Lot­te øns­ker å gjø­re en for­skjell

18-årin­gen Lot­te Flat­øy valg­te å gi blaf­fen i det rundt seg og vil­le være seg selv – in­klu­dert at hun sit­ter i rulle­stol. Det gjør hun i sin per­son­li­ge Youtu­be-blogg.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: JU­LIE SØ­REN­SEN MOLVIK ju­lie@krs­by.no

I Youtu­be-vi­deo­en «tar et opp­gjør med press – skal gjø­re en for­skjell» tar Hå­nes-jen­ta et opp­gjør med pres­set fra sam­fun­net, sko­le, ven­ner, fa­mi­lie, ut­se­en­de og kropp.

– Helt fra be­gyn­nel­sen var jeg vel­dig opp­tatt av at jeg vil­le frem­me noe po­si­tivt med Youtu­be, jeg vil­le ha et bud­skap. Og så har jeg vel­dig len­ge vært skep­tisk til å være åpen om rulle­sto­len. Men så ble jeg lei av hele greia – bå­de pres­set blant unge og å være så luk­ket om at jeg sit­ter i rulle­stol, for­tel­ler Lot­te Flat­øy.

I rundt fem år har hun blog­get. Youtu­be har vært en sat­sing det sis­te året. In­ter­es­sen kom da klasse­ka­me­ra­te­ne be­gyn­te med uli­ke fri­tids­ak­ti­vi­te­ter. Da hun har dia­gno­sen AMC, som gjør at hun blant an­net sit­ter i rulle­stol, fant hun sin vei – nem­lig blog­ging og fo­to­gra­fe­ring. Nå går hun på medi­er og kom­mu­ni­ka­sjon på Tan­gen vi­dere­gå­en­de og star­ter til høs­ten på tred­je året.

Den sprud­len­de 18-årin­gen bor hjem­me på Hå­nes med fa­ren Alex­an­der, ste­mora og hen­nes to lille­søst­re. Mo­ren bor i Oslo, hvor også hun har til­brakt noen år.

– Jeg har all­tid vært glad i å dele. Pap­pa plei­de å si at jeg snak­ket så mye i for­hold til alle and­re, for­tel­ler hun med et smil.

– HAR NOK KJENT På PRES­SET

– Hun har stor om­tan­ke for folk rundt hen­ne, og li­ker å gle­de and­re med lat­ter og fine ord, så hu­mø­ret har hun nok etter fa­ren, hehe, sier pap­pa Alex­an­der Flat­øy.

Han for­tel­ler om en sterk jen­te, som til tross for at tøf­fe opp­le­vel­ser i li­vet, all­tid har gjort det hun kan for å være selv­sten­dig.

– Det at Lot­te er åpen om dia­gno­sen sin offentlig, sy­nes jeg bare er bra. Hun har nok kjent på pres­set fra man­ge kan­ter opp gjen­nom åre­ne, men hun har kom­met godt ut av det selv om hun er av­hen­gig av rulle­stol. Det vik­tigs­te er at hun selv ak­sep­te­rer be­grens­nin­ge­ne og hind­re som mø­ter hen­ne i hver­da­gen, for­tel­ler han.

– IKKE STO­LEN På BILDER

Selv om ikke føl­ger-ska­ren til Lot­te er så stor, har hun over lang tid unn­latt å for­tel­le om dia­gno­sen sin.

– Jeg har hatt vel­dig lyst i hele år, til å bare gi slipp på alt og være meg selv. I vi­deo­en tok jeg en­de­lig det val­get. Jeg har tid­li­ge­re nevnt på blog­gen at jeg sit­ter i rulle­stol, men jeg har be­visst ikke vist hen­de­ne mine si­den de er litt an­ner­le­des, og jeg tar ikke med rulle­sto­len på bilder. Men jeg prø­ver å pres­se meg selv mer og mer, for­tel­ler hun.

Lot­te har den med­fød­te dia­gno­sen AMC, som står for Arthrogry­po­sis mul­tip­lex con­ge­ni­ta. Hun har hele li­vet vært av­hen­gig av rulle­stol.

– Hvor­dan er det å leve med den­ne dia­gno­sen?

– Det er der litt av pres­set kom­mer inn. For min del kla­rer jeg meg helt fint på egen hånd. Men når jeg set­ter meg selv opp mot and­re, så kom­mer pres­set, for­tel­ler hun.

Hun nev­ner ting som å måt­te ven­te på hei­sen mens de and­re tar trap­pa, el­ler at alle på bus­sen må ven­te for­di bussjå­fø­ren må ta ut ram­pen. I til­legg får hun ofte blikk på gata.

– Jeg mer­ker jo at folk i byen stir­rer litt eks­tra, selv om vi er i 2017. Men nå som jeg har blitt eld­re, ten­ker jeg at det ikke er noe å bry seg om. Jeg kjen­ner det er vik­tig for min del å ta et opp­gjør med pres­set, og ikke sam­men­lig­ne meg med and­re hele ti­den.

YOUTU­BE SOM JOBB

Youtu­be har med åre­ne blitt et leve­brød for man­ge. En av fa­vo­ritt­ka­na­le­ne til Lot­te er den en­gels­ke yout­u­be­ren Zo­el­la, el­ler Zoe Sugg som er hen­nes ekte navn. Hun har 11,8 mil­lio­ner føl­ge­re på ho­ved­ka­na­len sin.

– Hva hå­per du å opp­nå med ka­na­len din på Youtu­be?

– Drøm­men er jo å leve av blogg og Youtu­be. Jeg vil spre gle­de og vise at det ikke er så vik­tig å bry seg om hva and­re ten­ker, for­tel­ler hun. Men uan­sett hva som skjer med blogg og Youtu­be, så har Lot­te pla­ner om å ta læ­rer­ut­dan­nel­se ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der.

Vil in­spi­re­re

Med sine po­si­ti­ve hold­nin­ger til li­vet, hå­per Lot­te å nå ut med bud­ska­pet sitt gjen­nom sine so­sia­le medi­er.

– Folk kan se at selv om jeg sit­ter i rulle­stol, så bryr jeg meg ikke så vel­dig. Jeg har det fort­satt vel­dig fint. Selv­føl­ge­lig har jeg mine kam­per, men det har alle. Noen fø­ler de har for sto­re lår, and­re fø­ler ma­gen er for stor – alle har noe de ikke er for­nøyd med.

Hun me­ner unge må slut­te å bry seg om and­res me­nin­ger.

– Selv­føl­ge­lig sier jeg ikke at jeg har mer enn dem, men når jeg har et vel­dig syn­lig han­di­kap og det sy­nes godt på hen­de­ne mine, hå­per jeg at det kan være en tanke­vek­ker for and­re. Litt sånn «oi, hun vel­ger å dri­te litt i hva and­re ten­ker, kan­skje jeg også kan det», sier hun ener­gisk.}

FOTO: SOND­RE STE­EN HOLVIK

Hå­nes-jen­ta øns­ker å gjø­re en for­skjell med sin Youtu­be-ka­nal. Bud­ska­pet er å ikke bry seg om hva and­re rundt deg ten­ker og me­ner.

FOTO: SOND­RE STE­EN HOLVIK

– På blog­gen har jeg ikke vil­le vise at jeg sit­ter i rulle­stol el­ler har an­ner­le­des hen­der, men fram­over vil jeg være mer åpen om det, sier Lot­te Flat­øy.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.