– Hvor­dan skal jeg gå på sko­le uten et sted å bo?

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KRIS­TIN OL­SEN kris­tin.ol­sen@fvn.no

Ag­der lig­ger un­der lands­gjen­nom­snit­tet i bo­lig­til­bud for stu­den­ter. Hel­gen før stu­die­start står 290 stu­den­ter i bo­lig­kø, og fle­re tyr til det pri­va­te mar­ke­det.

– Jeg ble stres­sa av at jeg ikke had­de fått noe. Hvor­dan skal jeg gå på sko­le hvis jeg ikke har et sted å bo?

Eli­sa­beth Raf­shol (20) kan pus­te let­tet ut i sin nye stu­dent­bo­lig i lo­ka­le­ne til gam­le Ho­tel Dron­nin­gen. Fædre­lands­ven­nen om­tal­te tors­dag at ho­tel­let har blitt om­gjort til stu­dent- og pend­ler­lei­lig­he­ter, og 20-årin­gen fra Vå­ler er en av de førs­te som har inn­lo­sjert seg før stu­die­start først­kom­men­de man­dag.

DY­RE­RE ENN PLAN­LAGT

– Jeg søk­te bo­lig hos SIA i skif­tet mel­lom april og mai, men fikk ikke svar før for et par da­ger si­den, sier Raf­shol.

Da fikk hun til­bud om stu­dent­bo­lig, men had­de like før sig­nert lei­e­kon­trakt hos det re­no­ver­te ho­tel­let.

– Hva syns du om pri­se­ne på det pri­va­te bo­lig­mar­ke­det?

– Jeg had­de egent­lig be­stemt meg for å set­te en maks­gren­se på 5000 i må­ne­den, men her be­ta­ler jeg 6000. Så jeg må nok være litt spar­som­me­lig frem­over, sier Raf­shol.

Hun gle­der seg til å be­gyn­ne på stu­di­et for over­set­tel­se og In­ter­kul­tu­rell Kom­mu­ni­ka­sjon ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der, og for­tel­ler at det var en let­tel­se å få be­skje­den om at hun var sik­ret bo­lig før skole­start.

– Jeg had­de in­gen klar plan C hvis jeg stod uten bo­lig på man­dag, men det had­de nok løst seg, smi­ler Raf­shol.

UN­DER GJEN­NOM­SNIT­TET

Fers­ke tall fra Norsk Stu­dent­or­ga­ni­sa­sjon (NSO) vi­ser at stu­dent­bo­li­ger i Nor­ge har ka­pa­si­tet til å huse 14,5 pro­sent av lan­dets stu­den­ter. Det­te er 5,5 pro­sent un­der det na­sjo­na­le må­let på 20 pro­sent stu­dent­bo­lig­dek­ning.

Tal­le­ne vi­ser at Ag­der lig­ger litt un­der lands­gjen­nom­snit­tet: 13.99 pro­sent av stu­den­te­ne har her mu­lig­het til å bo i stu­dent­bo­li­ger. I Kristiansand er tal­let enda la­ve­re: Kun 12,68 pro­sent av stu­den­te­ne får til­bud om stu­dent­bo­lig gjen­nom Stu­dent­skip­na­den.

SJEKKE PRIVATMARKEDET

– Nå står 290 stu­den­ter i kø. Det er en li­ten øk­ning, men nes­ten på nivå med fjor­året, sier leder i SIA Bo­lig, He­ming Bent­sen.

Stu­dent­skip­na­den i Ag­der mot­tar fort­satt hen­ven­del­ser fra stu­den­ter som ikke har skaf­fet seg bo­lig.

– Det be­gyn­ner å roe seg, men det er fort­satt be­ve­gel­se. Vi an­be­fa­ler de som ikke har fått seg bo­lig å fort­satt søke hos oss, sier Bent­sen.

Stu­dent­bo­li­ge­ne til Stu­dent­sam­skip­na­den i Ag­der va­rie­rer i pris fra 3050 til over 7000 kro­ner. Bent­sen for­tel­ler at det fort­satt kan være mu­lig å sik­re seg bo­lig, da stu­den­ter kan om­be­stem­me seg, el­ler ikke flyt­te inn li­ke­vel av uli­ke år­sa­ker.

– Også an­be­fa­ler vi stu­den­ter å gå ut på det pri­va­te bo­lig­mar­ke­det. På Sør­lan­det er det et godt bo­lig­mar­ked, med mye å vel­ge mel­lom, på­pe­ker Bent­sen.

ORDNER OPP SELV

Kai Stef­fen Øs­ten­sen er leder for Stu­dent­or­ga­ni­sa­sjo­nen i Ag­der (STA). Han har ikke inn­trykk av at man­ge stu­den­ter står bo­lig­løse før stu­die­start.

– Det enes­te vi vet er at køen hos SIA bo­lig er re­ell. Vi vet at man­ge i køen le­ter på det pri­va­te mar­ked. Noen er på jakt etter bo­lig, men folk står ikke bo­lig­løse, sier Øs­ten­sen.

– Mot­tar de­re noen hen­ven­del­ser fra for­tvi­le­de stu­den­ter på tam­pen av som­mer­en?

– Så langt har vi ikke gjort det. Det tar vi som et sig­nal på at stu­den­te­ne ordner opp selv, og det er vel­dig bra, sier Øs­ten­sen. Han hå­per stu­den­ter som skul­le ha be­hov, li­ke­vel tar kon­takt.

FLE­RE BO­LI­GER

Stef­fen­sen sier at bo­lig­dek­nin­gen for stu­den­ter er god i samarbeid med det pri­va­te mar­ke­det.

– Hvor­dan sy­nes du pri­se­ne på det pri­va­te bo­lig­mar­ke­det er i Ag­der?

– Olje­kri­sa i 2015 gjor­de bo­lig­pri­se­ne bil­li­ge­re, men nå ser vi at pri­se­ne klat­rer sak­te opp­over, sier Øs­ten­sen. Han sier det er vik­tig med fle­re stu­dent­bo­li­ger når bo­lig­mar­ke­det etter hvert sta­bi­li­se­rer seg og pri­se­ne øker.

– SIA har pla­ner om å byg­ge nye stu­dent­bo­li­ger, og det støt­tes av STA. Må­let er å ha en dek­nings­grad på 20 pro­sent for stu­dent­bo­li­ger i Ag­der, på­pe­ker Øs­ten­sen.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Eli­sa­beth Raf­shol be­gyn­te å bli smått ner­vøs når stu­die­start nær­met seg, og hun sto uten bo­lig. Fre­dag flyt­tet hun inn i stu­dent­bo­lig i lo­ka­le­ne til gam­le Ho­tel Dron­nin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.