Lo­kal­po­li­ti­ke­re støt­ter Krf-ved­tak

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: MARGRETHE SAGA margrethe.saga@fvn.no

Til man­dag had­de Erna Solberg pla­ner om å sam­le parti­le­der­ne i Frp, Ven­st­re, Høy­re og KRF hos Nye Vei­er i Kristiansand. Det­te blir ikke noe av, for­di KRF har be­slut­tet å ikke stil­le opp på noe sam­men med Frp i valg­kam­pen.

står ved­ta­ket.

– Jeg ten­ker at det­te er en be­slut­ning som de som sit­ter sen­tralt må ta. Jeg står ikke selv på stor­tings­lis­ta, så det er ikke så lett for meg å være med å ta den be­slut­nin­gen. Men jeg har for­stå­el­se for at en øns­ker å kjø­re sin egen valg­kamp, stå på egne bein og pre­sen­te­re sin egen po­li­tikk. Det er all­tid det klo­kes­te, sier han.

Kris­ti­an­sen fram­he­ver par­ti­ets øns­ke om å sam­ar­bei­de med Høy­re.

– Leder og nest­le­der har vært re­la­tivt ty­de­li­ge på at det er Høy­re vi sam­ar­bei­der best med, og det er jo mot høy­re vi har gått i Kristiansand.

VEL­GER­NE VIL HA HØY­RE

– Det er en be­stem­mel­se som er tatt, og som jeg stil­ler meg bak. Nå er det vik­tig for oss å vise at vi har våre egne tan­ker om det som nå skal skje vi­de­re. Vi har vært vel­dig ty­de­li­ge på vårt re­gje­rings­øns­ke, og da er det ikke na­tur­lig å frem­stå som fire par­ti­er som skal dan­ne re­gje­ring, sier Per Sver­re Kvin­laug, ord­fø­rer i Kvinesdal og fyl­kes­le­der i VestAg­der KRF.

VG pre­sen­ter­te i dag en un­der­sø­kel­se gjort av In­fact, hvor det kom­mer fram at 69, 4 pro­sent av Krfs vel­ge­re i Vest-ag­der øns­ker at par­ti­et skal sam­ar­bei­de med Høy­re fram­for Ar­bei­der­par­ti­et i frem­ti­den.

– Det er in­gen over­ras­kel­se, og helt i tråd med hvor­dan jeg kjen­ner våre vel­ge­re her. Det er også på rett vei med tan­ke på det vi har tenkt, alt­så at vi hå­per å kla­re å dan­ne en re­gje­ring med Høy­re og flest mu­lig av sen­trums­par­ti­ene, sier Kvin­laug.

FOTO: NTB SCANPIX

I årets valg­kamp får du ikke se de fire parti­le­der­ne på bor­ger­lig side sam­men. KRF har ved­tatt å ikke stil­le opp sam­men med Frp i valg­kam­pen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.