I 2014 tok re­gje­rin­gen det sis­te ep­let fra nors­ke skole­barn.

Fra i høst får alle barn i EU melk, frukt og grønn­sa­ker på sko­len. Våre skole­barn ble fra­tatt det sis­te gra­tis­e­p­let for snart fire år si­den.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - Roald An­ker­sen, jour­na­list

Er det ikke kjekt at det snart er jobb, sko­le og hver­dags­ru­ti­ner igjen? Du kom­mer stres­set inn på kjøk­ke­net. Eldste­mann må ha hjelp til lek­se­ne. Ekte­fel­len for­sø­ker fe­brilsk å få ri­sen til å koke ras­ke­re.

Lille­søs­ter har gått sur og vil ver­ken ta av seg jak­ka el­ler fin­ne frem lekse­boka. Det er tre kvar­ter til beg­ge barna skal på tre­ning. Un­ge­ne har ikke en sjan­se i ha­vet til å kon­sen­tre­re seg om matte­opp­ga­ver. De vil ha mat – nå!

Hvor­for kan de ikke bare vært litt mer mette og for­nøy­de når de kom­mer hjem?

Kan­skje kjen­ner ikke alle seg igjen i den hek­tis­ke hver­da­gen, men jeg tror noen gjør det. Med un­ger i barne­skole­al­der skal jeg inn­røm­me at ti­men fra vi kom­mer hjem og frem til mid­da­gen kan by på ut­ford­rin­ger.

IEn av grun­ne­ne er sult­ne og slit­ne barn. mot­set­ning til nes­ten alle and­re land i Euro­pa får ikke nors­ke barn ser­vert ver­ken mat el­ler frukt på sko­len. EU­kom­mi­sjo­nen ved­tok ny­lig å gi alle skole­barn i EUS 28 med­lems­land melk, frukt og grønn­sa­ker på sko­len fra den­ne høs­ten.

For­må­let er å frem­me gode kost­va­ner blant barn. Ser­ve­rin­gen skal sup­ple­res med un­der­vis­nings­pro­gram­mer om be­tyd­nin­gen av god er­næ­ring og hvor­dan ma­ten pro­du­se­res.

Ord­nin­gen er fri­vil­lig, men samt­li­ge med­lems­land har vars­let at de øns­ker å være med, skri­ver Eu-kom­mi­sjo­nen.

Mel­lom 2007 og 2014 fikk om­trent halv­par­ten av nors­ke skole­barn gra­tis frukt på sko­len. Et fat med opp­kut­tet frukt fikk opp kon­sen­tra­sjo­nen før de sis­te ti­me­ne.

Det­te had­de sko­ler i Oslo skjønt al­le­re­de på 1930-tal­let.

Oslofro­kos­ten, som be­sto av melk, brød/ kav­ring, frukt og grønn­sa­ker, ble en suk­sess og etter hvert eks­por­tert til and­re nors­ke kom­mu­ner. Der­et­ter inn­før­te bå­de en­gels­ke, ame­ri­kans­ke og au­st­rals­ke sko­ler «Oslo Lunch», «Oslo Me­al» og «Oslo Bre­ak­fast», med gode re­sul­ta­ter, iføl­ge Skole­frukt.no.

Si­den har det vært gjort noen for­søk med lunsj el­ler skole­frukt.

I2014 tok re­gje­rin­gen det sis­te ep­let fra nors­ke skole­barn, med unn­tak av de 11 pro­sen­te­ne av sko­ler som abon­ne­rer på skole­frukt. I Kristiansand har sju sko­ler den­ne mu­lig­he­ten.

NRK har do­ku­men­tert at det her på Sør­lan­det ikke er mye sunn mat å få fatt i på skole­fri­tids­ord­nin­ge­ne hel­ler. Det går

stort sett i ma­ka­ro­ni og pøl­ser der­som de er hel­di­ge å få varm mat. Frukt og grønn­sa­ker er det lite av.

«Det­te kan for­eld­re­ne ord­ne selv», var om­kve­det da da­gens re­gje­ring fjer­net frukt­ord­nin­gen i 2014 og vil­le bru­ke pen­ge­ne på læ­re­re.

Selv­føl­ge­lig kan vi smø­re nis­te og sen­de noe frukt med barna våre. Vel­dig man­ge gjør det. 86 pro­sent av ele­ve­ne har med seg mat­pak­ke til sko­len.

Vi vil gi barna en god start. Vi står opp med dem, vi la­ger fro­kost og ser til at niste­pak­ke blir smurt. Noen kut­ter opp frukt el­ler gir po­den en gul­rot i hån­da idet han går ut av dø­ra. Vi kan ha en kjeks el­ler yog­hurt på lur når de kom­mer hjem og ven­ter på at mid­da­gen blir fer­dig. De fles­te barn i Nor­ge er hel­di­ge og har det om­trent slik.

Men i et hus like borti gata står kan­skje en tolv­åring opp ale­ne. Mam­ma var sent oppe i går og må bare sove litt til. Gut­ten fin­ner kan­skje

litt loff og Nu­gat­ti før han tras­ker til sko­len. Sann­syn­lig­vis har han ikke lyst på fro­kost i det hele tatt. In­gen har for­talt ham hvor vik­tig det er.

På vei ut av dø­ra fin­ner han en fem­ti­lapp i en jakke­lom­me. Det holder til en cola og et skole­brød i store­fri.

I vår og som­mer var vi man­ge som ble rørt av re­klame­vi­deo­en om gut­ten med mat­bok­sen. Hen­sik­ten var å få fle­re til å bli fos­ter­for­eld­re. Men fil­men kan ses på fle­re må­ter.

Noen har fore­sat­te som sør­ger for at barna får med seg nis­te på sko­len. And­re har det ikke. Noen får sunn mat. And­re får loff med sjo­ko­lade­på­legg.

Det kan være en fa­mi­lie som var tom for brød den mor­ge­nen. Det kan være en sta ten­åring som ikke er sul­ten på mor­ge­nen og ikke ten­ker på at han sann­syn­lig­vis tren­ger næring i 11 – 12-ti­den.

Bar­net kan til­hø­re en inn­vandrer­fa­mi­lie som ikke er vant med norsk niste­kul­tur, el­ler som sy­nes det er litt flaut å pak­ke opp mat som bå­de luk­ter og ser an­ner­le­des ut.

Fel­les for alle er at de tren­ger på­fyll av næring før de kan mot­ta læ­ring. Et eple, en ba­nan, en kla­se med dru­er, en skål med grønn­sa­ker el­ler et fel­les mål­tid vil­le mins­ket for­skjel­le­ne. Det

vil­le gi alle stør­re mu­lig­het til å kon­sen­tre­re seg de sis­te ti­me­ne av den vik­ti­ge skole­hver­da­gen.

Her på job­ben får vi ser­vert frukt fle­re da­ger i uken. Vi får det gra­tis. Sje­fen har skjønt at kon­sen­tra­sjo­nen og pre­sta­sjo­nen øker når vi er mette og har et sta­bilt blod­suk­ker.

Kan­skje er et helt mål­tid mye å be om. Det kre­ver sto­re res­sur­ser. Men noen ep­ler og ba­na­ner? En skål med grønn­sa­ker?

Pro­fes­sor Kaa­re R. Norum er eks­pert på er­næ­ring og til­hen­ger av å gi alle skole­ele­ver sun­ne mat­va­ner: «Fra er­næ­rings­hold og i sam­råd med Barne­om­bu­det reg­net vi, for noen år si­den, på kost­na­de­ne for en gra­tis skole­lunsj opp mot hva man kun­ne spa­re ved å få opp­merk­som­me og fris­ke ele­ver som gjen­nom­fø­rer sin skole­gang. Det kun­ne på lang sikt fak­tisk løn­ne seg å be­ta­le for en skole­lunsj til ele­ve­ne», skri­ver han i sin blogg.

Un­der­sø­kel­ser vi­ser at barn spi­ser for lite frukt og grønt. I min tid på sko­len gikk vi iblant på eple­slang på vei hjem. Selv­sagt ikke til å an­be­fa­le, men det ga bå­de næring og mo­sjon. Jeg hus­ker en gang vi ble tatt og hvor mye kjeft vi fikk av eie­ren.

Kan­skje jeg skal rin­ge ham opp og be han ta en al­vors­prat med dem som rap­pet skole­bar­nas sis­te gra­tiseple?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.