Kjem­pers føde­land

Den­ne hel­ga be­gyn­ner prø­vel­se­ne for nord­menn med kjær­lig­hets­for­hold til en­gelsk fot­ball: Pre­mi­er League 2017/18 spar­kes i gang.

Faedrelandsvennen - - MENING - JAN OLE MIKALSEN

IDet kan gå ve­gen. Det kan gå. Det kan. Det kan bli si­ger. Det kan bli opp­rykk. Det kan bli kvart­fi­na­le. Sann­syn­lig­vis går det til hel­ve­te, alt ty­der på det, men det kan gå. Det kan gå.» Fro­de Gryt­tens «Aust for Roo­ney, nord for Mes­si», pub­li­sert i «Af­ten­pos­ten K» i 2011, hand­ler egent­lig om norsk fot­ball, men si­ta­tet fra ar­tik­ke­len kan like gjer­ne ut­tryk­ke tan­ke­ne til oss som er li­den­ska­pe­lig opp­tatt av bri­tisk fot­ball. Vi er man­ge, og vi li­ker spe­si­elt godt la­ge­ne i Eng­land.

Det er fle­re år­sa­ker til at en­gelsk fot­ball ru­ler.

2015 plas­ser­te ut­dan­nings­in­sti­tu­sjo­nen Edu­ca­tion First Nor­ge i topp­sjik­tet i en un­der­sø­kel­se som kart­la inn­byg­ger­nes en­gelsk­kunn­ska­per i sytti­to land hvor en­gelsk ikke er ho­ved­språ­ket. Der var vi også i de fem fore­gå­en­de un­der­sø­kel­se­ne. Så­pass bør det være. Vi læ­rer tross alt å snak­ke en­gelsk fra barns­ben av, og i kjøl­van­net av språk­inn­læ­rin­gen føl­ger gjer­ne en dose kul­tur­kunn­skap. På den fron­ten har en­gelsk­men­ne­ne som kjent mer å til­by enn høf­lig om­gangs­tone og knusk­tørr hu­mor. De kan for ek­sem­pel sin lit­te­ra­tur, film og mu­sikk. Sjang­re­ne har len­ge de­fi­nert Eng­land for oss.

Nord­menn har reist over Nord­sjø­en i over tu­sen år, men det er gjen­nom slekt­ska­pet mel­lom med­lem­mer av det nors­ke og bri­tis­ke konge­hus og spe­si­elt de al­li­er­tes kamp mot akse­mak­te­ne un­der and­re ver­dens­krig bån­de­ne har blitt styr­ket. I dron­ning Mauds føde­by Lon­don ble kong Haa­kon sym­bo­let på mot­stan­den. Over ra­dio kring­kas­tet BBC fle­re av hans in­spi­re­ren­de ta­ler til det nors­ke folk. Si­den slo de­mo­kra­ti­et rot på beg­ge si­der av Nord­sjø­en, og vi er fort­satt på sam­me side i man­ge uten­riks­po­li­tis­ke spørs­mål. I til­legg har selv­føl­ge­lig olje- og gass­ut­vin­nin­gen lagt fun­da­men­tet for et nært han­dels­sam­ar­beid.

Den in­du­stri­el­le ut­vik­lin­gen ut­over 1800-tal­let før­te til grad­vis bedre livs­vil­kår for be­folk­nin­gen i Stor­bri­tan­nia. So­sia­le re­for­mer ga ar­bei­der­ne på fab­rik­ke­ne i de sto­re in­du­stri­by­ene høyere løn­nin­ger og mer fri­tid. Lør­da­gen ble halv ar­beids­dag, og der­med eg­net for and­re ty­per ak­ti­vi­tet.

I Shef­field i det sør­li­ge York­shi­re spil­te Nat­ha­ni­el Creswick og Wil­liam Prest crick­et i 1855. De treng­te imid­ler­tid en al­ter­na­tiv idrett for å be­hol­de for­men gjen­nom vin­te­ren. Creswick så til fot­bal­len. Han had­de spilt fot­ball ved Col­le­gia­te School tid­li­ge­re, men uten sær­lig fo­kus på reg­ler. Der had­de spil­let i ut­gangs­punk-

Sil­ly Sea­son er over – nå be­gyn­ner al­vo­ret. Og jeg gle­der meg.

tet vært et opp­dra­gen­de og fy­sisk di­si­pli­ne­ren­de red­skap for å gjø­re ele­ve­ne til gagns men­nes­ker. Sam­men med Prest for­fat­tet han et re­gel­verk, og i 1857 stif­tet de Shef­field FC. lub­ben vak­te raskt in­ter­es­se, spe­si­elt hos ar­bei­der­klas­sen. I lø­pet av de fem nes­te åre­ne spil­te et du­sin ny­etab­ler­te klub­ber i stål­byen lo­kal­opp­gjør med de ret­nings­gi­ven­de Shef­field Ru­les.

Med klubbetab­le­rin­ge­ne i Shef­field tok den mo­der­ne fot­bal­len form. I 1863 ble The Foot­ball As­socia­tion (FA) grunn­lagt i Lon­don-om­rå­det. FA adop­ter­te de­ler av re­gel­ver­ket fra Shef­field, blant an­net cor­ner, inn­kast og fri­spark. De enk­le og for­ståe­li­ge reg­le­ne bi-

Kdro til fot­bal­lens po­pu­la­ri­tet, som ble enda stør­re gjen­nom inn­fø­rin­gen av Fa-cu­pen og na­sjo­nalt liga­spill på 1880-tal­let. Til sam­men­lik­ning voks­te fot­bal­lens ry i og om­kring in­du­stri­byer i Nor­ge med inn­fø­rin­gen av åt­te ti­mers ar­beids­dag rundt 1919-1920.

Den førs­te nors­ke tippe­ku­pon­gen 13. mars 1948 inne­holdt tolv en­gels­ke kam­per. Rekke­pri­sen var iføl­ge nett­si­de­ne til Norsk Tip­ping 25 øre. Førs­te drifts­år ga en om­set­ning på 18 mil­lio­ner kro­ner, ti år etter had­de den økt til nes­ten 100 mil­lio­ner. I 1969 ble Tippe­kam­pen lan­sert. Den førs­te tv-over­fø­rin­gen lør­dag 29. no­vem­ber kom fra Mo­li­neux Ground i Wolver­hamp­ton, hvor hjemme­la­get spil­te mot Sun­der­land. Wol­ves vant 1-0 etter en head­ing av Hugh Cur­ran. Sco­rin­gen åp­net nord­menns øyne for en­gelsk fot­ball. an­ches­ter City ble førs­te nors­ke sup­port­klubb for bri­tis­ke lag i 1974. Etter hvert kom fle­re lag til. I 1986 ble Sup­por­ter­unio­nen for Bri­tisk fot­ball den sam­len­de or­ga­ni­sa­sjo­nen. Nes­ten 105 000 med­lem­mer i mai 2016, for­delt på 53 klub­ber, for­tel­ler at in­ter­es­sen fort­satt er stor. Tal­le­ne kan også le­ses som en be­kref­tel­se av Richard Herr­manns ho­ved­ar­gu­ment i boka «Fot­ball – den al­vor­li­ge le­ken» (1993): Nord­menn har

Met kjær­lig­hets­for­hold til en­gelsk fot­ball.

Bjør­ge Lille­li­en kjen­te også på sli­ke fø­lel­ser. Hans ra­dio­dek­ning av 2-1-sei­e­ren over Eng­land i 1981 ble be­rømt, ikke bare i Nor­ge. «Det er al­de­les utro­lig, vi har slått Eng­land. Eng­land, kjem­pers føde­land,» skrek han pa­tos­fylt ut etter å ha inn­le­det med at Nor­ge var best i ver­den. Vi­de­re lis­tet han opp kjen­te en­gelsk­menn før han til slutt adres­ser­te Mag­gie Thatch­er og slo fast – på en­gelsk – at vi had­de knust hen­nes lag. I 2012 fikk ut­sag­net i sin hel­het plass på UNESCOS kul­tu­rel­le ver­dens­arv­lis­te, den sam­me lis­ta Se­tes­dal iføl­ge Fædre­lands­ven­nen vil ha sin folke­dans og -mu­sikk inn på i 2018. ot­bal­len går sin gang. Sil­ly Sea­son er over – nå be­gyn­ner al­vo­ret. Og jeg gle­der meg. Som van­lig tror jeg på Li­ver­pool FC: I 2017/18-se­son­gen går det vei­en for de røde fra Beatles-byen. Ga­ran­tert!

F

FOTO: NTB SCANPIX

En av de mind­re klub­be­ne i årets Pre­mi­er League er ny­opp­ryk­ke­de Brighton & Ho­ve Al­bion, som åp­ner hjem­me mot Man­ches­ter City.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.