Den mest at­trak­ti­ve kom­mu­nen på Sør­lan­det

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: MA­RIE N. KALVEHAGEN ma­rie.kalvehagen@fvn.no

Kristiansand skå­rer best blant kom­mu­ne­ne i Ag­der, men fal­ler li­ke­vel på NHOS kom­mu­ne­ran­ge­ring.

– Re­sul­ta­te­ne fra årets kom­mu­ne-nm vi­ser at fyl­ke­ne som har vært har­dest ram­met av ol­je­ned­tu­ren, også er dem som går mest til­ba­ke i den­ne ran­ge­rin­gen. Selv om ar­beids­le­dig­he­ten går ned, så er fort­satt Ag­der­fyl­ke­ne blant dem som har høy­est le­dig­het i lan­det, sier re­gion­di­rek­tør Si­ri Mat­hie­sen i NHO Ag­der.

I fjor end­te Kristiansand på en 24. plass, men gjør et lite hopp ned til 33. plass ved NHOS år­li­ge over­sikt over lan­dets mest at­trak­ti­ve kom­mu­ner.

Ge­ne­relt har Ag­der-re­gio­nen lite å skry­te av i årets kom­mu­ne-nm.

19 KOM­MU­NER NED, 11 OPP

Næ­rings­li­vets ho­ved­or­ga­ni­sa­sjon (NHO) ba­se­rer sin rap­port på næ­rings­liv, vekst­kraft, ar­beids­mar­ke­det, demo­gra­fi, øko­no­mi og kom­pe­tan­se.

Som i fjor skå­rer Kristiansand høy­est blant kom­mu­ne­ne i Ag­der, og en­der på 33. plass ved NHOS kom­mu­ne-nm for 2016.

Kristiansand har imid­ler­tid lite å skry­te av et­ter­som kom­mu­nen fal­ler ni plasser fra fjor­årets ran­ge­ring, mens kom­mu­ner som Grim­stad (44) og Byk­le (61) går hen­holds­vis syv og 44 plasser fram.

– Hoved­år­sa­ken til fal­let for Kristiansand knyt­tes til ar­beids­plas­ser. Vi har mis­tet man­ge ar­beids­plas­ser som har stått for høy verdi­ska­ping in­nen­for No- de-klyn­gen, for ek­sem­pel Na­tio­nal Oil­well Var­co el­ler MH Wirth som har mis­tet fle­re tu­sen ar­beids­ta­ke­re. Når den sto­re på top­pen ned­be­man­ner i stort monn, går det som en slags do­mino­ef­fekt over på de små og mel­lom­sto­re be­drif­te­ne i til­legg, sier Mat­hie­sen.

Det er imid­ler­tid ikke Kristiansand som fal­ler mest. Ven­ne­sla går ned 26 plasser og er nå num­mer 169 av 428 kom­mu­ner, mens Aren­dal fal­ler 18 plasser og er nå nede på plass num­mer 118.

Sør­lands­kom­mu­nen som imid­ler­tid ser det størs­te fal­let er Åse­ral. I fjor be­fant inn­lands­kom­mu­nen seg på plass num­mer 35, mens i år på plass num­mer 123, et tall som in­ne­bæ­rer hele 88 plasser ned på årets ran­ge­ring.

– Inn­lands­kom­mu­ne­ne gjør det ge­ne­relt dår­lig på ran­ge­rin­gen, mye på grunn av demo­gra­fi. Med and­re ord, de unge flyt­ter ut, sier Mat­hie­sen vi­de­re.

MEST OG MINST ATTRAKTIV

Fall el­ler ikke fall, Kristiansand skå­rer som nevnt høy­est blant kom­mu­ne­ne i Ag­der.

I Ag­der er det Kristiansand (33), Grim­stad (44), Lil­le­sand (54), Byk­le (61), Song­da­len (68), Lyng­dal (73) og Sir­dal (74) som skå­rer høy­est.

– Byk­le har klatret opp på grunn av inn­flyt­ting, og de­res høye sat­sing på reise­liv. For Grim­stad har UIA enormt stor be­tyd­ning. Så ser vi også be­drif­ter som Nymo i Grim­stad som gir ar­beid til over 600 men­nes­ker, sier re­gion­di­rek­tø­ren vi­de­re.

Mens Byg­land (382), Gjer­stad (354), Mar­nar­dal (321), Val­le (293), Ri­sør (292), Tvede­strand (290), Åm­li (259), Kvinesdal (248), Ive­land (242) og Flekke­fjord (220) skå­rer la­vest.

Blant kom­mu­ne­ne i Vest-ag­der er det Kristiansand (33), Song­da­len (68) og Lyng­dal (73) som gjør det best, men i Aust-ag­der er det Grim­stad (44), Lil­le­sand (54) og Byk­le 861) som skå­rer høy­est.

– Det er vik­tig å pre­si­se­re at det er mye som be­gyn­ner å løs­ne på Sør­lan­det, som igjen vi­ses i sta­dig fær­re ar­beids­le­di­ge, sier Mat­hie­sen.

Re­gion­di­rek­tø­ren me­ner imid­ler­tid at tal­le­ne må være en på­min­nel­se til po­li­ti­ke­re som nå står foran valg­kam­pen.

– Det er vik­tig med en ak­tiv po­li­tikk som la­ger verdi­ska­ping på Sør­lan­det. De sto­re vei­pro­sjek­te­ne som er un­der utvikling er blant an­net vel­dig vik­ti­ge for lands­de­len. Det sti­mu­le­rer ar­beids­mar­ke­det nå, men den lang­sik­ti­ge ef­fek­ten er enda vik­ti­ge­re. Sam­ti­dig vil Ag­der være en av de lands­de­le­ne som har mest å hen­te på at stat­li­ge ar­beids­plas­ser blir flyt­tet ut fra Oslo-re­gio­nen, sier hun.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Kristiansand fal­ler på NHOS kom­mu­ne­ran­ge­ring, men skå­rer li­ke­vel best av kom­mu­ne­ne i lands­de­len.

FOTO: MA­RIE N. KALVEHAGEN

Grim­stad skå­rer nest best blant kom­mu­ne­ne i Ag­der ved NHOS kom­mu­ne-nm, og ryk­ker syv plasser fram til 44.- plass på lis­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.