Ap mang­ler in­ter­es­se for klima­end­rin­ge­ne

Faedrelandsvennen - - MENING - ODA SO­FIE PET­TER­SEN, nest­le­der i Grønn Ung­dom Vest-ag­der

I slut­ten av juli be­kref­tet Stø­re og Ar­bei­der­par­ti­et sin mang­len­de in­ter­es­se for vår tids størs­te ut­ford­ring.

Der­som de vin­ner val­get mang­ler de in­ter­es­se for å dra Nor­ge gjen­nom en grønn om­stil­ling. De vir­ker ikke in­ter­es­sert i å kut­te ut­slipp fra Nor­ges størs­te ut­slipps­sek­tor. De er ikke in­ter­es­sert i å sam­ar­bei­de med det enes­te par­ti­et som set­ter fak­tis­ke kli­ma­krav til den nye re­gje­rin­gen. De nek­ter nem­lig samarbeid med Miljø­par­ti­et De Grøn­ne.

Stø­re og Aps nei til samarbeid med MDG er et lat­ter­lig for­søk på å ba­ga­tel­li­se­re kli­ma i valg­kam­pen. De prø­ver å glem­me at det fak­tisk er vel­ger­ne som i sep­tem­ber set­ter par­ti­er i re­gje­ring og in­ter­es­ser på dags­or­den. Ar­bei­der­par­ti­et mis­ter all tro­ver­dig­het i kli­ma­kam­pen hver gang de prø­ver å skju­le de­res mang­len­de po­li­tikk på om­rå­det. De mis­ter vel­ge­re ved å nek­te å stil­le til de­batt om vi­de­re olje-ut­red­ning av LoVe­se. De vil til slutt mis­te sine egne ung­doms­po­li­ti­ke­re i mang­len­de samarbeid om sa­ker som er vik­ti­ge for ung­dom­men – der­iblant klima­end­rin­ge­ne.

Nor­ge tren­ger en re­gje­ring som sam­ar­bei­der om å ska­pe en trygg frem­tid for Nor­ges øko­no­mi og frem­ti­di­ge ge­ne­ra­sjo­ner. Det vil in­klu­de­re å ta klima­end­rin­ge­ne på al­vor. Et sta­bilt Nor­ge tren­ger der­for en kon­trol­lert ut­fa­sing av olja, for­di Nor­ges av­hen­gig­het av virk­som­he­ten er skum­mel bå­de i et øko­no­misk, frem­tids­ret­tet og so­li­da­risk per­spek­tiv. Makt­ha­ver­ne kan ikke la Nor­ge ba­se­re øko­no­mi­en sin på oljas usik­ker­het, som om få år mest sann­syn­lig vil bli di­rek­te ulønn­som. Olja øde­leg­ger ikke bare klo­den, men også sjan­se­ne våre til in­ter­na­sjo­na­le frem­skritt i and­re virk­som­he­ter, in­nen virk­som­he­ter som grønn ener­gi, ny forsk­ning, sir­ku­la­sjons­øko­no­mi og bio-øko­no­mi. Der­for tren­ger vi en om­stil­ling der nye, grøn­ne næ­rin­ger får vokse. Vi tren­ger å om­plas­se­re for­de­le­ne re­gje­rin­gen gir pe­tro­le­ums­virk­som­he­ten til sub­si­die­rings­ord­nin­ger for grün­de­re og små­be­drif­ter, som vil ska­pe bå­de nye ar­beids­plas­ser og in­ter­na­sjo­na­le frem­skritt.

Ved det­te val­get må vel­ger­ne set­te kli­ma­kri­sen på dags­or­den. Vel­ger­ne må kre­ve at par­ti­er som Ar­bei­der­par­ti­et tar et opp­gjør med sin egen re­to­rikk rundt kli­ma-po­li­tikk. Vel­ge­re må min­ne Ar­bei­der­par­ti­et og Stø­re på at det er valg­re­sul­ta­te­ne som be­stem­mer hva slags re­gje­ring som ska­pes etter val­get. Vel­ger­ne må stem­me på par­ti­er som tar vår frem­ti­di­ge øko­no­mi, våre frem­ti­di­ge ge­ne­ra­sjo­ner og vår enes­te klo­de på al­vor.

Et MDG over sperre­gren­sen vil tvin­ge en rød el­ler en blå re­gje­ring i en grøn­ne­re ret­ning. En ret­ning Nor­ge, klo­den, og frem­ti­di­ge ge­ne­ra­sjo­ner tren­ger.

Oda So­fie Pet­ter­sen, nest­le­der i Grønn Ung­dom Vest-ag­der

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.