Stat­oil i gang med his­to­risk bo­ring

Mens po­li­ti­ker­ne krang­ler om fram­ti­da til olje-nor­ge, har Stat­oil star­tet bo­rin­gen av en svært kon­tro­ver­si­ell brønn. Et funn kan i bes­te fall være stør­re enn Jo­han Sverd­rup, me­ner eks­pert.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - ELI­SA­BETH SEGLEM

I Ba­rents­ha­vet har Stat­oil star­tet bo­rin­gen av den nord­ligs­te brøn­nen noen­sin­ne på norsk sok­kel.

– Vi er i gang med Korp­fjell-brøn­nen, bo­rin­gen star­tet man­dag og det er Son­ga Enab­ler som skal bore til vi for­hå­pent­lig­vis fin­ner noe, sier presse­kon­takt Erik Haa­land i Stat­oil til Stav­an­ger Af­ten­bladt.

❞ Det­te er den førs­te brøn­nen i det­te om­rå­det, så usik­ker­he­ten er stor og fa­ren for å ikke fin­ne noe er også stor.

ERIK HAA­LAND, presse­kon­takt i Stat­oil

GREENPEACE TIL AK­SJON

Stat­oil har plan­lagt å bru­ke 25-30 da­ger på bore­ope­ra­sjo­nen, som er den førs­te i et helt nytt lete­om­rå­de på norsk sok­kel, Ba­rents­ha­vet sør­øst (se kart).

Det­te er også Nor­ges nord­ligs­te brønn, som er om­fat­tet at Greenpeace og Na­tur og ung­doms klima­søks­mål. Miljø­or­ga­ni­sa­sjo­nen har så langt ikke lyk­tes med å stop­pe Stat­oils bore­pro­gram i Ba­rents­ha­vet.

– KAN BLI DET STØRS­TE

Olje­di­rek­tør Ben­te Ny­land har om­talt brøn­nen, som den vik­tigs­te på norsk sok­kel i år. For­vent­nin­ge­ne er sto­re. Ja­rand Ry­stad i Ry­stad Energy har sagt til Da­gens Næ­rings­liv at Korp­fjell har po­ten­si­al til å bli på hele 10 milliarder

fat olje i det høy­es­te sce­na­rio­et. I så fall blir det det størs­te olje­fun­net i Nor­ge noen­sin­ne, stør­re enn Jo­han Sverd­rup.

Men sann­syn­lig­he­ten for det­te er gans­ke li­ten, iføl­ge Ry­stad.

STAT­OIL HÅ­PER

Stat­oil nøy­er seg med å si at sel­ska­pet er spent på hva som skju­ler seg un­der hav­bun­nen.

– Det­te er den førs­te brøn­nen i det­te om­rå­det, så usik­ker­he­ten er stor og fa­ren for å ikke fin­ne noe er også stor. Men vi skal bore en brønn til i Ba­rents­ha­vet i år, Koi­gen Cen­tral, så fort vi er fer­dig med Korp­fjell, sier Haa­land.

Bjørn As­le Tei­ge, kon­sern­til­lits­valgt i Stat­oil for Safe/ys, slo ons­dag alarm i Af­ten­bla­det om et «skrekk­sce­na­rio» han me­ner Nor­ge må være for­be­redt på. Tei- ge fryk­ter nem­lig at 100.000 ar­bei­de­re vil stå uten jobb om få år der­som det ikke duk­ker opp nye, sto­re pro­sjek­ter på norsk sok­kel.

ERNA HÅ­PER På STOR­FUNN

Tei­ge får støt­te fra stats­mi­nis­ter Erna Solberg, som sier hun de­ler be­kym­rin­gen. Hun hå­per Stat­oil gjør nye stor­funn.

– Tror Stat­oil at Korp­fjell og Ba­rents­ha­vet skju­ler en ny gi­gant på stør­rel­se med Jo­han Sverd­rup?

– Vi går ikke inn i res­surs­an­slag, og det kan godt være vi ikke fin­ner noe, men vi hå­per det er mu­lig å få til en selv­sten­dig ut­byg­ging i om­rå­det, der­som vi gjør funn som er sto­re nok, sier Haa­land.

FYRER OPP VALG­KAM­PEN

Spørs­må­let om Nor­ge skal byg­ge ned olje­næ­rin­gen og stop­pe el­ler be­gren­se olje­sel­ska­pe­nes til­gang til nye lete­om­rå­der, er blitt en helt valg­kamp­sak før Stor­tings­val­get 11. sep­tem­ber.

Iføl­ge Bjørn As­le Tei­ge, kon­sern­til­lits­valgt i Stat­oil, kan Stat­oil kom­me i stør­re grad til å in­ves­te­re mil­li­ar­de­ne sine uten­lands der­som norsk sok­kel svik­ter.

Stat­oil vil gjø­re det som er mu­lig for å opp­rett­hol­de ak­ti­vi­te­ten på norsk sok­kel, iføl­ge presse­kon­takt Erik Haa­land.

– Så har vi fått en be­ty­de­lig po- si­sjon in­ter­na­sjo­nalt, som også er vik­tig for Stat­oil, men norsk sok­kel er og vil fort­satt være rygg­ra­den for Stat­oil, sier Haa­land.

Han un­der­stre­ker at en lang­sik­tig og for­ut­sig­ba­re olje­po­li­tikk er vik­tig for Stat­oil.

FOTO: STAT­OIL

Stat­oil hå­per å fin­ne noe stort, men er for­be­redt på å bli skuf­fet.

FOTO: GREENPEACE / NTB SCANPIX

Greenpeace-ak­ti­vis­ter de­mon­strer­te mot norsk olje­bo­ring ved rig­gen Son­ga Enab­ler i Ba­rents­ha­vet tid­li­ge­re den­ne må­ne­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.