Jan Han­vold kan bli litt ka­ri­kert og de­mo­ni­sert i medie­ne.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: EI­VIND KRIS­TEN­SEN ei­vind.kris­ten­sen@fvn.no

For førs­te gang er Fi­ladel­fiapas­tor Wig­go Skage­stad en av ho­ved­ta­ler­ne på som­mer­kon­fe­ran­sen til Vi­sjon Nor­ge og om­strid­te Jan Han­vold.

Kon­fe­ran­sen til den krist­ne me­nig­he­ten fore­går den­ne uka i Berg­s­kaug­hal­len i Dram­men, og har al­le­re­de fått opp­merk­som­het i medie­ne.

«Du er en jæv­la dritt­sekk. Deg snak­ker jeg ikke med», svar­te pas­tor Jan Han­vold da en NRK­jour­na­list ons­dag vil­le ha hans kom­men­ta­rer til fal­len­de gave­inn­tek­ter i Vi­sjon Nor­ge-sel­ska­pe­ne.

– MED RE­SPEKT

Pas­tor Wig­go Skage­stad i Fi­ladel­fia Kristiansand er en av ho­ved­ta­ler­ne på som­mer­kon­fe­ran­sen til Vi­sjon Nor­ge. Han tal­te tors­dag og en­trer sce­nen også fre­dag.

– Hva ten­ker du om ut­sag­net til Jan Han­vold?

– Jeg kan ikke kom­men­te­re noe som står som en ny­het fra NTB, hvor jeg så det, sier Wig­go Skage­stad til Fædre­lands­ven­nen.

Han er selv re­dak­tør for Ra­dio Fi­ladel­fia & Fi­ladel­fia­ma­gazi­net.

– Men jeg tror det er vik­tig at bå­de pres­se og in­ter­vju­ob­jekt be­hand­ler hver­and­re på en or­dent­lig måte, med re­spekt, sier Skage­stad.

– URETTFERDIG

Vi­sjon Nor­ge sam­ler inn sto­re sum­mer via TV, og ble kraf­tig kri­ti­sert etter NRK Brenn­punkts do­ku­men­tar «Penge­pre­di­kan­ten» i fjor høst.

Fle­re krist­ne le­de­re tok av­stand fra teo­lo­gi­en og me­to­de­ne til Han­vold. Fi­ladel­fia i Kris­ti­an- sand be­kjent­gjor­de at de kom til å fort­set­te sam­ar­bei­det, blant an­net om Tv-sen­din­ger.

– Hos alle kan man fin­ne plus­ser og mi­nu­ser, og det fø­les som om det blir vel­dig in­ter­es­sant så fort det hand­ler om Jan Han­vold. Han får mye pes og mye av det er urettferdig, sier Wig­go Skage­stad til Fædre­lands­ven­nen.

Han øns­ker ikke å gå nær­me­re inn i det­te, men sier:

– Hane­vold kan bli litt ka­ri­kert og de­mo­ni­sert i medie­ne, og det er litt pri­sen ved å være så syn­lig også, sier Skage­stad.

MED STOR GLE­DE

Det er førs­te gang Skage­stad ta­ler på som­mer­kon­fe­ran­sen i Dram­men.

– Har du gjort deg noen re­flek­sjo­ner om du skul­le del­ta og tale hos Vi­sjon Nor­ge?

– Nei, fak­tisk ikke. Sam­men med and­re fra or­ga­ni­sa­sjons­li­vet i kris­ten-nor­ge, gjør jeg det med stor gle­de, sier Skage­stad. Han leg­ger til:

– Det vir­ker som om de­re har litt lite å skri­ve om, det fin­nes jo mas­se and­re ting å ta tak i enn det­te. For meg er det vel­dig un­der­lig, sier Fi­ladel­fia-pas­to­ren.

– Var det noen dis­ku­sjon in­ternt i Fi­ladel­fia om du skul­le være ta­ler?

– Nei, det har ikke vært noe dis­ku­sjon in­ternt. Hvis du le­ser din egen avis, så har vi tatt en be­slut­ning om å være der vi er, og da kan vi selv­føl­ge­lig tale på en som­mer­kon­fe­ran­se.

Iføl­ge NRK vil­le Han­vold nek­te ka­na­len å dek­ke po­li­ti­ker­de­bat­ten på som­mer­kon­fe­ran­sen. Det­te fikk blant and­re Aps Martin Kol­berg til å true med å for­la­te de­bat­ten.

– Jeg var ikke til ste­de, og har ikke pei­ling på hva som har skjedd el­ler ikke skjedd. Det­te er et ar­ran­ge­ment som man pro­du­se­rer selv, og man vel­ger sånn sett selv hvem som skal dek­ke det, sier Fi­ladel­fia-pas­tor Wig­go Skage­stad til Fædre­lands­ven­nen.

FOTO: SKJERMDUMP TV VI­SJON NOR­GE

Jan Han­vold er ho­ved­per­son på Vi­sjon Nor­ges som­mer­kon­fe­ran­sen. Kon­fe­ran­sen mar­ke­rer sam­ti­dig tv­pas­to­rens 40 år i tje­nes­te.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Wig­go Skage­stad, Fi­ladel­fia-pas­tor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.