Kan po­li­ti­ets opp­ga­ver til sjøs ut­fø­res på en bedre måte?

Faedrelandsvennen - - MENING - GEIR GIÆVER, kom­mu­ni­ka­sjon­s­jef, Kon­ge­lig Norsk Båt­for­bund STEFAN AVILA, fyl­kes­le­der Vest-ag­der KRFU PRE­BEN AA­VITS­LAND

Vi har i lø­pet av den­ne som­mer­en fått man­ge be­kym­rings­mel­din­ger om at po­li­ti­ets inn­sats på sjø­en går ned.

Kon­troll­ak­ti­vi­te­ten til sjøs på fart og pro­mil­le er den la­ves­te på ni år. Til tross for at po­li­ti­et er til­ført be­ty­de­li­ge res­sur­ser går ak­ti­vi­te­ten ned. Iføl­ge Po­li­ti­ets Fel­les­for­bund Vest er det i Horda­land, et om­rå­de med stor tett­het av fri­tids­bå­ter, kun satt av to båt­ope­ra­tø­rer den­ne som­mer­en som ute­luk­ken­de skal dri­ve med sjø­tje­nes­te, mot 12 tid­li­ge­re. Og i fle­re po­liti­dis­trikt har de ikke egne po­liti­bå­ter og er nødt til å låne far­tøy om det skjer en al­vor­lig ulyk­ke til sjøs.

Fra 2015 til 2016 gikk an­tall kon­trol­ler til sjøs ned fra 10.800 til vel 6.700, som er en ned­gang på 43%. Også po­li­ti­ke­re har pekt på at be­red­ska­pen fra po­li­ti­ets side er for dår­lig. I dag er det po­liti­mes­te­ren i hvert po­liti­dis­trikt som be­slut­ter om de skal prio­ri­te­re sjø­tje­nes­te.

Hvor­for er det vik­tig at vi har et sjø­po­li­ti? Sjø­po­li­ti­ets sam­funns­opp­ga­ver er sjø­sik­ker­hets­inn­sats, kri­mi­na­li­tets­be­kjem­pel­se, bi­stand og be- red­skap. Med po­li­ti­et til ste­de blir det tryg­ge­re å fer­des på sjø­en, far­ten går ned og ad­ferd end­res. Noe som klart kom­mer til ut­trykk når po­li­ti­et er syn­lig på vei­en.

Re­na­te Klev, som har fast vakt på po­liti­bå­ten i Mandal gjen­nom den­ne som­mer­en, sier i et in­ter­vju på nett­si­den til Po­li­ti­ets Fel­les­for­bund: «Det er vik­tig at po­li­ti­et er på sjø­en for å fore­byg­ge at det skjer al­vor­li­ge hen­del­ser. Det er stor båt­tra­fikk her i som­mer­må­ne­de­ne. Hvis vi ikke er til­ste­de der folk fer­des så gjør det noe med opp­da­gel­ses­ri­si­ko­en og hold­nin­ge­ne til folk. Vi har hatt en rek­ke ulyk­ker med tra­gisk ut­fall her i re­gio­nen tid­li­ge­re, og det vil vi prø­ve å unn­gå.»

Hun sier vi­de­re: «I fjor var vi bare ute med bå­ten et par vak­ter, og da tok vi to per­soner med over to i pro­mil­le. Det er høyt. Når de nå igjen sier at vi ikke skul­le ha vært der, for­di vi ikke har pen­ger å ha vakt på sjø­en, så sier det noe om sig­na­le­ne vi sen­der ut.»

Po­liti­tje­nes­te på sjø­en er et godt fore­byg­gen­de til­tak for å unn­gå ulyk­ker til sjøs. Uøns­ket og far­lig ad­ferd dem­pes, samt at sik­ker­he­ten for det bre­de pub­li­kum blir iva­re­tatt på en god måte.

Vi må ten­ke an­ner­le­des og få på plass et UP med egne res­sur­ser, slik at det­te sam­funns­opp­dra­get kan lø­ses på en bedre måte, der po­liti­mes­te­ren i hvert po­liti­dis­trikt ikke kan prio­ri­te­re vekk den­ne vik­ti­ge tje­nes­ten, og at vi får bå­ter og mann­ska­per som er til­pas­set en nød­ven­dig kon­troll og be­red­skap på sjø­en.

KNBF er opp­tatt å få ned an­tall døds­fall til sjøs. Rundt 30 per­soner dør på sjø­en hvert år. Det­te er alt­for høyt. An­tall døds­fall er seks gan­ger så høyt som i nytte­tra­fik­ken. An­tall døds­fall på sjø­en holder seg sta­bilt, og har ikke den hal­ve­rin­gen som vi har sett på vei­en.

KNBF øns­ker en po­liti­båt­tje­nes­te som sty­rer seg selv, uav­hen­gig av re­gio­na­le prio­ri­te­rin­ger. Vær for­sik­tig og vis hen­syn når du fer­des på sjø­en. Fort­satt god båt­som­mer! også funk­sjon. I prak­sis betyr det­te at der­som du har Downs syn­drom har du en mind­re ver­di før fød­sel. Fos­ter­re­duk­sjon er også lov­lig og åp­ner opp for at den ene tvil­lin­gen kan vel­ges bort. Har sor­te­rings­sam­fun­net al­le­re­de star­tet i Nor­ge?

Det­te er ikke et inn­legg for å ta opp igjen abort­kam­pen, men for å set­te lys på etis­ke ut­ford­rin­ger sam­fun­net står over­for. Som sam­funn må vi være der for dem som er sva­ke. Bå­de for det ufød­te liv, og for for­eld­re som står over­for vans­ke­li­ge be­slut­nin­ger. Ikke en­ten el­ler. ved lag: Utred skik­ke­lig – med for­de­ler, ulem­per og kost­na­der – det gam­le for­sla­get til ring­vei, nem­lig vei­en fra Ikea-krys­set til Ry­en (med av­stik­ker til Kje­vik) og der­fra til Åle­fjær, så i tun­nel til Vike­land, der­fra til Mos­by, tun­nel der­fra til No­de­land og så rett ned til E39 ved Volle­berg.

Det­te er en ring­vei med til­leggs­nyt­te: Den la­ger bedre ad­koms­ter til Kje­vik uan­sett om man kom­mer kjø­ren­de fra byen, fra Se­tes­da­len, fra vest­fyl­ket el­ler fra Aust-ag­der. Og den bin­der sam­men bo-, ar­beids- og han­dels­sent­re­ne rundt Kristiansand, alt­så Tang­vall, No­de­land, Vike­land/ Ven­ne­sla sen­trum, Tveit/kje­vik og Sør­lands­sen­te­ret/dyre­par­ken.

I den­ne stor­ting­pe­rio­den har re­gions­po­li­ti­ker­ne kon­kur­rert om å ta æren for å få sør­lands­ke vei­strek­nin­ger inn i ut­byg­gings­pla­ne­ne. Det vir­ker som om det har vært vik­ti­ge­re å få løf­ter om en vei enn å sik­re for­nuf­tig bruk av pen­ge­ne. Nå har man mu­lig­he­ten til å ten­ke nytt.

❞ Vi må ten­ke an­ner­le­des og få på plass et UP med egne res­sur­ser.

FOTO: NTB SCANPIX

Inn­sen­de­ren tar på veg­ne av KNBF til orde for et eget UP på sjø­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.