Må låse de dyre jak­ke­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KAMILLA RUDBERG kamilla.rudberg@fvn.no

med, og det de ta­per mest pen­ger på.

Olav Thon Grup­pen har 110 kjøpe­sent­re i Nor­ge og i Sve­ri­ge. På ge­ne­rell ba­sis lig­ger Olav Thon Grup­pen sine sent­re på gra­den «mid­dels» i for­hold til hvor gode de er på å for­hind­re ty­ve­ri­er. Det gjel­der også Sør­lands­sen­te­ret som i 2015 had­de en om­set­ning på om­trent 2,5 milliarder kro­ner.

– Det vil si at Sør­lands­sen­te­ret ta­per om­trent 20 mil­lio­ner i året på svinn, sier Stavns­borg.

San­dens har et litt stør­re pro­blem med bu­tikk­ty­ve­ri­er enn Sør­lands­sen­te­ret, noe Stavns­borg tror skyl­des be­lig­gen­he­ten. Amfi Vågs­bygd har et litt la­ve­re snitt, det vil si godt un­der én pro­sent svinn, enn res­ten av sent­re­ne.

MAN­GE KOM­MER SEG UNNA

Iføl­ge SSB er an­tall an­meld­te ei­en­doms­ty­ve­ri­er, som in­klu­de­rer bu­tikk­ty­ve­ri­er, på vei ned­over, men Ola Stavns­borg me­ner det­te ikke gjel­der i stor­by­ene:

– Det som kan­skje over­ras­ker meg mest er at stor­by­ene opp­le­ver et stør­re pro­blem med bu­tikk­ty­ve­ri­er nå enn tid­li­ge­re. Det over­ras­ker for­di tal­let på or­ga­ni­ser­te kri­mi­nel­le som går rundt og stje­ler er fær­re enn før, sier han.

– Men det er helt klart sto­re mørke­tall her. Hvor man­ge som blir tatt er helt til­fel­dig. Jeg tror vi tar mel­lom tre og fem pro­sent av ty­ve­ne i et sen­ter. De res­te­ren­de kom­mer seg unna.

GJENGANGERE

Vek­ter Gen­ti­an Sha­ba­naj for­tel­ler at No­kas all­tid er til ste­de og job­ber fore­byg­gen­de mot bu­tikk­ty­ve­ri­er.

– Jeg blir ikke over­ras­ket der­som det er en på 80 år som stje­ler. Det er vans­ke­lig å si noe kon­kret om ty­pisk al­der, men det er ikke kun ung­dom, sier han.

– I til­legg er det jo in­gen hem­me­lig­het at vi kjen­ner igjen man­ge av dem som går på sen­te­ret, bå­de en­kelt­folk og ung­doms­grup­per, på­pe­ker Bjørn Ha­gen, leder for No­kas i Aust-ag­der og Vest-ag­der.

No­kas sier at de opp­le­ver en øk­ning i an­tall bu­tikk­ty­ve­ri­er og av­dek­ker dag­lig bu­tikk­ty­ve­ri­er på Sør­lan­det og i res­ten av lan­det.

For å for­hind­re ty­ve­ri­er, har Vic i Mar­kens sett seg nødt til å låse de dyreste jak­ke­ne sine, som kos­ter mel­lom 5000 og 10.000 kro­ner.

– Grun­nen til det er at de er så om­set­te­li­ge. Det vil si at de er lett å sel­ge vi­de­re. Vi reg­ner med at det er en del be­stil­lings­ty­ve­ri­er på sli­ke va­rer, for­tel­ler bu­tikk­sjef An­ne Grethe Brat­land Au­steid.

I vår opp­lev­de bu­tik­ken at en tyv had­de tatt med seg tre Pa­ra­jum­pers-jak­ker. De an­meld­te ty­ve­ri­et til po­li­ti­et, men sa­ken ble hen­lagt.

Wen­che Kla­mi, bu­tikk­med­ar­bei­der på Vic, be­gri­per ikke hvor­dan jakke­ty­ve­ne fikk med seg va­re­ne ube­mer­ket ut av bu­tik­ken.

Hun for­tel­ler at hun selv har tatt en gutt på fersk gjer­ning.

– Jeg hør­te han klip­te av alar­mer i prøve­rom­met, og had­de telt hvor man­ge plagg han tok med seg inn. Da han kom ut måt­te jeg spør­re om han had­de på seg to buk­ser. Det had­de han, for­tel­ler hun.

På Match i Mar­kens har de i tre år hatt et pro­blem med en fast kun­de som sys­te­ma­tisk fjer­net alar­mer på dyre Jean Paul­klær i prøve­rom­me­ne.

– Det var helt van­vit­tig! Vi fant 15 alar­mer i lom­me­ne på and­re klær i bu­tik­ken, sier bu­tikk­sjef La­na An­der­sen.

Bu­tik­ken job­bet len­ge sys­te­ma­tisk for å fin­ne ty­ven. Hvem det drei­de seg om fant de ut av på egen­hånd. An­der­sen for­tel­ler at det drei­er seg om en 28 år gam­mel dame som nå er tatt. Nå øns­ker bu­tikk­sje­fen seg kame- ra­er i bu­tikk­lo­ka­let.

Gan­ni i Mar­kens har fire over­våk­nings­ka­me­ra­er i lo­ka­let som er på om­trent 60 kvad­rat­me­ter.

– Vi har in­gen blind­so­ner. Vi hatt ett ty­ve­ri så langt, og det ble an­meldt til po­li­ti­et med en gang, sier bu­tikk­sjef Ka­ri He­le­ne Borch.

Man­da­na Goo­darzi­an, bu­tikk­sjef på Bian­co i Mar­kens, for­tel­ler at det er små­ting det nas­kes mest av.

– Det er bare å snu ryg­gen til én gang el­ler blun­ke, så har de dyk­tigs­te ty­ve­ne fått med seg noe i bu­tik­ken.

Goo­darzi­an for­tel­ler at det er mid­del­ald­ren­de kvin­ner som ut­mer­ker seg.

– Det skul­le man kan­skje ikke tro, men det er snakk om godt voks­ne da­mer.

FOTO: REI­DAR KOLL­STAD

Wen­che Kla­mi, bu­tikk­med­ar­bei­der på Vic, må låse opp jak­ke­ne for at kun­der skal få ta med seg va­ren i prøve­rom­met.

FOTO: REI­DAR KOLL­STAD

Man­da­na Goo­darzi­an, bu­tikk­sjef på Bian­co, har god over­sikt i bu­tik­ken og føl­ger nøye med på kun­de­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.