Våpenbeslag hos nazi-de­mon­stran­ter

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ERLEND IVERSEN SKARSHOLT

Tre uker før nazi­de­mon­stra­sjo­nen i Mar­kens gate gjor­de po­li­ti­et i Øst­fold be­slag av fle­re vå­pen i en lei­lig­het i Askim. De skal til­hø­re per­soner som del­tok i nazi­mar­sjen, iføl­ge nett­avi­sen Fil­ter Ny­he­ter.

– 7. juli gjor­de vi et be­slag av di­ver­se vå­pen i Askim, for­tel­ler po­liti­over­be­tjent ved Øst po­liti­dis­trikt Thea Kaab­bel til Fædre­lands­ven­nen.

Iføl­ge Fil­ter Ny­he­ter skal det være snakk om et be­slag i bo­li­gen til to med­lem­mer av «Den nor­dis­ke mot­stands­be­ve­gel­se», som beg­ge var sen­tra­le un­der de­mon­stra­sjo­nen i Kristiansand lør­dag 29. juli.

– Vi ven­ter på en rap­port av gjen­nom­gan­gen av våp­ne­ne. Det er snakk om re­pli­ca vå­pen, plom­ber­te og soft­guns. Om noen av dem er funk­sjo­nel­le kan jeg ikke sva­re på før de har blitt tes­tet, sier Kaab­bel.

Til Fil­ter Ny­he­ter sier hun at fle­re av våp­ne­ne fram­står som funk­sjo­nel­le.

Kaab­bel kan ikke be­kref­te at det er snakk om to per­soner med til­knyt­ning til de­mon­stra­sjo­nen el­ler den na­zis­tis­ke be­ve­gel­sen.

– Dem det gjel­der er av­hørt. De er ikke opp­rin­ne­lig her­fra, og nå vil det bli vur­dert av på­tale­myn­dig­he­te­ne om det skal bli tatt ut noen sik­tel­se.

– Er det snakk om tid­li­ge­re for­hold?

– Det øns­ker jeg ikke å kom­men­te­re nå, sier Kaab­bel.

– Jeg kan be­kref­te at PST ru­tine­mes­sig er ori­en­tert om den­ne sa­ken. Det er lo­kalt po­li­ti som må ut­ta­le seg om be­sla­get, men det er klart vi ser det som be­kym­rings­fullt når per­soner til­knyt­tet et eks­tremt mil­jø har til­gang på vå­pen, sier kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør Trond Hu­gu­bak­ken i PST til Fil­ter Ny­he­ter.

MARTINSEN FOTO: JARLE R.

Det skal ha blitt gjort våpenbeslag og nar­ko­tika­funn i bo­li­gen til to av per­sone­ne som del­tok i nazi­de­mon­stra­sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.