– Krig vil­le vært ka­ta­stro­falt

USAS for­svars­mi­nis­ter Jim Mat­tis sier en krig med Nord-ko­rea vil­le vært ka­ta­stro­falt, men også at det di­plo­ma­tis­ke ar­bei­det har gitt re­sul­ta­ter.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Jim Mat­tis me­ner at hans opp­drag og an­svar har vært å ha mi­li­tæ­re al­ter­na­ti­ver kla­re om det trengs, men un­der­stre­ket tors­dag at USA bru­ker res­sur­se­ne på di­plo­ma­ti.

– Den ame­ri­kans­ke inn­sat­sen er di­plo­ma­tisk. Det har gitt re­sul­ta­ter, og jeg øns­ker å fort­set­te med det nå, sa han.

– Krigs­tra­ge­di­er er mer enn vel­kjent og tren­ger in­gen an­nen be­skri­vel­se an­net enn det fak­tum at det vil­le vært ka­ta­stro­falt, la han til.

NYE TRUS­LER

Mat­tis’ kom­men­ta­rer kom bare ti­mer etter at pre­si­dent Do­nald Trump kom med nye trus­ler mot Nord-ko­rea.

– Det er på tide at noen står opp for fol­ket i lan­det vårt, og for folk i and­re land. Så – om noe – var kan­skje ikke den ut­ta­lel­sen kraf­tig nok, sa Trump som svar på at Nord-ko­rea av­fei­de hans ad­vars­ler tid­li­ge­re den­ne uken.

Der­et­ter sa han at Nord-ko­rea må «ta seg sam­men», el­lers vil lan­det være så ille ute som «få and­re na­sjo­ner noen gang har vært».

Sam­ti­dig for­søk­te USAS uten­riks­mi­nis­ter Rex Til­ler­son å be­ro­li­ge ame­ri­ka­ner­ne.

– Jeg tror ikke det fin­nes noen over­hen­gen­de trus­sel fra NordKorea. Det ame­ri­kans­ke folk kan sove trygt, sa Til­ler­son ons­dag.

– LYTT TIL PRE­SI­DEN­TEN

Men Trumps råd­gi­ver Se­bas­ti­an Gor­ka av­vis­te tors­dag ut­ta­lel­se­ne fra Til­ler­son. Gor­ka sa til BBC at han me­ner Til­ler­son gikk langt ut­over sitt man­dat.

– De­re bur­de lyt­te til pre­si­den­ten. At Til­ler­son dis­ku­te­rer for­svars­stra­te­gi­er er rett og slett tå­pe­lig. Det er man­da­tet til for­svars­mi­nis­ter Jim Mat­tis å ut­ta­le seg om uli­ke for­svars­tak­tik­ker – noe han har gjort gans­ke så utve­ty­dig. I dag har han for­ban­net alle som prø­ver å ut­ford­re USA, og det er hans por­te­føl­je – det er hans man­dat, på­pek­te Gor­ka.

URO På BØRSENE

Den til­spis­se­de si­tua­sjo­nen mel­lom de to lan­de­ne fø­rer til børs­u­ro ver­den over. Tors­dag falt den bre­de S&P 500-in­dek­sen 1,5 pro­sent på New York-bør­sen, mens tek­no­lo­gi­tun­ge Nas­daq Com­po­si­te falt mer enn 2 pro­sent, mel­der DN.

Ut­vik­lin­gen fort­sat­te i Asia i mor­gen­ti­me­ne fre­dag. Fryktin­di­ka­to­ren, den så­kal­te VIX-IN­dek­sen, som må­ler for­ven­te­de sving­nin­ger i det ame­ri­kans­ke ak­sje­mar­ke­det, steg 44 pro­sent tors­dag. In­dek­sen er nå på sitt høy­es­te nivå på ni må­ne­der.

– ILD OG VRE­DE

Tid­li­ge­re den­ne uken tru­et Trump Nord-ko­rea med «ild og vre­de på et nivå ver­den ald­ri før har sett», der­som lan­det fort­set­ter å true USA med sine ra­kett- og atom­vå­pen­pro­gram­mer.

Det fram­pro­vo­ser­te en tras­sig re­ak­sjon fra Pyong­yang, som tru­et med å gjen­nom­føre et ra­kett­an­grep mot Guam, et lite ame­ri­kansk ter­ri­to­ri­um i Stille­ha­vet som hu­ser vik­ti­ge ame­ri­kans­ke mi­li­tær­an­legg.

Den­ne sa­bel­ras­lin­gen fikk di­plo­ma­tis­ke alarm­klok­ker til å rin­ge, sam­ti­dig som det kom uli­ke be­skje­der fra Trumps råd­gi­ve­re om USAS in­ten­sjo­ner.

Trump dyt­ter imid­ler­tid dis­se be­kym­rin­ge­ne til side, og sier til pres­sen at be­skje­den er klar:

– Nord-ko­rea bør være vel­dig, vel­dig ner­vø­se. For­di ting vil skje med dem som de ikke trod­de var mu­lig.

FOTO: NTB SCANPIX

Krigs­re­to­rik­ken mel­lom USA og Nord-ko­rea har nådd nye høy­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.