Rett til liv?

Faedrelandsvennen - - MENING -

Selv­be­stemt abort ble et fak­tum i Nor­ge i 1978 og har hatt stor støt­te si­den.

●● Ret­tig­he­ten er så selv­føl­ge­lig at en­hver kri­tikk av loven blir raskt av­feid og en blir sett på som gam­mel­dags. Men er det egent­lig gam­mel­dags å ha stand­punk­ter som stil­ler spørs­mål ved da­gens abortlov? Er det gam­mel­dags å tro at li­vet i mors mage etter be­frukt­nin­gen er et men­nes­ke og at men­nes­ker med ek­sem­pel­vis Downs syn­drom har sam­me ukren­ke­li­ge ver­di som alle and­re?

Kan­skje er det for­di vi ikke ser det ufød­te bar­net foran oss. Kan­skje vi ikke reg­ner det som et men­nes­ke før fød­se­len. Al­le­re­de fra be­frukt­nings­øye­blik­ket er den gen­etis­ke ko­den satt og øye­far­gen er be­stemt. Etter 21 da­ger be­gyn­ner hjer­tet å slå og 4-6 uker etter be­frukt­nings­øye­blik­ket pum­per hjer­tet sitt eget blod og hjer­nen be­ar­bei­der sine førs­te im­pul­ser. Alle or­ga­ne­ne bar­net tren­ger for å leve er an­lagt og del­vis i funk­sjon etter 7-8 uker og etter 9-11 uker kan bar­net bøye knær­ne, fing­re­ne vokser og fin­ger­av­tryk­ket har be­gynt å ut­vik­le seg. For meg, og den mo­der­ne na­tur­vi­ten­ska­pen, er det vans­ke­lig å se at et be­fruk­tet egg er noe an­net enn et in­di­vid av men­neske­ar­ten i sitt livs og sin ut­vik­lings tid­ligs­te fase. Jeg sier som le­ge og fors­ker Mor­ten Ma­gels­sen: «Em­bryo­et er et men­nes­ke som fore­lø­pig ikke ser ut som oss – men som ser ut ak­ku­rat som vi gjor­de da vi var på den al­de­ren.»

Da­gens lov­verk er ikke enig med meg. Den sier at jeg blir mer ver­di­full med ti­den og det kom et tids­punkt da jeg fikk rett til liv. Etter norsk lov har et fos­ter ver­ken retts­vern el­ler livs­rett før etter svan­ger­skaps­uke 12. I dag er jeg ung vok­sen og har livs­rett. Før det var jeg ten­åring, et barn, et fos­ter, et em­bryo og lengst til­ba­ke et be­fruk­tet egg. Kan man peke ut et sted i den­ne pro­ses­sen og si at her bur­de jeg ikke ha hatt livs­rett leng­re?

Pa­ra­graf 2c i abort­lo­ven åp­ner opp for abort etter uke 12 der­som bar­net ikke er funk­sjons­frisk. Det betyr at lov­ver­ket ikke bare gra­de­rer li­vets ver­di etter al­der, men

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.