Drømme­stu­di­et glapp

Kam­pen om å få plass på idretts­lin­ja ved Kristiansand kate­dral­sko­le Gim­le har ald­ri vært tøf­fe­re. Der­med var det bare én av dis­se tre venn­in­ne­ne som kom inn.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ANET­TE LARSEN anet­te.larsen@fvn.no

Re­kord­høye sø­ker­tall gjor­de at Em­ma Opsahl Ler­vik (15) måt­te gi opp drøm­men om å kom­me inn på idretts­lin­ja på Kristiansand Kate­dral­sko­le Gim­le.

– Jeg ble utro­lig over­ras­ket da jeg ikke kom inn. Jeg had­de for­ven­tet at snit­tet skul­le være høyt, men ald­ri at det skul­le øke så mye, sier Em­ma Opsahl Ler­vik (15).

Om bare noen få da­ger be­gyn­ner Ler­vik på vi­dere­gå­en­de sko­le. Som sitt første­øns­ke had­de hun satt idretts­fag ved Kristiansand kate­dral­sko­le Gim­le (KKG). Det had­de også venn­in­ne­ne Fri­da Lie (16) og Han­ne Aa­sen (16). På grunn av re­kord­søk­ning til lin­ja var det bare Lie blant venn­in­ne­ne som klar­te det.

– Jeg had­de 5,1 i snitt, men et- ter­som jeg fikk til­leggs­po­eng for­di jeg har vært med på re­gions­lag, kom jeg til slutt inn med 5,6, sier Lie.

HØYT SNITT

Tall fra fyl­kes­kom­mu­nen vi­ser at det var 177 sø­ke­re til idretts­lin­ja ved KKG. Pro­gram­met til­byr 90 plasser. Ler­vik og Aa­sen søk­te seg inn med 4,6 og 4,0 snitt, men på grunn av økt ka­rak­ter­snitt holdt ikke det til en plass.

– Av og til har man kom­met inn med 3,9 i and­re inn­ta­ket, så jeg trod­de kan­skje jeg had­de en sjan­se. Da jeg skjøn­te hvor man­ge som had­de søkt, ga jeg egent­lig opp hå­pet, sier Aa­sen.

Iføl­ge det jen­te­ne har hørt, lå snit­tet for å kom­me inn i år på 4,85.

– Det er høyt! Det er synd at folk bare kom­mer inn med ka­rak­te­rer, ikke på grunn av hvor gode man er in­nen en idrett. Folk kan være flin­ke i idrett selv om de ikke har topp­ka­rak­te­rer, sier Ler­vik.

Selv om alle tre skal be­gyn­ne på KKG til høs­ten, er ikke gle­den len­ger like stor.

– Jeg gru­er meg, for­di jeg had­de så lyst til å be­gyn­ne på idrett. Det vil­le vært så so­si­alt. Det var ab­so­lutt ikke det­te jeg vil­le, sier Aa­sen.

Hun kom inn på helse­fag som var hen­nes tredje­valg.

– Det er ikke helt kri­se, men jeg had­de gle­det meg til å be­gyn­ne på idrett for å kun­ne tre­ne så mye som mu­lig, sier Ler­vik, som skal be­gyn­ne på stu­die­spe­sia­li­se­ring.

OVERSØKNING

Aa­sen og Ler­vik er ikke ale­ne om ikke å få kom­me inn på første­val­get sitt på KKG.

– KKG har hatt en oversøkning på idretts­lin­ja i år. Det har vært vel­dig man­ge som har søkt seg til den­ne lin­ja, sier An­ne Syn­nø­ve Ju­el Sund­stei­gen, fag­le­der ved inn­taks­kon­to­ret i Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne, til Fædre­lands­ven­nen.

Sund­stei­gen for­tel­ler ka­rak­ter­snit­tet økte be­ty­de­lig for­di det var man­ge som søk­te seg til idretts­lin­ja på KKG.

– Hvert år går snit­tet opp el­ler ned. I år har snit­tet gått opp spe­si­elt på idrett på KKG, sier Sund­stei­gen.

STOR PÅ­GANG På IDRETT

Rek­tor ved KKG, Knut Gun­nar Aa­sen, sier de ikke har full over­sikt, men sier de rundt 1400 elev­plas­se­ne sko­len til­byr, skal være fylt opp. Han tror idrett er po­pu­lært for­di pro­gram­met fungerer godt.

– Jeg vet vel­dig man­ge er godt for­nøy­de med å gå på idrett, og gjen­nom­fø­rin­ga av stu­di­et er godt. Det er få som slut­ter og gir opp, sier han.

Også hos pri­vat­sko­len Aka­de­mi­et i Kristiansand har de mer­ket at fle­re øns­ker å stu­de­re idretts­fag.

– Vi er i ferd med å fyl­le opp de to første­klas­se­ne vi had­de tenkt å ha, og vi vur­de­rer nå å starte en tred­je første­klas­se, sier Jo­han Hol­te, rek­tor og sports­sjef i Aka­de­mi­et.

Pri­vat­sko­len til­byr to­talt 180 plasser på de­res topp­idretts­lin­je, med 30 ele­ver i hver klas­se.

FOTO: ANET­TE LARSEN

Fri­da Lie (t.v.), Han­ne Aa­sen og Em­ma Opsahl Ler­vik be­gyn­ner alle på KKG til høs­ten. De hå­pet å gå sam­men på idretts­fag, men bare Fri­da klar­te å kom­me inn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.