Ita­lia vil sen­de krigs­skip til li­bysk far­vann

Det ita­li­ens­ke par­la­men­tet har god­kjent en kon­tro­ver­si­ell ak­sjon som in­ne­bæ­rer at mi­gran­ter som red­des i li­bysk far­vann fø­res til­ba­ke til den li­bys­ke kys­ten.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - FÆDRE­LANDS­VEN­NEN/POLITIKEN

Ilø­pet av få uker vil Ita­lia være klar til å set­te inn sine krigs­skip i li­bysk far­vann for å stan­se men­neske­smug­le­re og red­de men­neske­liv, iføl­ge stats­mi­nis­ter Paolo Gen­ti­lo­ni. Må­let er imid­ler­tid ikke å set­te skip­brud­ne flykt­nin­ger i land i Ita­lia, men å føre dem til­ba­ke til Li­bya. Det be­kref­ter re­gje­rings­kil­der over­for fle­re ita­li­ens­ke medi­er.

ITALIENSK DESPERASJON

Ons­dag god­kjen­te par­la­men­tet det kon­tro­ver­si­el­le for­sla­get med et mas­sivt fler­tall på 328 for og 113 imot. Ita­lia har tid­li­ge­re vur­dert å sen­de sol­da­ter til Li­bya for å sta­bi­li­se­re lan­dets si­tua­sjon, og det nye ut­spil­let av­spei­ler Ita­lias desperasjon over den fort­sat­te strøm­men av mi­gran­ter og flykt­nin­ger. Så langt i år har 95.000 men­nes­ker krys­set Mid­del­ha­vet med kurs mot Ita­lia, iføl­ge tall fra det ita­li­ens­ke in­nen­riks­de­par­te­men­tet.

– Det­te opp­dra­get kan bli et vende­punkt, sa Paolo Gen­ti­lo­ni tirs­dag om ini­tia­ti­vet som le­de­ren av Li­byas Fn-an­er­kjen­te re­gje­ring, Fay­ez al-ser­raj, har gitt grønt lys til.

Det in­ne­bæ­rer imid­ler­tid ikke at alle pro­ble­mer er ryd­det av vei­en, for det li­bys­ke pre­si­dent­rå­det i Tri­po­li, som re­pre­sen­te­rer fle­re for­skjel­li­ge grup­per, av­vi­ser ita­lie­ner­nes plan.

– Na­sjo­nal su­ve­re­ni­tet er en rød lin­je som ikke kan over­skri­des, he­ter det i en ut­ta­lel­se fra pre­si­dent­rå­det. Iføl­ge rå­det går av­ta­len med Ita­lia ut på ut­dan­ning av den li­bys­ke kyst­vak­ten og sam­ar­beid i kam­pen mot men­neske­smug­le­re.

STØTTES AV HAFTAR

Iføl­ge den ita­li­ens­ke avi­sen La Stam­pa støt­ter Kha­li­fa Haftar – Li­byas ene­vel­di­ge hær­fø­rer – den ita­li­ens­ke ope­ra­sjo­nen i li­bysk far­vann.

Den ita­li­ens­ke am­bas­sa­dø­ren til Li­bya møt­te Kha­li­fa Haftar i sist­nevn­tes ho­ved­kvar­ter i Raj­ma al­le­re­de i april, hvor Haftar blant an­net ga Ita­lia til­la­tel­se til å åpne et kon­tor i To­bruk, som lig­ger un­der hær­fø­re­rens kon­troll.

Iføl­ge La Stam­pa har ita­li­ens­ke ut­sen­din­ger også møtt re­pre­sen­tan­ter for stam­me­ne i den sør­li­ge de­len av lan­det. Må­let er å få dis­se stam­me­ne, som del­tar i men­neske­smug­ling, til å sam­ar­bei­de med Ita­lia mot be­ta­ling.

«HOTSPOTS» OG MISHANDLING

Ita­lias stats­mi­nis­ter hev­der at han har ori- en­tert fle­re av sine euro­pe­is­ke kol­le­ger om det ita­li­ens­ke ini­tia­ti­vet.

– Det gle­der meg at vi har stor euro­pe­isk støt­te for den­ne nye mu­lig­he­ten, sa Gen­ti­lo­ni til fle­re medi­er tirs­dag.

Hos de hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne fin­ner man imid­ler­tid in­gen gle­de. I juli tok or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne skarpt av­stand fra Eu-kom­mi­sjo­nens nye hand­lings­plan for mi­gran­ter og flykt­nin­ger. Den in­ne­bæ­rer blant an­net et tett sam­ar­beid med Li­byas kyst­vakt, som flykt­ning­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne an­kla­ger for å sam­ar­bei­de med men­neske­smug­ler­ne.

Den­ne pro­blem­stil­lin­gen er ikke å fin­ne i den ita­li­ens­ke re­gje­rin­gens plan, og frans­ke eks­per­ter vur­de­rer at si­tua­sjo­nen i Li­bya fort­satt er kao­tisk.

VIL ETABLERE «HOTSPOTS»

Det ble kjent i for­ri­ge uke, da Frank­ri­kes pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron for­tal­te om Frank­ri­kes pla­ner for så­kal­te «hotspots», el­ler in­for­ma­sjons­sent­re, i Ni­ger og Tsjad, hvor mi­gran­ter kan få opp­lys­ning om de­res mu­lig­he­ter for å få inn­vil­get asyl i Frank­ri­ke – noe kun et ab­so­lutt få­tall er kva­li­fi­sert for.

På leng­re sikt vil Frank­ri­ke også etablere sli­ke hotspots i Li­bya, men det vil kre­ve en sta­bi­li­se­ring av for­hol­de­ne i lan­det. Den­ne uken ble det kjent at Tysk­lands for­bunds­kans­ler Ange­la Mer­kel støt­ter Macrons plan.

Kil­der i Macrons re­gje­ring har imid­ler­tid gitt ut­trykk for at man bør ha be­gren­se­de for­vent­nin­ger.

– Vi er på et punkt hvor alle ide­er dis­ku­te­res. Men vi må langt inn i høst­halv­året før det i det hele tatt blir ak­tu­elt å un­der­sø­ke mu­lig­he­te­ne i sel­ve Li­bya, sier en råd­gi­ver i det frans­ke pre­si­dent­pa­las­set.

TILBYR ASSISTANSE

De hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne ad­va­rer mot dis­se in­for­ma­sjons­sent­re­ne:

– Mi­gran­te­ne gjem­mer seg av frykt for å bli fan­get og ut­satt for tor­tur og ut­pres­sing. Man ri­si­ke­rer å set­te dem i yt­ter­li­ge­re fare ved å kon­sen­tre­re dem om­kring be­stem­te ste­der, het det i en ut­ta­lel­se fra Cor­in­ne Tor­re fra Le­ger Uten Gren­ser i for­ri­ge uke.

På sam­me vis som Ita­lia job­ber fransk­men­ne­ne med en idé om å inn­gå av­ta­ler med stam­me­ne i det sør­li­ge Li­bya, rundt byen Seb­ha, som man­ge av mi­gran­te­ne pas­se­rer gjen­nom el­ler for­bi.

Fle­re av stam­me­ne hev­der at de er i stand til å kon­trol­le­re den 2000 kilo­me­ter lan­ge gren­sen mel­lom Li­bya, Ni­ger, Tsjad og Su­dan.

Dis­se stam­me­ne er imid­ler­tid ueni­ge med hver­and­re, og er alle kjent for å opp­fø­re seg bru­talt over­for mi­gran­te­ne som pas­se­rer gjen­nom dis­se ter­ri­to­rie­ne.

URO I EU

Kri­sen om­kring mi­gran­te­ne fø­rer også til uro i EU. Ita­lie­ner­ne er ra­sen­de over at pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron or­ga­ni­ser­te et møte mel­lom ho­ved­per­sone­ne i den in­ter­ne li­bys­ke kon­flik­ten – re­gje­rings­le­der Fay­ez al-ser­raj og felt­mar­skalk Kha­li­fa Haftar – uten­for Pa­ris i for­ri­ge uke, bak ita­lie­ner­nes rygg.

Etter mø­tet lo­vet de to men­ne­ne å sam­ar­bei­de om en nor­ma­li­se­ring av for­hol­de­ne i lan­det, på tross av at de kun kon­trol­le­rer en del av lan­det, og til tross for at de­res støtte­spil­le­re ikke har god­kjent av­ta­len.

Ita­lia sat­ser li­ke­vel tungt på et sam­ar­beid med i det mins­te én av lan­dets po­li­tis­ke og mi­li­tæ­re frak­sjo­ner, sam­ti­dig med at den ita­li­ens­ke re­gje­rin­gen gjør al­vor av trus­se­len om å kon­trol­le­re red­nings­far­tøy­ene til hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­sjo­ner som red­der skip­brud­ne mi­gran­ter.

KON­TROLL AV REDNINGSFARTØY

Tirs­dag kveld stan­set den ita­li­ens­ke kyst­vak­ten ski­pet «Iu­ven­ta», som til­hø­rer den tys­ke or­ga­ni­sa­sjo­nen Ju­gend Ret­tet – en av de hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne som ikke har sagt seg vil­lig til å sig­ne­re den så­kal­te at­ferds­ko­dek­sen ut­ar­bei­det av EU og Ita­lia. Ko­dek­sen har til hen­sikt å inn­føre italiensk kon­troll over de uli­ke red­nings­ski­pe­ne som iland­set­ter mi­gran­ter i lan­det.

Etter in­spek­sjo­nen av far­tøy­et og be­set­nin­gens pa­pi­rer i hav­nen i Lampe­du­sa kun­ne «Iu­ven­ta» sei­le vi­de­re. Ak­sjo­nen var imid­ler­tid et klart sig­nal til de and­re or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne om at de er un­der opp­syn. Ita­lie­ner­ne skal nå sen­de et stør­re krigs­skip, fle­re følge­far­tøy­er, he­li­kopt­re og dro­ner som skal pa­trul­je­re li­bysk far­vann.

FOTO: NTB SCANPIX

Ita­lia vil i lø­pet av få uker være klar til å set­te inn sine krigs­skip i li­bysk far­vann for å stan­se men­neske­smug­le­re og red­de men­neske­liv, iføl­ge stats­mi­nis­ter Paolo Gen­ti­lo­ni.

FOTO: NTB SCANPIX

Li­byas ene­vel­di­ge hær­fø­rer, Kha­li­fa Haftar, støt­ter Ita­lias bruk av krigs­skip. Han har blant an­net gitt Ita­lia til­la­tel­se til å åpne et kon­tor i To­bruk, som lig­ger un­der hær­fø­re­rens kon­troll.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.