De krist­ne ver­di­ene på Tin­get

Faedrelandsvennen - - MENING - STEN SØ­REN­SEN, KRF Lyng­dal

Det har vært mye de­batt om de krist­ne ver­di­ene så langt i valg­kam­pen. Det er flott.

Vi har bygd vårt sam­funn på de krist­ne ver­di­ene. Det må vi også gjø­re med stor fri­mo­dig­het i fram­ti­den! Vi har fei­ret at Nor­ge har vært et kris­tent land i mer enn tu­sen år. Og dis­se ver­di­ene er me­re verd enn at noen po­li­ti­ke­re tar dem fram i for­kant av stor­tings­valg hvert fjer­de år.

Prat om krist­ne ver­di­er er nes­ten helt uten ver­di før de får kon­se­kven­ser for prak­tisk po­li­tikk. De krist­ne ver­di­ene er mer enn å hol­de inn­vand­re­re ute og K-en i Krle-fa­get in­ne. De krist­ne ver­di­ene ut­gjør et kom­pass vi kan sty­re etter for hele bred­den i po­li­tik­ken. Det krist­ne men­neske­sy­net og men­neske­ver­det er kan­skje vik­tigst av alt. Det får kon­se­kven­ser for kam­pen for like­verd og mot dis­kri­mi­ne­ring, for sy­net på ak­tiv døds­hjelp, tvil­lin­ga­bort og bio­tek­no­lo­gi. Det at in­gen skal sor­te­res bort når de er små, el­ler stemp­les ut når de blir gam­le, er også be­grun­net i det­te.

I Nor­ge har vi en stolt his­to­rie: Det var ikke Hel­se Øst som star­tet syke­hus i lan­det. Det var kir­ken som var først ute. Det lig­ger i kir­kens DNA å hjel- pe de som li­der, der­for ble syke­hus etab­lert før sta­ten rakk det. Det var ikke Kunn­skaps­deptar­te­men­tet el­ler Ut­dan­nings­for­bun­det som etab­ler­te sko­ler først i lan­det. Det gjor­de kir­ken.

Det at vi skal stil­le opp for ver­dens fat­ti­ge og for­fulg­te er for­ank­ret i an­sva­ret for vår nes­te. Det sam­me er kam­pen mot fat­tig­dom i Nor­ge. Man kan jo spør­re seg om det er et ut­trykk for krist­ne ver­di­er som neste­kjær­lig­het når noen po­li­ti­ke­re vil «vur­de­re alle til­tak for å stop­pe båt­flykt­nin­ger» fra å kom­me til Euro­pa? Jeg tror den ita­li­ens­ke kyst­vak­ten har for­stått mer av hva krist­ne ver­di­er drei­er seg om. De ble spurt om hvor­for de bare fort­sat­te å red­de flykt­nin­ger i Mid­del­ha­vet, selv om det kos­tet dem og den ita­li­ens­ke sta­ten uhor­ve­lig mye pen­ger. Vi har ikke noe valg når våre med­men­nes­ker dør rett frem­for øyne­ne på oss, svar­te de. Da er det vår plikt å hjel­pe dem.

Erik Lun­de skri­ver i sin nye bok «Uøns­ket». Han sier blant an­net: «Vi kan alle ende opp som uøns­ket i et sam­funn der vi til­la­ter at men­nesker­ver­det blir gra­dert. Der­for må vi be­va­re idea­let om lik­het.» Han skri­ver også: «Er det i pakt med nors­ke ver­di­er å vel­ge bort et barn med Downs syn­drom?» Per­son­lig vur­de­ring: Had­de jeg vekt­lagt øko­no­misk po­li­tikk som det al­ler vik­tigs­te, had­de jeg stemt Høy­re. Had­de jeg vekt­lagt so­sial­po­li­tikk og so­li­da­ri­tet som det al­ler vik­tigs­te, had­de jeg stemt Ar­bei­der­par­ti­et. Beg­ge dis­se par­ti­er, og and­re par­ti­er, har gode ele­men­ter i sin po­li­tikk. Men jeg øns­ker en enda stør­re ho­ri­sont i po­li­tik­ken. Det er det­te jeg fin­ner i Kris­te­lig Folke­par­ti og som er år­sa­ken til at jeg valg­te å en­ga­sje­re meg i det­te par­ti­et.

Jeg vil ha mer «him­mel» i po­li­tik­ken. Da må ver­di­ene som fin­nes i Bi­be­len og i den krist­ne kul­tur­arv bli prio­ri­tert. Da er ikke sva­ret et verdi­nøy­tralt sam­funn, men et sam­funn byg­get på de krist­ne ver­di­er. Skal vi ha et sam­fun­net byg­get på dis­se ver­di­er, tren­ger vi po­li­ti­ke­re som står for dis­se ver­di­ene på Tin­get.

❞ Jeg tror den ita­li­ens­ke kyst­vak­ten har for­stått mer av hva krist­ne ver­di­er drei­er seg om.

FOTO: NTB SCANPIX

Er det et ut­trykk for krist­ne ver­di­er som neste­kjær­lig­het når noen po­li­ti­ke­re vil «vur­de­re alle til­tak for å stop­pe båt­flykt­nin­ger» fra å kom­me til Euro­pa? spør inn­sen­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.