Va­riert pro­gram fra sym­fo­ni­en

På Kristiansand Sym­foni­or­kes­ters pro­gram fram til som­mer­en 2018 er «Nøtte­knek­ke­ren», operagal­la og skrot­sym­fo­ni noen av høyde­punk­te­ne.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - KRISTIANSAND

– Vi har et tett­pak­ket og va­riert pro­gram fram til som­mer­en som vi er vel­dig for­nøyd med, opp­sum­me­rer pro­gram­sjef i Kristiansand sym­foni­or­kes­ter, Hans Bo­din.

De førs­te smake­bi­te­ne fra pro- gram­met kan hø­res på ny­åp­nin­gen av Tor­vet ons­dag kveld, hvor sym­foni­or­kes­te­ret skal hol­de kon­sert sam­men med He­le­ne Bøks­le.

SKROT­SYM­FO­NI

Noen av høyde­punk­te­ne ut­over høs­ten blir kon­ser­te­ne «John Wil­liams – Film­mu­sik­kens mes­ter!» 23. og 24. au­gust, og den barne­venn­li­ge «Skrot­sym­fo­ni­en», som inn­tar kon­sert­sa­len 14. ok­to­ber.

– So­list Erik Pe­ter­sen skil­ler seg vir­ke­lig ut, si­den han spil­ler på bå­de øde­lag­te syk­ler, kles­hen­ge­re, glass og alt an­net skrot, sier Bo­din og ler.

Men den størs­te sat­sin­gen er stor­pro­duk­sjo­nen «Nøtte­knek­ke­ren», som skal spil­les 13 gan­ger i tea­ter- og opera­sa­len fra 2. til 20. de­sem­ber.

– Sam­men med ut­øve­re fra Shar­rons Danse­stu­dio og ita­li­ens­ke Bal­let­to di Mi­la­no skal vi set­te opp «Nøtte­knek­ke­ren», en stor- pro­duk­sjon som hele hu­set skal bi­dra til, for­tel­ler Bo­din.

«GRAND FI­NA­LE»

På pro­gram­met i 2018 har sym­foni­or­kes­te­ret 17 ar­ran­ge­men­ter fram til slut­ten av mai, med navn som He­le­ne Bøks­le, Li­sa Lars­son, Espen Gr­jot­heim og Guro Kle­ven Ha­gen på pla­ka­ten.

Vår­pro­gram­met av­slut­tes 31. mai med «Grand Fi­na­le», som tar ut­gangs­punkt i ver­ke­ne til kom­po­nis­te­ne Sergej Rach­mani­nov, Richard Strauss og Ott­ori­no Re­spig­hi.

Kon­ser­ten mar­ke­rer Giordano Bel­lincam­pis sis­te kon­sert som sym­foni­or­kes­te­rets fas­te sjef­di­ri­gent, si­den han ble an­satt i 2013.

– Det er fore­lø­pig usik­kert hvem som skal ta over som sjef-

di­ri­gent, men vi vet at vi kom­mer til å hen­te inn Bel­lincam­pi som gjeste­di­ri­gent i fram­ti­da. Så «Grand Fi­na­le»-kon­ser­ten blir nok ikke sis­te gan­gen Kil­den-pub­li­kum­met ser han, for­tel­ler Bo­din.

ØNS­KER FLE­RE TIL­SKUE­RE

Anders Fro­de Marum, pro­dukt­sjef i Kil­den, sier til Fædre­lands­ven­nen at de ikke er helt for­nøy­de med til­skuer­tal­le­ne på sym­foni­or­kes­te­rets kon­ser­ter.

– På de sto­re kon­ser­te­ne i kon­sert­sa­len kom­mer det rundt 500– 600 til­skue­re i snitt. Vi øns­ker å

nå et snitt på 800–900. Må­let fram­over er alt­så å få noen hund­re fle­re til­skue­re til på kon­ser­te­ne, sier Marum.

– Hvil­ke grep har de­re gjort for å få fle­re yng­re pub­li­kum­me­re til Kso-kon­ser­te­ne fram­over?

– For å nev­ne noen pro­gram­pos­ter har vi blant an­net John Wil­liams-kon­ser­ten, som kan være in­ter­es­sant for folk i alle ald­re, også ung­dom­mer. I til­legg har vi jo ar­ran­ge­men­ter som Bar­nas Kil­den-dag for de yngs­te.

FOTO: KIL­DEN

«Nøtte­knek­ke­ren» er Kil­dens sto­re før­jul­sat­sing i de­sem­ber.

Hans Bo­din, pro­gram­sjef i Kristiansand sym­foni­or­kes­ter.

Anders Fro­de Marum, pro­dukt­sjef i Kil­den.

FOTO: KIL­DEN

Slik vil det se ut når det ita­li­ens­ke danse­kom­pa­ni­et Bal­let­to di Mi­la­no skal bi­dra til «Nøtte­knek­ke­ren» i Kil­den, sam­men med KSO og ut­øve­re fra Shar­rons Danse­stu­dio.

FOTO: KIL­DEN

Ar­ve Tellef­sen spil­ler i Kil­den 28. sep­tem­ber.

FOTO: KIL­DEN

Svens­ke Erik Pe­ter­sen står bak «Skrot­sym­fo­ni­en», hvor han spil­ler på øde­lag­te syk­ler og an­net skrot. Andreas Han­son er di­ri­gent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.