Tid for en smar­te­re ring­vei

Faedrelandsvennen - - MENING - Pro­fes­sor, Kristiansand

Ver­ken ring­vei­en rundt Kristiansand el­ler ny Kje­vik-vei er sik­ret ut­byg­ging. Skrin­legg dem og hent fram et gam­melt, godt for­slag som kom­bi­ne­rer dem.

●● Ei­lif Ti­me­nes støt­ter i et inn­legg 16. mai mitt for­slag fra 21. april om en bedre tra­sé for en fram­ti­dig ring­vei rundt Kristiansand. Han pe­ker på ut­ford­rin­gen med at tra­se­en (i prak­sis en lang tun­nel) fra Vi­ge til Brei­myr ikke av­hjel­per tra­fikk­opp­hop­nin­gen mel­lom Sør­lands­par­ken og Vi­ge. Her vil krys­se­ne ved Ti­me­nes, Hå­nes og Ro­na samt tun­ne­le­ne un­der Søm bli flaske­hal­ser når tra­fikk­øk­nin­gen kom­mer fra de nye bo­lig­fel­te­ne på Ham­re­vann, Ro­na, Strøm­me og Kor­svik.

Det er også kom­met fram at Nye Vei­er AS har den­ne ring­vei­en langt nede på sin prio­ri­te­rings­lis­te. Der vil den nok for­bli i fle­re ti­år, for den gir ikke nok nyt­te for de man­ge mil­li­ar­de­ne den vil kos­te. Fædre­lands­ven­nen har også (2. juni) av­slørt at fi­nan­sie­rin­gen av ny Kje­vik-vei er svært usik­ker. Ikke så rart kan­skje; det er en vei som lø­ser bare ett pro­blem, nem­lig tra­fikk­sik­ker­he­ten på et 900 me­ter langt strekk ved Hamre­san­den, men som til gjen­gjeld øde­leg­ger idyl­len på vest­si­den av Hamre­san­den der be­bo­ere, tu­ris­ter, bade­gjes­ter og fug­ler vil bli pla­get med støy­en fra og sy­net av en mo­tor­vei på den and­re bred­den av Top­dals­elva.

Tida er in­ne for at re­gions­po­li­ti­ker­ne ten­ker nytt om ring­vei og Kje­vik-vei. For en ring­vei trengs, men den må alt­så gjø­res smar­te­re. Den må ha en nyt­te i til­legg til å lede gjen­nom­gangs­tra­fik­ken uten­om Kristiansand sen­trum.

Min opp­ford­ring står der­for

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.