Pi­ra­ter fra yt­ters­te høy­re i mot­vind

Fra ski­pet «C-star» vil en høyre­eks­tre­mis­tisk or­ga­ni­sa­sjon for­hind­re hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­ner i å red­de mi­gran­ter. Det vek­ker sin­ne hos fag­for­enin­ger og men­neske­retts­for­kjem­pe­re.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - FÆDRE­LANDS­VEN­NEN / POLITIKEN

– Vi går til krig mot dem som vil rive opp røt­te­ne våre med ro­ten, og som prø­ver å få oss til å glem­me hvem vi er.

Bak den­ne krigs­er­klæ­rin­gen står den høyre­eks­tre­mis­tis­ke or­ga­ni­sa­sjo­nen Gé­né­ra­tion Iden­ti­tai­re og mann­ska­pet på ski­pet «CS­tar», som i fle­re uker har prøvd å hind­re far­tøy­er fra hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­sjo­ner i å hjel­pe mi­gran­ter til havs. De vil «red­de» den euro­pe­is­ke si­vi­li­sa­sjo­nen og er vil­li­ge til å gjø­re alt for å hind­re fle­re mi­gran­ter i å kom­me til Euro­pa og un­der­gra­ve år­tu­se­ner med euro­pe­isk si­vi­li­sa­sjon.

Bort­sett fra noen enk­le – og far­li­ge – ma­nøv­rer tett på Ngo-ski­pet «Aqua­ri­us», som lei­es av or- ga­ni­sa­sjo­nen SOS Mé­di­ter­ra­née, ser imid­ler­tid ak­sjo­nen til de inn­vand­rer­fiendt­li­ge sjø­fol­ke­ne ut til å være en flopp.

HOLDER SKI­PET UNNA

Ski­pe­ne de­res har prøvd å leg­ge til i den tu­ni­sis­ke havne­byen Zarzis, hvor de skul­le få for­sy­nin­ger om bord. By­ens havne­ar­bei­de­re og lo­ka­le fiske­re gjør imid­ler­tid alt for å hol­de «C-star» ute, og iføl­ge de sis­te mel­din­ge­ne sei­ler ski­pet i tu­ni­sisk far­vann.

– Vi opp­ford­rer alle an­sat­te i tu­ni­sis­ke hav­ner til ikke å la rasismens far­tøy «C-star» skit­ne til tu­ni­sis­ke hav­ner, står det i en er­klæ­ring fra den fag­li­ge lands­or­ga­ni­sa­sjo­nen UGTT i Tu­ni­sia, og med­lem­me­ne har inn­til nå fulgt rå­det.

Det er ikke førs­te gang «C-star» er i vans­ke­lig­he­ter. Ski­pets ferd i Mid­del­ha­vet er en lang his­to­rie om kon­flik­ter med havne­myn­dig­he­ter i Ita­lia, Egypt og Ky­pros, men det er un­der­ord­net, sier et med­lem av or­ga­ni­sa­sjo­nen, Ser­ge C. fra Nice.

– Ski­pet er en stor re­klame­film for ide­ene våre, ak­ku­rat som når Greenpeace gjør ak­sjo­ner. Vi får mu­lig­he­ten til å for­tel­le at de så­kalt hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne i vir­ke­lig­he­ten fungerer som pas­sa­sjer­skip for mi­gran­te­ne, og at de sam­ar­bei­der med men­nes- ke­smug­ler­ne, sier Ser­ge C., som øns­ker å være ano­nym på grunn av ri­si­ko­en for for­føl­gel­se.

– Det er der­for vi har malt inn­skrif­ten «Stop Hu­man Traf­fick­ing» på si­den av ski­pet vårt.

I STRID MED ALLE REG­LER

Må­let er spe­si­elt å hind­re hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­sjo­ner i å gjø­re en inn­sats. I den re­la­tivt kor­te ti­den hvor «C-star» har vært på åpent hav, har far­tøy­et spe­si­elt prøvd å pla­ge flykt­nings­ki­pe­ne.

5. au­gust var ka­ta­stro­fen nær ved å inn­tref­fe.

– De had­de kurs di­rek­te mot oss med en fart som var høyere enn vår. Vi holdt kur­sen vår. De fulg­te etter oss og der­et­ter for­svant de, står det i en rap­port fra «Aqua­ri­us».

Den­ne at­fer­den er stikk i strid med alle reg­ler, sier fle­re eks­per­ter til den frans­ke avi­sen Le Mon­de. Skip som yter hjelp til skip­brud­ne, i det­te til­fel­let mi­gran­ter, kan ikke ma­nøv­re­re helt fritt, og de har der­for krav på en viss be­skyt­tel­se.

Gé­né­ra­tion Iden­ti­tai­re leg­ger hel­ler ikke skjul på at for­må­let er å frak­te skip­brud­ne mi­gran­ter til­ba­ke til Li­bya, vel vi­ten­de om at de her ri­si­ke­rer å bli ut­satt for vold og tor­tur.

Det er ikke mu­lig å gri­pe inn over­for «C-star» ved hjelp av ju- ri­dis­ke red­ska­per, selv om den euro­pe­is­ke men­neske­ret­tig­hets­dom­sto­len for­byr å ut­set­te men­nes­ker for in­hu­man be­hand­ling.

KAM­PEN MOT MUSLIMER

Be­ve­gel­sen har sitt ut­gangs­punkt i Frank­ri­ke og ble for al­vor kjent da den i 2011 ok­ku­per­te en mos­ké i Poi­ti­ers. Spe­si­elt man­ge unge fron­tis­ter har dan­net grup- pe­rin­ger rundt om­kring i lan­det, som se­ne­re har fått mind­re ko­pi­er and­re ste­der i Euro­pa. For dem står kam­pen mot inn­vand­ring og muslimer over alt an­net.

FOTO: NTB SCANPIX

Den høyre­eks­tre­mis­tis­ke or­ga­ni­sa­sjo­nen Gé­né­ra­tion Iden­ti­tai­re og mann­ska­pet på ski­pet «C-star» har i fle­re uker prøvd å hind­re far­tøy­er fra hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­sjo­ner i å hjel­pe mi­gran­ter i Mid­del­ha­vet. I slut­ten av juli øns­ket ski­pet å gå inn til Cata­nia på Si­ci­lia. Da ble de møtt med de­mon­stran­ter som holdt opp ban­ne­re med på­skrif­ten «Stengt for ra­sis­ter».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.