Spår selv­kjø­ren­de trak­to­rer på sør­lands­jor­de­ne

Bonde­ar­ran­ge­men­tet «Na­tur­lig­vis» er nå i gang i Evje. På Dø­len Ho­tel ble det fo­ku­sert på hvor­dan bøn­de­ne kan på­vir­ke klima­end­rin­ge­ne til det po­si­ti­ve.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ERLEND IVERSEN SKARSHOLT erlend.iversen.skarsholt@fvn.no

– Ag­der kom­mer til å være tid­lig ute til å ta i bruk nye klima­venn­li­ge løs­nin­ger. Det kan være snakk om selv­kjø­ren­de trak­to­rer som gjør ting, mens bon­den sit­ter med en fjern­kon­troll. Og elek­trisk mo­tor i en trak­tor for ek­sem­pel, sier fag­sjef i miljø­stif­tel­sen Zero, Kåre Gun­nar Fløy­stad.

Sam­men med bonde­la­ge­ne i Ag­der in­vi­ter­te de til se­mi­nar på Dø­len Ho­tel i for­bin­del­se med bonde­mes­sa «Na­tur­lig­vis» som går av sta­be­len i Evje fre­dag til søn­dag. Her ble bru­ken av bio­driv­stoff i land­bru­ket dis­ku­tert.

ØNS­KER å BI­DRA

– Vi har det sis­te året hatt et samarbeid med Zero på de prak­tis­ke klimagre­pe­ne vi kan gjø­re i land­bru­ket. Vi bru­ker en god del plast og mye driv­stoff. Det vi øns­ker er å få det fos­si­le ut, og er­stat­te det med noe an­net mer miljø­venn­lig, sier Finn Aas­heim som er leder for bonde­la­gets fyl­kes­kon­tor i Ag­der-fyl­ke­ne.

Han for­tel­ler at bøn­de­ne er de som mer­ker klima­end­rin­ge­ne ster­kest på krop­pen, og at de nå selv øns­ker å ta grep.

– Mest mer­ker vi det kan­skje på ned­børs­in­ten­si­te­ten og va­rier­te vekst­se­son­ger noen plasser, sier Aas­heim og fort­set­ter:

– Men ulem­pa er at det fore­lø­pig er dy­re­re løs­nin­ger for bon­den enn det vi har i dag. Det er en sper­re vi er nødt til å kom­me over.

Bå­de po­li­ti­ke­re og bøn­der tok tu­ren til Dø­len for å høre mer om te­ma­et.

– Det po­li­tis­ke bud­ska­pet er at de må gjø­re det at­trak­tivt og lønn­somt for bon­den å ta i bruk for ek­sem­pel bio­die­sel og fossilfri plast til rund­bal­ler. Sånn som det er nå er bio­die­se­len mye dy­re­re enn van­lig die­sel.

SAM EYDE HAR TATT I BRUK

Fyl­kes­vara­ord­fø­rer i Aust-ag­der Jon-olav Strand var blant de po­li­tis­ke stem­me­ne som del­tok på mø­tet. Han pra­tet om de vi­dere­gå­en­de sko­le­ne Sam Eyde og Holt som har tatt i bruk bio­die­sel på sin agro­nom­ut­dan­nel­se.

– Det vi har gjort er at vi har fa­set inn bio­driv­stoff på alle an­leggs­ma­ski­ner, laste­bi­ler og tungt kjøre­tøy på sko­le­ne. Sat­sin­gen har vært stor, og det har vakt stor opp­sikt na­sjo­nalt at de får det til. Vi øns­ker å gi en «dri­ve» til næ­rin­ga med det­te. At det kan være en plass de kan kom­me for å få kurs og de­mon­stra­sjon av ny tek­no­lo­gi.

Han for­tel­ler at må­let er at land­bru­ket skal dri­ves på en mest mu­lig miljø­venn­lig måte.

– Det å kom­me sam­men med næ­rin­ga slik som det­te for å få inn­spill er utro­lig vik­tig, på­pe­ker fyl­kes­vara­ord­fø­re­ren.

Kåre Gun­nar Fløy­stad i Zero er im­po­nert over det de vi­dere­gå­en­de sko­le­ne har fått til.

– Ja, det er et ek­sem­pel som fle­re fyl­ker bur­de føl­ge etter. Stu­den­ter er nødt til å bli opp­lært i fram­ti­da.

– Vik­tig er det også å være in­ter­es­sert i de løs­nin­ge­ne som fin­nes nå. Og i Ag­der vir­ker de å være vel­dig opp­merk­som­me, me­ner Fløy­stad.

Finn Aas­heim tror re­du­se­ring i olje­bru­ken i land­bru­ket vil være et steg i rik­tig ret­ning.

– Det­te er en li­ten del av fram­ti­da, men vi bøn­der øns­ker å være fram­over­len­te og ta de rik­ti­ge val­ge­ne.

FOTO: ERLEND IVERSEN SKARSHOLT

Fag­sjef i miljø­stif­tel­sen Zero, Kåre Gun­nar Fløy­stad, holdt fore­drag om my­ter og fakta om bio­driv­stoff. Han sy­nes det er po­si­tivt at næ­rin­gen og po­li­ti­ke­re stil­te opp fre­dag.

FOTO: ERLEND IVERSEN SKARSHOLT

Un­der lun­sjen på se­mi­na­ret på Dø­len Ho­tel hav­net Finn Aas­heim og Jon-olav Strand i prat.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.