Fra det ukjen­te til Vm-helt

For noen må­ne­der si­den spur­te Kar­s­ten War­holm folk på ga­ten om de viss­te hvem han var. In­gen svar­te rett. – Det skal godt gjø­res å ikke vite det nå!

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: METTE BUGGE mette.bugge@af­ten­pos­ten.no

– Det­te var norsk idretts­his­to­rie. 400 me­ter hekk blir gulløvel­sen vår på Bis­lett de ti nes­te åre­ne, el­ler så len­ge han holder på, sier Bis­lett-ge­ne­ral Stei­nar Ho­en.

Han var i hund­re etter gullø­pet til Kar­s­ten War­holm.

– Det er det bes­te jeg noen gang har sett på TV. Jeg så Ro­dal li­ve da han tok Ol-gull i At­lan­ta, leg­ger han til.

Ho­en kan ikke an­net enn å le litt over den for­vand­lin­gen som har skjedd med tan­ke på føl­gen­de:

– Vi send­te ut Kar­s­ten på Karl Jo­han før sis­te Bis­lett Ga­mes, for å lage et stunt for ar­ran­gø­ren. Han spur­te folk på ga­ten om de viss­te hvem Kar­s­ten War­holm var. Det gjor­de in­gen. Etter Vm-gul­let i Lon­don skal det godt gjø­res ikke å vite hvem han er, sier Ho­en.

Han nø­ler ikke med å mene føl­gen­de:

– Nå snak­ker vi om en av de størs­te fri idretts­pre­sta­sjo­ne­ne noen­sin­ne. Kar­s­ten er al­le­re­de en av de sto­re i norsk fri­idrett. Det han gjor­de var fan­tas­tisk, sier den tid­li­ge­re høyde­hop­pe­ren.

LØPING BETYR MEST PRESTISJE

Han me­ner også løping lig­ger langt foran hopp og kast pre­sti­sje­mes­sig.

– Det er førs­te gang en norsk herre­lø­per vin­ner VM noen­sin­ne. Vi har Vm-gull på kvinne­si­den til Ing­rid Kris­ti­an­sen på 10.000 me­ter, Gre­te Waitz i ma­ra­ton, Han­ne Haug­land i høy­de og Tri­ne Hat­te­stad i spyd. Kun spyd­kas­ter Andreas Thor­kild­sen og kapp­gjen­ger Trond Ny­mark har klart det på herre­si­den.

– Trod­de du på me­dal­je?

– Ja, ut fra det han har pres­tert i se­son­gen. Han var i me­dal­je­stri­den, og vil­le ikke vært for­nøyd med en fjerde­plass.

I etter­tid for­tel­ler stun­tet med War­holm at mye kan skje på kort tid. Det var i mai at folk ikke had­de hørt om War­holm, el­ler kjen­te ham igjen.

– Vår hy­po­te­se var at etter Bi- slett Ga­mes skul­le det endre seg, at Kar­s­ten skul­le bli kjent. Det skjed­de. Han vant hos oss og tok den førs­te nors­ke sei­e­ren på Bis­lett si­den Andreas Thor­kild­sen klar­te å vin­ne spyd i 2010.

PER­FEKT LØP

Si­den da har his­to­ri­en bare fort­satt, med en fore­lø­pig topp i Lon­don-vm.

– Hvor­dan var lø­pet sett fra din stue?

– Tek­nisk gikk han ut knall­hardt og traff på 13 steg til og med den 8. hek­ken. Og så var det over til 15 steg. Da traff han også per­fekt på de to sis­te hek­ke­ne, og det gjor­de ikke Ker­ron Cle­ment. Ame­ri­ka­ne­ren bom­met på den sis­te hek­ken. Det var for­skjel­len, me­ner Ho­en om man­nen som ble num­mer to på Bis­lett og num­mer tre i VM. Ho­en sy­nes han ser noe gle­de­lig: – De som blir or­dent­lig gode, er ofte unge. Thor­kild­sen var det da han tok Ol-gull i At­hen som 22-åring. Kar­s­ten er 21 år, og det var ikke til hin­der for at han kun­ne gå bort og vin­ne, sier Ho­en, som selv tok Vm-sølv som 23-åring.

– Du gle­der deg vel al­le­re­de til nes­te Bis­lett Ga­mes?

– Ja, det skal fore­gå tors­dag 7. juni i 2018. Kar­s­ten War­holm ga oss den bes­te re­kla­men vi kan få.

FOTO: NTB SCANPIX

Kar­s­ten War­holms an­sikt er nå kjent for de fles­te idretts­in­ter­es­ser­te nord­menn. Slik var det ikke for noen må­ne­der si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.