Outsourcing med ho­vu­det un­der ar­men

Faedrelandsvennen - - MENING - ALF HOLMELID, lei­ar i Vest-ag­der SV

Ny­leg sat man­ge i spen­ning og ven­ta på at re­gje­rin­ga i Sve­ri­ge skul­le ta sin hatt og gå. Men det skjed­de ikkje.

●● I skri­van­de stund er det ber­re to mi­nist­rar som har mis­ta ta­bu­ret­ta­ne sine, men det­te er nok ikkje slut­ten på skan­da­len. Bak­grun­nen er at It-ar­bei­da­rar utan sik­ker­heits­kla­re­ring har hatt til­gang til sto­re meng­der sen­si­tiv in­for­ma­sjon etter at drif­ta av sen­tra­le data­sys­tem blei sett ut til ein eks­tern le­ve­ran­dør.

Det er ikkje len­ge si­dan vi had­de ei lik­nan­de sak i Noreg. Hel­se Sør-aust set­te ut It-te­nes­ter til eit utan­landsk fir­ma som gav til­set­te utan auto­ri­sa­sjon til­gang til data. Det mang­la ikkje på åt­va­rin­gar frå fag­folk og til­lits­val­de. Men lei­in­ga val­de å lyt­te til kon­su­len­tar med fine pre­sen­ta­sjo­nar og rau­se lov­na­der om å re­du­se­re kost­na­de­ne. Det er un­der­leg at ikkje den­ne saka har skapt stør­re de­batt og fått stør­re kon­se­kven­sar. Først når det skjer i Sve­ri­ge vak­nar sen­tra­le nors­ke po­li­ti­ka­rar.

Dei to sa­ke­ne har man­ge fel­les­trekk i føl­gje Jan Olav An­der­sen som er lei­ar i EL og IT For­bun­det. Det ser ut til at dei an­svar­le­ge har lagt for lite vekt på sikkerheit og latt seg blen­de av kon­su­len­tar med lov­na­der om re­du­ser­te kost­na­der. Kom­plek­si­te­ten og sik­ker­heits­ri­si­ko­en er grovt un­der­vur­dert i beg­ge sa­ke­ne. Det ser ut til at lei­in­ga ikkje har hatt kom­pe­tan­se til å hand­te­re ein lite over­sik­te­leg in­ter­na­sjo­nal mark­nad.

Det har len­ge vore opp­lest og ved­tatt at outsourcing og in­tern­sjo­na­li­se­ring er det som må til for å få ned It-kost­na­de­ne. Men des­se to sa­ke­ne vi­ser at uvet­tig outsourcing og ut­flag­ging kan få svært sto­re ne­ga­ti­ve kon­se­kven­sar. Av­stan­dar kan ver­ke små når ein snak­ka sa­man gjen­nom data­skjerm­ar. Det er lett å gløy­me at det i and­re en­den kan vere and­re retts­reg­lar, and­re re­la­sjo­nar mel­lom lei­ar og til­set­te og and­re hald­nin­gar til kor­rup­sjon.

Vi må no få ein brei de­batt om kvar gren­se­ne bør gå for outsourcing, og kva kom­pe­tan­se og kon­troll­me­ka­nis­mar ein må ha der­som ein vur­de­rer å set­je ut It-te­nes­ter. Sen­si­ti­ve data på av­ve­gar kan ska­de en­kelt­per­son­ar, kom­mer­si­el­le in­ter­es­ser og vi­ta­le sam­funns­in­ter­es­ser. Vik­ti­ge sam­funns­in­sti­tu­sjo­nar som helse­ve­se­net har eit sær­leg an­svar for vår trygg­leik, eit an­svar Hel­se Sør-aust ikkje klar­te å hand­te­re. Det er på tide vi får inn­sikt i kva som skjed­de og kva helse­mi­nis­te­ren vil gje­re.

Re­gje­rin­ga har ny­leg lagt fram ei stor­tings­mel­ding om It-sikkerheit. Men den går ikkje til kjer­nen av pro­ble­met – den sta­dig meir om­fat­tan­de bru­ken av outsourcing og ut­flag­ging med luf­ti­ge lov­na­der om lå­ga­re kost­na­der. Er­fa­rin­ga vi­ser at det­te går ut over sam­funns­trygg­lei­ken. Over tid vil det også ut­ar­me vår na­sjo­na­le It-kom­pe­tan­se. Det er på tide at in­sti­tu­sjo­nar og be­drif­ter tar til­ba­ke an­sva­ret og er langt meir kri­tis­ke til kon­su­len­tar som har eit svar på alt – pri­va­ti­se­ring, outsourcing og ut­flag­ging.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.