Voks­ne stje­ler mer enn unge

Kjøpe­sent­re­ne ad­va­rer mot ung­dom som stje­ler for å hev­de seg i hem­me­li­ge skryte­grup­per på Face­bo­ok, men det er voks­ne som stje­ler mest, vi­ser sta­ti­stik­ken. Butikker har be­gynt å låse fast de dyreste klær­ne for å stop­pe ty­ve­ne.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

– Men­nes­ker i al­de­ren 36 til 50 år stje­ler mest og det er den­ne al­ders­grup­pen som of­test blir tatt hos oss, sier Ola Stavns­borg, sik­ker­hets­sjef for Olav Thon Grup­pen.

Tal­le­ne Fædre­lands­ven­nen har fått fra Olav Thon Grup­pen vi­ser at godt over 50 pro­sent av gjer­nings­per­sone­ne er i al­de­ren 3049 år. I til­legg er kvin­ner er mer re­pre­sen­tert enn menn.

Vest-ag­der lig­ger helt i nor­ges­top­pen når det kom­mer til ei­en­doms­ty­ve­ri­er, som er sam­le­be­teg­nel­se for alle ty­per vin­nings­kri­mi­na­li­tet, som blant an­net in­klu­de­rer bu­tikk­ty­ve­ri­er.

I Vest-ag­der var det 23,6 anmelde ei­en­doms­ty­ve­ri­er per 1000 inn­byg­ge­re i 2016. Det er nest høy­est i lan­det. Bare Oslo lig­ger høyere, med 39,5 an­meld­te ei­en­doms­ty­ve­ri­er per 1000 inn­byg­ge­re, vi­ser tall fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå. Og skal vi tro bu­tik­ke­ne og vek­ter­ne blir ty­ve­ne sta­dig mer ut­spe­ku­ler­te.

– Det vi kan si er at ty­ve­ne bru­ker mer og mer krea­ti­ve me­to­der, sier Gen­ti­an Sha­ba­naj, vek­ter og ob­jekt­le­der i No­kas på San­dens kjøpe­sen­ter i Kristiansand.

– De er jo så frek­ke. Jeg be­gri­per ikke hvor­dan en­kel­te får det til, sier Wen­che Kla­mi, bu­tikk­med­ar­bei­der på Vic.

BE­KYM­RET

Selv om de godt voks­ne stje­ler mest er det ung­dom­men som er ho­ved­fo­kus hos po­li­ti­et. Og den sis­te ti­den har en be­kym­rings­mel­ding om en ny stjele­trend blant ung­dom blitt hyp­pig delt blant kjøpe­sent­re, ung­doms­sko­ler og butikker i fyl­ket på so­sia­le medi­er. Det be­kref­ter fle­re av be­drif­te­ne og sko­le­ne Fædre­lands­ven­nen har vært i kon­takt med.

I be­kym­rings­mel­din­gen be­skri­ves fe­no­me­net «Tras­hing» som hand­ler om at ung­dom stje­ler for å hev­de seg i hem­me­li­ge skryte­grup­per på Face­bo­ok. For å bli med i sli­ke grup­per må med­lem­me­ne vise at de har stjå­let. Iføl­ge mel­din­gen kom­mer ung­dom ofte sam­let inn i bu­tik­ke­ne, noen for å stje­le, mens and­re skal være vit­ner og der­med leg­ge dem inn i grup­pen.

Pro­ble­met skal være størst blant jen­ter og blant ele­ver i 7.– 9. trinn.

Stavns­borg sier at Olav Thon Grup­pen mot­tar en lig­nen­de mel­ding hvert enes­te år.

Hel­ler ikke Åd­ne Mau­rit­zen,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.