Hva vil List­haug?

Syl­vi List­haugs vold­som­me an­grep på KRF kan kan­skje mo­bi­li­se­re noen eks­tra Frp-vel­ge­re. Men også dri­ve KRF bort fra den bor­ger­li­ge leir.

Faedrelandsvennen - - LØRDAG -

Un­der Siv Jen­sens le­del­se har Frp be­ve­get seg bort fra den mest out­rer­te po­pu­lis­men og blitt et - stort sett - an­svar­lig re­gje­rings­par­ti. En vik­tig del av den pro­ses­sen har vært å byg­ge al­li­an­ser til de and­re bor­ger­li­ge par­ti­ene. Og en vik­tig del av den pro­ses­sen har vært å etab­le­re god per­son­kje­mi med de and­re bor­ger­li­ge parti­le­der­ne.

Nå er inn­vand­rings- og in­te­gre­rings­mi­nis­ter Syl­vi List­haug (Frp) i ferd med å øde­leg­ge alt det­te. Over lang tid har hun holdt seg med en re­to­rikk som har skapt po­la­ri­se­ring i sam­fun­net ge­ne­relt, og ster­ke re­ak­sjo­ner i sam­ar­beids­par­ti­ene Ven­st­re og KRF spe­si­elt.

Hva hen­sik­ten med det­te er, er ikke lett for and­re å se lo­gik­ken i.

Ved inn­gan­gen til valg­kam­pen skul­le man kan­skje tro at de frems­te bor­ger­li­ge po­li­ti­ker­ne had­de in­ter­es­se av å dem­pe in­ter­ne mot­set­nin­ger og hel­ler kjem­pe sam­men for for­ny­et til­lit hos vel­ger­ne. Men det er ty­de­lig­vis ikke List­haugs stra­te­gi. I ste­det har hun den sis­te uka kom­met med nye, vold­som­me an­grep mot sam­ar­beids­part­ner KRF. Hun har blant an­net hev­det at KRF er mer opp­tatt av hvor mye som gis i bi­stand enn hva pen­ge­ne går til. Det kal­te Knut Arild Hareide for «ren løgn». I til­legg be­skyld­te hun sam­me Hareide for «å slei­ke ima­mer opp­et­ter ryg­gen». Hva hen­sik­ten med det­te er, er ikke lett for and­re å se lo­gik­ken i. Rett nok øns­ker Frp, som alle and­re par­ti­er, å være i sam­funns­de­bat­tens sen­trum. Det kan bå­de mo­bi­li­se­re tid­li­ge­re vel­ge­re og gi til­sig av nye. Sam­ti­dig pre­sen­ter­te VG en in­ter­es­sant me­nings­må­ling fra Vest-ag­der tors­dag. Den vis­te at 60 pro­sent av vel­ger­ne her me­ner Hareide re­pre­sen­te­rer så­kal­te krist­ne ver­di­er bedre enn List­haug, bare 20 pro­sent me­ner det mot­sat­te. Og hva gjel­der opp­slut­ning: Hvis kon­se­kven­sen av List­haugs kras­se an­grep er at det bor­ger­li­ge sam­ar­bei­det, og Frps re­gje­rings­makt ry­ker, skul­le man tro at det­te ikke er i Frem­skritts­par­ti­ets in­ter­es­se.

Al­le­re­de for fle­re må­ne­der si­den ved­tok KRF å ikke stil­le opp på fel­les bor­ger­li­ge valg­kamp­ar­ran­ge­men­ter, slik Erna Solberg for­søk­te å få til hos Nye Vei­er i Kristiansand. Den be­slut­nin­gen er nok Harei­des parti­fel­ler eks­tra gla­de for etter de sis­te ut­fal­le­ne fra List­haug.

Syl­vi List­haug har den sis­te uka ret­tet fle­re kras­se an­grep mot sam­ar­beids­part­ner KRF.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.