Vil luk­ke møte om mis­til­lit mot Ol­sen

Faedrelandsvennen - - NYHETER - STEI­NAR VINDSLAND

Be­hand­lin­gen av mis­til­lits­for­sla­get mot syke­hus­di­rek­tør Jan-ro­ger Ol­sen i syke­hus­sty­ret bør luk­kes for of­fent­lig­he­ten, fore­slår styre­le­der Ca­mil­la Dun­sæd. Det er det nep­pe an­led­ning til, me­ner eks­pert.

Tirs­dag skal sty­ret ved Sør­lan­det syke­hus i et eks­tra­or­di­nært møte be­hand­le mis­til­lits­for­slag fra til­lits­valg­te i Flekkefjord og Aren­dal mot Ol­sen. Mis­til­li­ten ble ut­trykt i et åpent brev. Bak­grun­nen var at di­rek­tø­ren i en rede­gjø­rel­se for syke­hus­sty­ret 21. juni skrev føl­gen­de:

«Det er en ge­ne­rell be­kym­ring for den fag­li­ge kva­li­te­ten på de ki­rur­gis­ke tje­nes­te­ne i Flekkefjord. Det­te un­der­støt­tes av fle­re al­vor­li­ge uøns­ke­de hen­del­ser over tid. Ad­mi­ni­stre­ren­de Di­rek­tør har tatt ini­tia­tiv til en dia­log med fyl­kes­le­gen».

De til­lits­valg­te vi­ser til at det har vært sam­ar­beids­pro­ble­mer over lang tid, med gjen­tat­te brudd på Hoved­av­ta­len. I til­legg me­ner de di­rek­tø­rens rede­gjø­rel­se er et «for­søk på om­kamp» av helse- og om­sorgs­mi­nis­ter Bent Høies be­slut­ning om at akutt­ki­rur­gi og traume­mot­tak ikke skal leg­ges ned i Flekkefjord.

– Det­te er en per­so­nal­sak, og de skal etter Helse­fore­taks- lo­vens pa­ra­graf 26 a – un­der­punkt 1, all­tid fore­gå for luk­ke­de dø­rer, sier styre­le­der Ca­mil­la Dun­sæd.

Det er hun som an­be­fa­ler sty­ret å luk­ke mø­tet, men det er sty­ret som selv tar av­gjø­rel­sen i mø­tet.

Ho­ved­til­lits­valgt for over­lege­for­enin­gen ved Flekkefjord syke­hus, Christian Strem­me, sier han had­de øns­ket at mø­tet bur­de gå for åpne dø­rer.

– Det­te er en sak av stor of­fent­lig in­ter­es­se, sier han.

Han får støt­te av Ina Lin­dahl Ny­rud, som er ad­vo­kat for Norsk jour­na­list­lag med spe­sia­li­tet på medie­rett.

– Det er pre­si­sert i for­ar­bei­de­ne til helse­fore­taks­lo­ven at sa­ker som drei­er seg om or­ga­ni­sa­sjons­mes­si­ge for­hold ikke kan an­ses som per­so­nal­sak som kan luk­kes. Med tan­ke på at det­te er en stil­ling hvor til­li­ten fra al­men­he­ten er av­gjø­ren­de, bør det­te gå for åpne dø­rer, sier Lin­dahl Ny­rud.

For­ar­bei­de­ne sier også at der­som det­te gjel­der kri­tikk av en­kelt­per­soners tje­neste­mes­si­ge for­hold når det­te inn­går som en del av be­hand­lin­gen av en an­nen sak, kan man ikke bru­ke be­stem­mel­sen om å luk­ke mø­tet.

Hun pe­ker på at taus­hets­plikts­be­stem­mel­se­ne er til for å be­skyt­te en­kelt­men­nes­ker mot at opp­lys­nin­ger om ens pri­vat­liv og per­son­li­ge for­hold skal spres.

FOTO: STEI­NAR VINDSLAND

Tirs­dag skal syke­hus­sty­ret be­hand­le mis­til­lits­for­slag mot adm. dir. Jan-ro­ger Ol­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.