Klart for årets fler­kul­tu­rel­le folke­fest

Lør­dag for­mid­dag bra­ker årets ut­ga­ve av Den In­ter­na­sjo­na­le Kul­tur­fes­ti­va­len løs med pa­ra­de.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KRIS­TI­AN HOLE kris­ti­an.hole@fvn.no

– Vi hå­per at minst 400–500 inn­vand­re­re skal re­pre­sen­te­re sitt land i vår pa­ra­de. Kris­tian­sands be­folk­ning be­står jo av inn­byg­ge­re fra 168 na­sjo­na­li­te­ter, og alle som vil bi­dra, er selv­føl­ge­lig vel­kom­ne, for­tel­ler fes­ti­val­sjef Cynt­hia Try­dal til Fædre­lands­ven­nen.

Lør­dag ar­ran­ge­res den fem­te ut­ga­ven av Den In­ter­na­sjo­na­le Kul­tur­fes­ti­va­len, som har som for­mål å sam­le det fler­kul­tu­rel­le mang­fol­det i byen til folke­fest.

Pro­gram­met star­ter for fullt med kul­tur- og folke­pa­ra­de ved Slot­tet i 11-ti­den.

35 MATBODER

I år skal det set­tes opp 35 matboder fra 29 land på Øvre Torv, ek­sem­pel­vis fra Co­lom­bia, Eri­trea, So­ma­lia, Pa­le­sti­na og Viet­nam. Ved sam­me sted skal også 32 kul­tu­rel­le inn­slag fin­ne sted ved ute­sce­nen.

– I fjor måt­te vi bru­ke om­rå­det ved Slot­tet til matboder og ute­sce­ner på grunn av om­byg­gin­gen på Tor­vet. Men nå er vi alt­så gla­de for at vi er til­ba­ke på Tor­vet igjen, sier Try­dal.

LO­VEN­DE VÆRMELDING

Un­der fjor­årets regn­tun­ge runde had­de fes­ti­va­len base ved Slot­tet kjøpe­sen­ter i Mar­kens gate. Try­dal, som hå­pet på 3000 be­sø­ken­de, ble skuf­fet da pø­sen­de regn la en kraf­tig dem­per på be­søks­tal­let.

– Det reg­net vel­dig mye i fjor, så det kom bare 400 per­soner inn­om fes­ti­va­len. For­hå­pent­lig­vis blir det bedre vær og be­søks­tall un­der årets fes­ti­val på lør­dag, sier hun.

Og iføl­ge vær­var­se­let til nett­ste­det YR ser det lo­ven­de ut. Til tross for at det skal reg­ne litt fram til 12-ti­den på for­mid­da­gen, mel­der YR at det blir sol og 16 gra­der

res­ten av da­gen.

RAPKONSERT

Årets kul­tur­pro­gram be­står av alt fra danse­inn­slag, til rap­kon­ser­ter og co­lom­bi­ansk jazz.

Mot kvel­den skal Slett­heia-rap­pe­ren Ozan (Ogu­zhan Nicholas Yer­li­kaya), som i fjor fikk na­sjo­nal opp­merk­som­het da han kom langt i TV 2-kon­kur­ran­sen «The Stream», vise fram nye lå­ter.

– Rap­pe­ren Ozan har vi hatt med i fle­re år, og han har blitt en fast ar­tist som vi vil ha med på pro­gram­met vi­de­re fram­over, for­tel­ler Try­dal.

Oslo-rap­pe­ren Ken­neth Enge­bret­sen står også på årets pro­gram. Ny­lig ga han ut sin­ge­len

«Skudd­år», med Chi­raq fra Kar­pe Diem og Onklp. Han ser fram til å spil­le på Tor­vet. – Jeg spil­te jo på Vakt­bua for ikke så len­ge si­den, og det var utro­lig god stem­ning. Så jeg gle­der meg til å re­tur­ne­re til Kristiansand. I til­legg til kon­sert skal jeg også hol­de et lite fore­drag, hvor noe av bud­ska­pet er at vi må leg­ge vekk for­dom­mer mot leg­nin­ger og uli­ke bak­grun­ner. Vi må alle stå sam­men, for­tel­ler Enge­bret­sen.

Det lo­kal­ba­ser­te world­mu­sic-ban­det Nuto­pia, med blant and­re gi­ta­rist Michael Kru­mins, skal også bi­dra på årets pro­gram.

FOTO: ROALD AN­KER­SEN

Slik så det ut da fes­ti­va­len ble ar­ran­gert på Tor­vet i 2015.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.