Kamp om ord­fø­rer­kje­det

Ar­bei­det med å fin­ne ny ord­fø­rer er al­le­re­de i gang i Ive­land. Kam­pen står mel­lom 35 år gam­le Be­rit Hauan og 68 år gam­le Bryn­julf Aa­ge­sen.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

Ar­bei­det med å fin­ne ny ord­fø­rer er al­le­re­de i gang i Ive­land. Kam­pen står mel­lom Be­rit Hauan (Sp) og Bryn­julf Aa­ge­sen (KRF).

– Når el­ler hvis jeg kom­mer på Stor­tin­get, bør Ive­land, av hen­syn til kom­mu­nens bes­te, ha klar en etter­føl­ger i god tid. Der­for har jeg satt litt fart på pro­ses­sen, sier ord­fø­rer GroA­ni­ta My­kjå­land (Sp).

Hun av­vi­ser at det er for­di hun øns­ker å ut­pe­ke sin egen etter­føl­ger og ta mak­ten med pro­ses­sen.

To kan­di­da­ter pe­ker seg ut, og er al­le­re­de lan­sert av sine re­spek­ti­ve par­ti­er:

Sen­ter­par­ti­ets Be­rit Hauan. Hun sit­ter i kom­mune­sty­ret, er 35 år og job­ber som leder for flyk­nin­get­hje­nes­ten i Evje og Horn­nes.

Krfs Bryn­julf Aa­ge­sen. Han er 68 år gam­mel, pen­sjo­nert trygde­sjef og var ord­fø­rer fra 987 til 1995.

❞ Når el­ler hvis jeg kom­mer på Stor­tin­get, bør Ive­land, av hen­syn til kom­mu­nens bes­te, ha klar en etter­føl­ger i god tid.

GRO-ANI­TA MY­KJÅ­LAND (SP), ord­fø­rer i Ive­land

VANT VAL­GET

Aa­ge­sen vant egent­lig val­get for to år si­den, men nek­tet da å bli ord­fø­rer. Han gjor­de et brak­valg og kom inn med seks re­pre­sen­tan­ter i det 17 re­pre­sen­tan­ter sto­re kom­mune­sty­ret. Sp gikk til­ba­ke til fem.

Aa­ge­sen vant på mot­stand mot kom­mune­sam­men­slå­ing, som Sps Gro-ani­ta My­kjå­land den gang var for.

– Nå har vi fått til bred enig­het i Ive­land i man­ge spørs­mål – og kam­pen om å be­stå som egen kom­mu­ne er sik­ret. KRF vil ha egen kan­di­dat, og jeg er klar den­ne gang. Sp kan jo ikke ha mono­pol på ord­fø­re­ren, sier Aa­ge­sen, som sam­ti­dig er opp­tatt av å få fram at han ikke har noen stor prestisje i sa­ken.

– Egent­lig er jeg jo for gam­mel til det­te, sier han.

– VI BLIR ENI­GE

Be­rit Hauan sier ord­fø­rer­val­get kom noe tid­lig i for­hold til per­son­li­ge pla­ner og po­li­tis­ke am­bi­sjo­ner, men at hun er klar si­den Sp har spurt hen­ne.

– Men det­te enes vi om i Ive-

land-po­li­tik­ken. Jeg er klar hvis kom­mune­sty­rets fler­tall vil ha meg, sier hun.

Ord­fø­rer My­kjå­land sier det står mel­lom en ung fremad­stor­men­de, dyk­tig jen­te og en eld­re, po­li­tisk er­fa­ren og dyk­tig mann.

– Det­te blir vi eni­ge om til bes­te for Ive­land. Jeg for­ut­set­ter at kom­mune­sty­ret stil­ler seg bak den som fler­tal­let vil ha. Drøf­tin­ger er ikke i gang, men vi kom­mer fram til en løs­ning, sier hun.

AA­SEN IKKE AK­TU­ELL

Vara­ord­fø­rer Sig To­ve Aa­sen sier KRF sam­ar­bei­der med Høy­re, Ven­st­re og Frp i et valg­tek­nisk samarbeid og fler­tall. Der­for me­ner hun mye gir seg selv.

– Jeg er ikke kan­di­dat. Ap har ikke opp­slut­ning som gjør det na­tur­lig å kre­ve ord­fø­rer, sier hun.

Ven­st­res Odd Håvard Dah­le sier hans par­ti ikke har dis­ku­tert ord­fø­rer-val­get ennå. Han ser det na­tur­lig at Aa­ge­sen blir ord­fø­rer, hvis han selv vil.

PS: Ven­ne­sla er den and­re kom­mu­nen som kan opp­le­ve ord­fø­rer­skif­te etter stor­tings­val­get. Tor­hild Brans­dal er på andre­plass på Krf-lis­ten i VestAg­der. Der kre­ver KRF at par­ti­et be­hol­der ord­fø­rer­ver­vet. Vi har tid­li­ge­re skre­vet at val­get da fort vil stå mel­lom de to nye kom­mune­styre­re­pre­sen­tan­te­ne Ray­mond Bærø og Nils Olav Larsen og mu­li­gens gruppe­le­der Da­ni­el Bak­ken.

FOTO: ODD-INGE RØNNING ULEBERG

Bryn­julf Aa­ge­sen (68) kan bli Ive­lands nes­te ord­fø­rer.

FOTO: FINN TER­JE UBERG

Be­rit Hauan (35) kan bli Ive­lands nes­te ord­fø­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.