trond­sen.

Vin­ner­ne av kon­kur­ran­sen ble til slutt «Team Åsa­ne» for kvin­ner og «Lat­vi­an Sa­va­ges» for her­rer.

Ut­ford­ren­de

Da Fædre­lands­ven­nen var inn­om lør­dag etter­mid­dag had­de nett­opp kvart­fi­na­len star­tet. Øvel­se­ne var va­rier­te og be­stod av alt fra løf­ting av vek­ter til kne­bøy, hvor alle øvel­se­ne skul­le re­pe­te­res fle­re gan­ger.

– Det er kjempe­gøy å kon­kur­re­re, men sam­ti­dig ut­ford­ren­de. Du vet aldri hva slags øvel­ser du skal gjø­re, så det er vel­dig ufor­ut­sig­bart, sier Le­ne Riks­fjord.

Sam­men med venn­in­ne­ne Ma­ri­an­ne Løv­dok og Rik­ke Seth kon­kur­rer­te de sam­men for la­get «Ne­der­la­get».

– Vi had­de jo ikke satt oss sto­re for­vent­nin­ger til kon­kur­ran­sen. Cross­fit er utro­lig so­si­alt, og der­for er det gøy å se hvor­dan and­re gjør det, sier Løv­dok.

Jen­te­ne har dre­vet med cross­fit i cir­ka tre år.

– Vi tre­ner for å bli gode, og da er det spen­nen­de å prø­ve ut hvor­dan vi lig­ger an i for­hold til and­re. Til nå har det vært bra, ut fra for­vent­nin­ge­ne, sier Seth.

fullt i tres­se

Un­der kon­kur­ran­se­ne var det stapp­fullt på tri­bu­ne­ne i Tres­se. Man­ge had­de kom­met for å se på ut­øver­ne kon­kur­re­re – and­re for­di de var slått ut av kon­kur­ran­sen.

På tri­bu­nen satt blant and­re søsk­ne­ne Jo­nas og Andrea Ring­ø­en Vike­så fra Kris­tian­sand:

– Vi tre­ner cross­fit selv på fri­ti­da, sier Jo­nas Ring­ø­en Vike­så.

De sy­nes det er mo­ti­ve­ren­de å se på del­ta­ker­ne i for­hold til de­res egen tre­ning.

– Det fris­ter å være med selv, men da må jeg nok bli litt ster­ke­re først. De er vel­dig flin­ke og ster­ke, sier Andrea Ring­ø­en Vike­så.

FOTO: ANETTE LARSEN

Man­ge had­de kom­met for å se på kon­kur­ran­sen i cross­fit som ble holdt i Tres­se. Øvel­se­ne i kon­kur­ran­se­ne var va­rier­te, med både løf­ting av vek­ter og kne­bøy.

FOTO: ANETTE LARSEN

Le­ne Riks­fjord (f.v.), Ma­ri­an­ne Løv­dok og Rik­ke Seth stor­kos­te seg un­der lør­da­gens ar­ran­ge­ment. – Cross­fit er utro­lig so­si­alt, sier jen­te­ne.

FOTO: ANETTE LARSEN

Ar­ran­gø­re­ne Chris­ter De­pui Sven­sen (t.v.) og Sind­re Trond­sen er for­nøy­de med årets kon­kur­ran­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.