Ho­tell blir stu­dent­hjem

Tid­li­ge­re Ho­tel Dron­nin­gen i Dron­nin­gens gate har blitt to­tal­re­no­vert. Nå ven­ter 47 splitter nye lei­lig­he­ter på stu­den­ter og pend­le­re.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ANETTE LARSEN anette.larsen@fvn.no

– Be­ho­vet for hyb­ler til stu­den­ter er stort. Jeg had­de en idé om å kun­ne til­by stu­den­ter hyb­ler av topp­kva­li­tet til en for­nuf­tig pris, sier Tor­finn Jo­han­sen, tid­li­ge­re ei­er ved Ho­tel Dron­nin­gen AS.

I de­sem­ber 2015 ble Jo­han­sens da­væ­ren­de ho­tell lagt dødt, og han inn­gikk en lei­e­av­ta­le med kom­mu- nen. Fra 1. ja­nu­ar 2016 har ho­tel­let vært leid av Kristiansand kom­mu­ne, hvor byg­get har blitt brukt som mot­tak for mindre­åri­ge asyl­sø­ke­re.

Iste­den­for å dri­ve ho­tell­virk­som­het igjen, har Jo­han­sen end­ret på kon­sep­tet, med som­mer­ho­tell fra 15. juni til 15. au­gust og hyb­ler res­ten av året.

– Ho­tell­bran­sjen er tøff. Om som­mer­en er det ikke noe pro­blem å fyl­le opp rom­me­ne, men om vin­te­ren må vi jage etter gjes­ter. Ved å leie ut rom­me­ne uten­om som­mer­se­son­gen, sik­res vi inn­tek­ter året rundt, sier Jo­han­sen.

TOTAL RE­NO­VE­RING

Re­sul­ta­tet har blitt en to­tal­re­no­ve­ring av byg­nin­gens 5000 kvad­rat­me­ter og de 47 rom­me­ne. Nå står de kla­re for å ta imot stu­den­ter og pend­le­re.

– Alle rom­me­ne er ny­oppus­se­de. Veg­ger, tak og dø­rer er skif­tet ut, og alt har blitt ny­malt. Det har blitt lagt nye gulv og satt inn helt nye kjøk­ken i alle lei­lig­he­ter, sier Jo­han­sen.

Lei­lig­he­te­ne va­rie­rer fra 25 til 55 kvad­rat­me­ter, med en må­neds­leie som lig­ger mel­lom 6000 og 12.000 kro­ner.

– Lei­lig­he­te­ne er fullt møb­ler­te, stu­den­te­ne slip­per å be­ta­le for strøm og in­ter­nett, og det er gra­tis par­ke­ring un­der ho­tel­let. I til­legg er det egen vakt­mes­ter­tje­nes­te, og det vil bli skif­tet senge­tøy én dag i uka, sier Jo­han­sen.

Hy­b­le­ne vil være år­lig dis­po­nib­le til 15. juni, hvor byg­get da vil bli gjort om til som­mer­ho­tell.

– De fles­te stu­den­te­ne rei­ser som re­gel hjem om som­mer­en, så da er det jo like greit, sier Jo­han­sen.

APPLAUDERER

De førs­te inn­flyt­ter­ne kom­mer al­le­re­de til fre- dag. Jo­han­sen for­tel­ler at meste­par­ten av dem er stu­den­ter, men at de også skal leie ut til noen ar­bei­de­re som pend­ler.

Iføl­ge tall fra Norsk Stu­dent­or­ga­ni­sa­sjon fin­nes det rundt 12.700 stu­den­ter i Ag­der, hvor stu­dent­sam­skip­na­den har 1772 bo­li­ger å leie ut. Leder for Stu­dent­or­ga­ni­sa­sjo­nen i Ag­der, Kai Stef­fen Øs­ten­sen, er me­get glad for til­bu­det hos Jo­han­sen.

– Til­tak som er med å bi­dra til at stu­den­ter får tak over ho­det er kjempe­bra. Det applauderer vi, sier Øs­ten­sen.

Han for­tel­ler at leie­mar­ke­det i Kristiansand har vært dår­lig tid­li­ge­re år, men at det nå er på vei opp­over. Han tror stu­den­ter er åpne for pri­se­ne hos Jo­han­sen.

– I og med alt som er in­klu­dert, tror jeg stu­den­ter vil se det er en guns­tig pris å be­ta­le, sier han.

GODT SAM­AR­BEID

Fort­satt er ikke alle rom­me­ne fer­dig oppus­set, men ar­bei­der­ne på ho­tel­let job­ber på spreng med å mon­te­re møb­ler, male veg­ger og skif­te til par­kett på gul­ve­ne i alle rom.

– Hvis ikke kom­mu­nen had­de latt meg gå inn før lei­e­pe­rio­den var over, had­de det­te ald­ri latt seg gjø­re. Jeg er så glad for sam­ar­bei­det, sier Jo­han­sen.

Mot­taks­le­der Ron­ny Skalle­berg sier det har vært topp å få leie ho­tel­let som mot­tak, men at be­ho­vet ikke len­ger er til­ste­de. Kon­trak­ten går ut 15. au­gust.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Tid­li­ge­re First Ho­tel i Dron­nin­gens gate har blitt to­tal­re­no­vert. Tor­finn Jo­han­sen har end­ret kon­sep­tet, og nå ven­ter 47 splitter nye lei­lig­he­ter på stu­den­ter og pend­le­re.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Lei­lig­he­te­ne va­rie­rer fra 25 til 55 kvad­rat­me­ter, for­tel­ler Tor­finn Jo­han­sen.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Andreas Tim­pert ar­bei­der med å mon­te­re de helt nye møb­le­ne som skal set­tes inn i lei­lig­he­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.