Ra­net spare­ban­ken med en kniv i hver hånd

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIVIND KRISTENSEN

Med to kni­ver tru­et den ru­se­de 20-årin­gen til seg 35.000 kro­ner fra an­sat­te i Lillesand spare­bank.

Nå er man­nen til­talt for grovt ran. Tors­dag 1. juni klok­ka 14.50 gikk 20-årin­gen inn i Lillesand spare­bank med et hvit ban­da­na-skjerf rundt hal­sen. På for­hånd skal han ha ru­set seg på blant an­net am­fe­ta­min.

«Ran, det­te er et ran. Jeg skal dre­pe dere hvis jeg ikke får pen­ger», rop­te han høyt mot de an­sat­te.

DYTTET BANKFUNKSJONÆR

Iføl­ge til­ta­len had­de han en kniv i hver hånd, var ag­gres­siv og dyttet en kvin­ne­lig bankfunksjonær foran seg inn bak skran­ken. Her he- vet han den ene hån­den og med kniv tru­et han kvin­nen til å ut­le­ve­re rundt 35.000 kro­ner i kon­tan­ter, pluss en Ip­hone mo­bil­te­le­fon.

Da en mann­lig bank­an­satt kom til, skal ra­ne­ren ha hog­get med en kniv i skran­ken. Så gikk han mot man­nen med beg­ge kni­ve­ne he­vet klar til hogg, kom­mer det fram i til­ta­len.

– Det var en tøff opp­le­vel­se for de an­sat­te, og vi er vel­dig gla­de for at in­gen ble ska­det. I etter­kant har vi hatt fo­kus på at de an­satt skal få god opp­føl­ging, sier ad­mi­ni­stre­ren­de bank­sjef An­ne Grethe Sund til Fædre­lands­ven­nen.

14 an­sat­te var på jobb og det var fem kun­der i ban­ken da den ble ra­net.

– INNBRUDD ETTER RA­NET

En in­tens po­liti­jakt ble iverk­satt, og fire ti­mer sei­ne­re ble til­tal­te på­gre­pet uten for Narve­sen i sen­trum.

20-årin­gen had­de kjørt rundt på en mo­ped han er til­talt for å ha stjå­let kort tid etter ra­net.

I til­ta­len kom­mer det også fram at han rundt klok­ka 15.15 sam­me etter­mid­dag brøt seg inn i et hus i sen­trum og stjal blant an­net 400 kro­ner i kon­tan­ter og sølv­tøy.

Rans­ut­byt­tet og en kniv, som knyt­tes til hand­lin­gen, ble fun­net en knapp uke sei­ne­re da po­li­ti­et gjor­de søk i en stein­ur i en bak­gård i Lillesand sen­trum.

20-årin­gen har inn­røm­met ra­net, men det er uvisst hvor­dan han stil­ler seg til spørs­mål om straff­skyld etter til­ta­len.

Han er straffe­dømt tre gan­ger de sis­te tre åre­ne for blant an­net vold og vin­nings­for­bry­tel­ser.

FOTO: 02811-TIPSER

Lillesand spare­bank ble ra­net like før klok­ka 15 tors­dag 1. juni.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.