Kjent med pro­ble­met

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Po­liti­sta­sjons­sjef i Kristiansand, Ole Hor­te­mo, har sett på sta­ti­stikk på bu­tikk­ty­ve­ri­er i pe­rio­den 2012–

2017. Han sier at so­nen rundt Sør­lands­sen­te­ret ut­mer­ker seg mest.

2016 var iføl­ge Hor­te­mo året med de­si­dert flest bu­tikk­ty­ve­ri­er, mens po­liti­dis­trik­tet har opp­levd en ned­gang så langt i år. To­talt i Kristiansand kom- mu­ne er 230 bu­tikk­ty­ve­ri­er an­meldt til nå.

– Det­te er tall som va­rie­rer mye fra år til år. Hvis det er en pe­rio­de med fle­re ak­ti­ve ty­ver ser vi det­te på sta­ti­stik­ken med en gang, sier Hor­te­mo.

Han sier po­li­ti­et har mest fo­kus på ung­dom­mer og fore­byg­ging av vi­de­re kri­mi­na­li­tet. Der­for hen­leg­ges man­ge av sa­ke­ne, for­di de som er un­der 15 år ikke kan straf­fes.

Han er ikke over­ras­ket over at Vest-ag­der lig­ger nest høy­est i lan­det på an­tall an­meld­te ei­en­doms­ty­ve­ri­er. Hor­te­mo for­kla­rer at Kristiansand lig­ger høyt på kri­mi­nal­sta­ti­stikk på man­ge om­rå­der, og at vin­nings­kri­mi­na­li­tet ofte hen­ger sam­men med an­nen type kri­mi­na­li­tet.

– Olav Thon Grup­pen sine rap­por­ter vi­ser at al­ders­grup­pen 36– 50 ut­mer­ker seg. Er det­te over­ras­ken­de for de­re?

– Nei. Vi får ikke så man­ge an­mel­del­ser av den­ne al­ders­grup­pen inn til oss, men vi kjen­ner til det, sier han.

FOTO: REI­DAR KOLL­STAD

På Gan­ni i Mar­kens kan bu­tikk­sjef Ka­ri He­le­ne Borch føl­ge med på fire ka­me­ra­er og de har in­gen blind­so­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.